TIMOCOM Logo

Vo Vašom prehliadači nie je aktívny JavaScript.

Rozsah funkcií týchto webových stránok je týmto obmedzený. Aby ste mohli využívať všetky funkcie v plnom rozsahu, aktivujte v nastavení svojho prehliadača JavaScript.

TIMOCOM - Slovenčina -Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecne

(1) Pre všetky dodávky a výkony z tohto zmluvného vzťahu platia výhradne tieto podmienky. Podmienky užívateľa sú nezáväzné i vtedy, pokiaľ im TIMOCOM výslovne neodporuje.
(2) TIMOCOM si vyhrádza právo pozmeniť či doplniť tieto podmienky ku koncu každej zúčtovacej periódy. TIMOCOM informuje o zmene výslovným upozornením na formulári faktúry alebo na platforme. Za súhlas s týmito pozmenenými podmienkami zo strany užívateľa sa považuje skutočnosť, kedy s nimi užívateľ neodkladne, najneskôr však do 1 mesiaca nevyjadrí svoj nesúhlas. Platba faktúry bez výhrad sa považuje za súhlas.
(3) Prehlásenie k zmluve, dodatky a zmeny zmluvy musia byť uskutočnené písomnou formou. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú, že právo na používanie softvéru bude mať ďalší subjekt, udelí druhá zmluvná strana tomuto používateľovi plnú moc na prijímanie vyhlásenia spoločnosti TIMOCOM.
(4) Ak sa v tejto zmluve zmieňujú osoby (napr. používateľ), týmto označením sa myslí ženská i mužská forma tohto označenia.

2. Predmet zmluvy

(1) TIMOCOM bude užívateľovi za pravidelne hradený poplatok poskytovať užívateľské právo k užívateľskej platforme (licencii). Rozsah licencie je dojednaný individuálnou dohodou. TIMOCOM môže podľa vlastnej úvahy umožniť používateľovi prístup k užívateľskej platforme (platforme) pomocou softvéru, ktorý používateľ nainštaluje, pomocou kombinácie používateľského mena a hesla, alebo pomocou rozhrania k súčasnému hardvérovému a softvérovému prostrediu používateľa. Táto platforma sa prevádzkuje na serveroch pripojených na internet, ktoré sú dostupné výlučne pomocou online spojení. Výnimkou je doba, kedy sú TIMOCOMom používané servery z technických či iných, zo strany TIMOCOM neovplyvniteľných, dôvodov nedostupné alebo kedy TIMOCOM vykonáva na serveroch údržbu potrebnú na zaistenie zmluvného výkonu a pri ktorej sa pri aktuálnom stave techniky nemožno vyhnúť prípadným poruchám. Plánovanú údržbu a aktualizácie vykoná TIMOCOM v pracovné dni podľa možností pred 7:30 hod., resp. po 18:00 hod. (SEČ/SELČ) a cez víkendy po celý deň.
(2) Ak TIMOCOM dáva používateľovi k dispozícii prístup na platformu prostredníctvom softvéru, môže sa toto podľa vlastného uváženia uskutočňovať napr. ako online registrácia s používateľským menom a heslom alebo napríklad ako ponuka na stiahnutie prostredníctvom domovskej stránky www.timocom.com, prostredníctvom App Store® Apple®, Google Play™ atď. Sťahovanie a inštalácia softvéru nie sú súčasťou služby TIMOCOM, ale používateľ ich uskutočňuje samostatne a na vlastnú zodpovednosť.
(3) Výber, nákup a inštaláciu potrebného hardvéru a softvéru zaistí výhradne užívateľ na svoje riziko.
(4) TIMOCOM je oprávnený vykonávať v rámci ďalšieho vývoja a optimalizácie svojich produktov ich zmeny, pokiaľ tým nebudú obmedzené podstatné výkonové vlastnosti produktov.
(5) TIMOCOM môže používateľovi prostredníctvom platformy odovzdávať notifikácie k ponukám, obdržaným oznámeniam alebo transakciám. TIMOCOMu zostáva vyhradená možnosť obmedzovania počtu, doby zobrazenia a uchovávania takýchto správ.

3. Užívacie právo

(1) Užívacie právo priznávané touto zmluvou platí pre individuálne dojednaný počet samostatných prístupov (TIMOCOM Accounts) vo firme užívateľa na každú pobočku, samostatnú či nesamostatnú, k užívateľskej platforme TIMOCOMa a nie je prenosné na tretie osoby či iné pobočky.
(2) Užívacie právo platí len na zadávanie a získavanie špecifických komerčných dát v riadnej obchodnej činnosti. Všetky údaje musia byť uvedené pravdivo a na vyžiadanie musia byť spoločnosti TIMOCOM doložené. Neprípustné je používanie na tieto účely alebo obsahy:
a) Zasielanie nevyžiadaných správ, teda napríklad spamu, hromadných dopytov, všeobecnej reklamy a všeobecných ponúk.
b) Ilegálne účely, nepravdivé údaje, podvodné alebo klamlivé oznámenia.
c) Porušovanie práv, napríklad osobnostných práv, duševného vlastníctva alebo súkromnej sféry tretích osôb.
d) Zhromažďovanie dát, najmä takých, ktoré umožňujú vytvorenie profilu iného užívateľa.
e) Vkladanie programových kódov, ktoré ovplyvňujú funkciu koncového zariadenia alebo tohto softvéru.
f) Obsahy, ktoré TIMOCOM alebo tretie osoby, napríklad iných užívateľov, obmedzujú, obťažujú alebo im škodia, ako napríklad výzvy na bojkot, reťazové listy, stalking, hrozby, urážky, ohováranie, diskriminácia, prejavy nenávisti, poškodzovanie podnikateľskej činnosti, vyjadrenia sexuálneho charakteru, znázorňovanie brutality, násilia alebo nahoty.
g) Obsahy, ktoré sú v rozpore s platným právom alebo dobrými mravmi, alebo na odovzdávanie ktorých užívateľ nemá oprávnenie.
(3) Dáta poskytované platformou môžu byť extrahované výhradne prostredníctvom integrovanej funkcie export alebo tlač. Pre automatizované využívanie platformy, či už formou rozhrania, cudzieho softvéru, robotov, skriptov alebo iných pomôcok, ktoré sú odlišné od štandardov bežných prehliadačov, ako sú napr. Chrome™, Firefox® alebo Internet Explorer, je potrebný písomný súhlas TIMOCOM.
Všetky ponuky zo strany TIMOCOMu, ktoré poskytujú používanie v neobmedzenom rozsahu za pevnú cenu, podliehajú zásade férového používania. Prostredníctvom tejto zásady by TIMOCOM chcel všetkým používateľom zabezpečiť primeraný a vysoko kvalitný používateľský zážitok. Preto si TIMOCOM vyhradzuje právo prijímať vhodné opatrenia na obmedzenie užívacieho práva používateľa, ak tento svojím individuálnym správaním pri používaní zaťažuje zdroje TIMOCOMu takým spôsobom, ktorý zhoršuje primeranú distribúciu serverovej kapacity alebo úložnej kapacity, ktoré sú k dispozícii, nielen nepodstatným spôsobom. Takéto obmedzenia sa môžu uskutočňovať napr. obmedzením počtu dopytov alebo transakcií za minútu na jeden účet, obmedzením úložného miesta atď.
(4) TIMOCOM si vyhrádza právo prerušiť spojenie užívateľa s užívateľskou platformou a vymazať dáta, pokiaľ tým bude môcť predísť alebo ukončiť porušovanie platného práva či dobrých mravov. To isté platí v prípadoch, kedy je existencia softwaru, aplikácie alebo užívateľskej platformy TIMOCOMa technicky ohrozovaná užívateľom.
(5) Ak používateľ nedodrží zmluvnú povinnosť, najmä povinnosť podľa čísla 3 (1) alebo (2), čísla 4 (1), čísla 5 (2), (4) alebo (5) alebo čísla 7 (2) alebo (3), alebo ak bude v omeškaní s nápravou iného porušenia zmluvy v súlade s dohodou, zbavuje táto skutočnosť TIMOCOM jeho povinnosti plnenia („Blokovania“), ponecháva však nárok na protislužbu.
(6) Za každý prípad zavineného porušenia zmluvy v číslach 3 (1) alebo (2), alebo číslach 5 (2), (4) alebo (5) uhradí používateľ zmluvnú pokutu vo výške platby za dvanásť mesiacov. Preukázanie nižšej škody zostáva používateľovi vyhradené.

3a. Užívacie právo TC Profile®

(1) Platforma poskytuje používateľovi, ak je dojednané, prístup do databázy TC Profile®. S touto databázou môže používateľ nahliadať do prítomných údajov o firmách z okruhu tretích strán.
(2) Užívateľ licencie pre TC Truck&Cargo® tu môže navyše vkladať do databázy údaje o svojej firme, do ktorých môžu nahliadať tretie osoby. Prístup do rozšírených informácií o firmách tretích osôb získa užívateľ po uložení svojich vlastných rozšírených údajov o firme.
(3) Databáza je ponúkaná na používanie v obvyklom obchodnom rozsahu v riadnej obchodnej činnosti. Kopírovanie celej databázy alebo jej podstatných častí je z dôvodu ochrany autorských práv zakázané.
(4) Údaje musia byť aktuálne. Pokiaľ TIMOCOM zistí, že údaje o používateľovi sú neúplné či chybné, môže TIMOCOM daného používateľa o týchto chybách informovať. Pokiaľ používateľ svoje údaje nedoplní alebo neopraví do 7 dní po získaní informácie od TIMOCOM, je TIMOCOM používateľom zmocnený, nie však povinný, jeho údaje jeho menom a na jeho zodpovednosť opraviť či doplniť podľa oficiálnych údajov v obchodnom či živnostenskom registri.
(5) Spoločnosť TIMOCOM si vyhrádza právo zablokovať pri porušení vyššie uvedených odsekov (3) a (4) údaje používateľa a tiež prístup používateľa do databázy.
(6) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obidve strany ho môžu bez udania dôvodov riadne vypovedať v lehote 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Doba trvania zmluvy činí 1 mesiac a predlžuje sa vždy o ďalší mesiac, ak nebola zmluva predtým jednou zo strán riadne vypovedaná.

3b. Užívacie právo k TC Truck&Cargo®

(1) Platforma umožňuje používateľovi, ak je dojednané, zadávanie kapacít vozidiel a ponúk prepráv aj vyhľadávanie v ponúkaných kapacitách vozidiel a prepráv pre medzinárodnú cestnú prepravu pomocou aplikácie TC Truck&Cargo®.
Platforma dodatočne umožňuje ponúkanie a náhľad skladových kapacít.
(2) Neaktuálne dáta musia byť neodkladne vymazané. Zadanie musí byť uskutočnené úplne, jednoduchým písmom bez dodatočných medzier alebo iných znakov slúžiacich len na zvýraznenie a so správnymi údajmi v určených zadávacích poliach. TIMOCOM si vyhrádza právo automaticky vymazať také vložené dáta, ktoré nezodpovedajú týmto kritériám resp. zadaniam z čísla 3 odsek 2.
(3) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obidve strany ho môžu bez udania dôvodov riadne vypovedať v lehote 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Doba platnosti zmluvy činí 1 mesiac a predlžuje sa vždy o ďalší mesiac, ak nebola zmluva predtým jednou zo strán riadne vypovedaná.

3c. Právo na používanie TC eMap®

(1) TC eMap® umožňuje, ak je dojednaný, online prenos dát potrebných pre zobrazenie máp a výpočet trás k používateľovi. Všetky zobrazené mapy – tak isto ako všetky zemepisné mapy – podliehajú trvalým zmenám a nikdy nie sú úplným obrazom skutočnosti. TIMOCOM teda nie je povinný zabezpečiť správnosť zobrazených máp a ostatných dát. Plnenie TIMOCOMu sa obmedzuje na poskytovanie, spracovanie a vizualizáciu dát pre používateľa.
(2) Dáta a informácie zobrazené v TC eMap® sa nakupujú od tretích osôb. TIMOCOM si teda vyhrádza právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že mu nebudú príslušné dáta dodané správne a včas, ibaže by používateľ preukázal zavinenie TIMOCOMu.
(3) TC eMap® môže pri vyhľadávaní dať priority jednotlivým zadaným názvom obcí alebo poštovým smerovacím číslam. Výsledky vyhľadávania preto môžu obsahovať aj odlišné miestne názvy alebo názov môže byť vo výsledkoch uvedený niekoľkokrát. TIMOCOM nezaručuje, že program automaticky vyberie správne požadované miesto. TIMOCOM tiež nepreberá záruky za správnosť a úplnosť všetkých súvisiacich údajov, ako sú napríklad poštové smerovacie čísla, názvy ulíc či iné doplňujúce informácie. Mapy podliehajú trvalým zmenám, ktoré sa riadia aktuálnym stavom techniky. TIMOCOM neručí za údaje ani za bezchybnosť a kvalitu máp.
(4) Mapový materiál a iné dáta podobného druhu (satelitné snímky, informácie o mýtnom, obmedzenia dopravy, body záujmu atď.) sa získavajú od poskytovateľov licencií. Mapy, súvisiace údaje a funkcie sú chránené autorským právom a sú výlučným majetkom TIMOCOM a/alebo poskytovateľa licencie a partnerov a sú chránené ďalšími zákonmi krajiny, v ktorej sa používajú. TIMOCOM poskytuje používateľovi neprenosnú, nevýlučnú sublicenciu na používanie máp, ktoré sa používajú v produktoch TIMOCOMu, výlučne pre interné použitie používateľom. Používateľ nesmie mapy kopírovať, rozoberať, extrahovať, pozmeňovať alebo vyrábať produkty z nich odvodené. Používateľ nesmie úplne ani čiastočne extrahovať zdrojový kód, zdrojové súbory ani štruktúru máp alebo sa o takúto extrakciu pokúšať dekódovaním, rozkladom, dekompiláciou či inými spôsobmi. Používateľ nesmie produkty používať na prevádzkovanie firmy poskytujúcej služby ani na iné účely, ktoré zahŕňajú spracovanie máp inými osobami alebo jednotkami. Používateľ nezískava žiadne vlastnícke práva, tieto práva zostávajú poskytovateľom licencií. Odkazy na autorské právo, údaje o zdroji dát alebo o výlučnosti vlastníctva v mapách alebo na nich nesmú byť zmenené, skryté alebo odstránené.
(5) Ak zvýšia dodávatelia voči TIMOCOMu ceny platné pri uzatvorení tejto zmluvy, vyhrádza si TIMOCOM právo zvýšiť voči používateľovi zodpovedajúcim spôsobom ceny spoplatnených licencií. Zvýšenie ceny nadobúda účinnosť 2 týždne k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po získaní prehlásenia. Ak prekročí zvýšenie ceny za používanie TC eMap® stanovené TIMOCOMom 10% v priebehu jedného kalendárneho roku, má používateľ právo na mimoriadnu výpoveď, ktoré môže využiť do 2 týždňov po oznámení informácie o zvýšení ceny.
(6) TIMOCOM si vyhrádza právo kedykoľvek podľa vlastného posúdenia upravovať, rozširovať, mazať zobrazenie máp a dátové prvky a meniť ich kategorizáciu, vrátane schopností a špecifikácií pre zobrazenie máp a doplnkových funkcií vzťahujúcich sa k mapám. TIMOCOM nie je povinný dodávať či uskutočňovať údržbu, odstraňovanie chýb, opravy (patch), aktualizácie (updates) alebo vylepšenia (upgrades).
(7) Súčasne platia tiež tieto podmienky pre koncových používateľov (Podmienky používania služieb HERE)
(8) Zmluvný vzťah týkajúci sa spoplatnených licencií začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy, ktorú môžu obe strany vypovedať bez uvedenia dôvodov v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Doba platnosti zmluvy činí 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak nebola zmluva predtým jednou zo strán riadne vypovedaná.

3d. Užívacie právo k telematickej funkcii

(1) Platforma poskytuje používateľovi, ak je dojednané, prístup k telematickej funkcii, pomocou ktorej môže používateľ prenášať prítomné rádiovo alebo satelitne podporované dáta o svojich vlastných vozidlách, ako napr. údaje o polohe zo systému GPS (Global Positioning System), z lokalizačných prístrojov alebo senzorových dát ďalších vozidlových systémov na platformu TIMOCOM (prenos údajov). Tieto si navyše môže neobmedzene zobrazovať sám a povoľovať ostatným používateľom platformy (pozorovateľom) zobrazovanie týchto dát formou časovo obmedzeného oprávnenia. Zároveň platforma umožňuje pozorovateľom, aby si zobrazili takéto údaje z telematických systémov vo vozidlách ostatných používateľov po tom, čo pre takéto zobrazenie získajú príslušné oprávnenie. Bezpodmienečnou podmienkou pre zobrazovanie týchto dát je zmluva s niektorým z poskytovateľov telematických služieb na prenos údajov, ako aj licencia aplikácie TC eMap® alebo porovnateľného vhodného zobrazovacieho nástroja pre zobrazenia máp, ktorý sa podporuje rozhraním TIMOCOM (GPS-Share).
(2) Používateľ sa zaväzuje, že ak niektorému pozorovateľovi prisľúbi zobrazovanie údajov z telematického systému svojho vozidla, zabezpečí nepretržité poskytovanie týchto dát v priebehu celého obdobia v rámci aktuálneho stavu techniky. Používateľ sám zodpovedá za správne a včasné odovzdanie dát TIMOCOMu.
(3) Používanie a spracovanie dát z telematických systémov v cudzích vozidlách, ktoré nie sú v trvalom nájme alebo lízingu používateľa, je zakázané, pokiaľ k nemu nedochádza v rámci oprávnenia podľa hore uvedeného odseku 1 medzi 2 používateľmi softvéru. Používateľ predovšetkým nesmie prenášať dáta z telematických systémov subdodávateľov, ktorí pre používateľa pravidelne, resp. trvalo pracujú. V prípade previnenia proti tomuto odseku je TIMOCOM oprávnený dáta príslušného telematického systému zablokovať.
(4) Používateľ zodpovedá za využívanie funkcie v súlade s predpismi na ochranu údajov. Používateľ sa zaväzuje, že pri získavaní, spracovávaní a používaní dát prostredníctvom tejto funkcie bude dodržiavať všetky relevantné ustanovenia na ochranu údajov podľa platného práva. Predovšetkým platí, že telematické dáta sa smú používať výlučne na koordináciu nasadenia dotknutých vozidiel, resp. telematických systémov v rámci účelov sledovaných poskytovanou službou. V rámci tejto služby je neprípustné označovať napojené telematické systémy menami fyzických osôb (napr. menom vodiča).
(5) Používateľ súhlasí s tým, aby TIMOCOM zbieral, spracovával a využíval dáta spracovávané prostredníctvom platformy (najmä údaje o polohe). Používateľ môže svoj súhlas so zberom, spracovaním, ukladaním a využívaním dát spracovávaných telematickou funkciou kedykoľvek zrušiť s účinkom do budúcnosti. Zrušenie sa nedotýka existencie zmluvy a platobnej povinnosti používateľa. Používateľ uznáva, že TIMOCOM nemusí byť v dôsledku takéhoto zrušenia naďalej schopný umožňovať ďalšie využívanie telematickej funkcie.
a) Používateľ informuje všetky osoby vybavené telematickým systémom pred začatím používania o udelení súhlasu na spracovanie dát spoločnosťou TIMOCOM, o druhu spracovávaných dát, účele a dobe trvania spracovania, o firmách podieľajúcich sa na spracovaní dát a tiež o možnosti ukončenia prenosu dát.
b) Ak je podľa zákonov, ktorým používateľ podlieha, potrebný súhlas osôb vybavených telematickým systémom, potom používateľ zabezpečí, aby boli v písomnej podobe k dispozícii všetky potrebné súhlasy alebo ich prípustné alternatívy podľa príslušného platného práva (napr. podnikové zmluvy). Používateľ musí uschovať príslušné doklady po dobu dvoch rokov od ukončenia platnosti zmluvy a na vyžiadanie poskytnúť originál TIMOCOMu.
(6) Pozorovateľ zodpovedá za využívanie funkcie v súlade s predpismi na ochranu údajov. Pozorovateľ sa zaväzuje, že bude pri získavaní, spracovaní a využívaní dát prostredníctvom softvéru dodržiavať všetky relevantné ustanovenia na ochranu dát podľa platného práva. Predovšetkým platí, že telematické dáta sa smú používať výlučne na koordináciu nasadenia dotknutých vozidiel, resp. telematických systémov v rámci účelov sledovaných poskytovanou službou. Akékoľvek používanie dát mimo tohto účelu je neprípustné.
(7) Pokiaľ pozorovateľ resp. používateľ poruší predpisy na ochranu údajov, predovšetkým hore uvedené ustanovenia odsekov 4, 5 a 6, je TIMOCOM oprávnený s okamžitou platnosťou zmluvu s pozorovateľom resp. s používateľom vypovedať. Pozorovateľ resp. používateľ zbavuje TIMOCOM všetkých nárokov, ktoré vyplynú z nedodržania predpisov na ochranu údajov pozorovateľom resp. používateľom, najmä z nedodržania hore uvedených odsekov 4, 5 resp. 6., alebo s takýmto nedodržaním budú súvisieť.
(8) Spoplatnený zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy zo strany TIMOCOMu a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Doba platnosti zmluvy činí 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak nebola zmluva predtým jednou zo strán riadne vypovedaná.

3e. Právo na používanie TC eBid®

(1) Platforma poskytuje užívateľovi, ak je to dojednané, prístup do aplikácie TC eBid®, pomocou ktorej môže užívateľ vypisovať dlhodobé zákazky z oblasti prepravy a logistiky pre ním vybranú cieľovú skupinu (zadávateľ) resp. môže predkladať ponuky na určité výberové konanie (účastník). Aplikácia umožňuje používateľovi opísať ponuky a z dôvodu prípravy zmluvy, ktorú uzaviera na vlastnú zodpovednosť, tieto ponuky zhromažďovať, spracovávať a odovzdávať ďalej.
(2) Zadávateľovi vzniká užívateľské právo v okamihu prijatia platby za prvú faktúru TIMOCOMa alebo poskytnutím prístupu k aplikácii zo strany TIMOCOMa.
(3) Výberové konanie nie je záväznou objednávkou, ale výzvou na predloženie ponúk a nezaväzuje k uzavretiu zmluvy. Zadávateľ berie na vedomie, že cenová ponuka sa zakaždým vzťahuje výlučne na ním ponúkanú službu. Účinná zmluva sa môže zrealizovať iba po zosúlaďujúcom vysvetlení zo strany zadávateľa prepravy a ponúkajúceho.
(4) Účastník je svojou ponukou viazaný po dobu 1 mesiaca po uplynutí platnosti výberového konania.
(5) TIMOCOM si vyhrádza právo preveriť právoplatnosť, úplnosť a presvedčivosť ponúk výberových konaní po dobu 2 celých pracovných dní od ich vloženia, tak isto ako ponúk účastníkov. Ponuka nebude uznaná ako právoplatná najmä vtedy, ak bude v rozpore s platným právom alebo úradnými zákazmi, s ochrannými právami tretích osôb či s dobrými mravmi. Ponuka bude považovaná za neúplnú, ak v nej budú chýbať dôležité súčasti zmluvy alebo nutné informácie, ako napríklad informácie o potrebných povoleniach či licenciách nutných pre realizáciu. Ponuka bude napríklad považovaná za nepresvedčivú, ak v nej prevažuje reklamný charakter alebo ak ponúka len jednu jednotlivú prepravu.
(6) Ak TIMOCOM zistí i keď len dodatočne, že zadávateľ alebo účastník porušili odsek 5, je TIMOCOM oprávnený ponuku z aplikácie vymazať, zastaviť ju či ju vôbec nezverejniť, ponecháva si však právo na protiplnenie.
(7) TIMOCOM si vyhrádza zverejniť v aplikácii ponuky len takého zadávateľa, ktorý disponuje minimálne priemerným hodnotením bonity renomovaného poskytovateľa ekonomických informácií a o ktorom nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by konkrétne ohrozili finančnú realizáciu ponúk. Priemerné hodnotenie bonity zodpovedá napríklad indexu vyššiemu ako 300 združenia Creditreform e.V. v Nemecku, hodnotenie „B“ spoločnosti Euler Hermes Kreditversicherungs-AG alebo „R“ spoločnosti Coface AG v Európe. Pokiaľ bonita zadávateľa počas doby platnosti ponúk klesne pod túto hodnotu alebo jej ekvivalent alebo ak sa TIMOCOM dozvie o okolnostiach, ktoré konkrétne ohrozujú neskoršiu platbu za zadávané výkony, môže TIMOCOM ponuku v okamihu zistenia tohto horšieho hodnotenia ukončiť či do doby odstránenia obmedzenej bonity suspendovať.
(8) TIMOCOM je oprávnený odovzdávať ponuky na určité výberové konanie alebo vyhodnotenie výberového konania postupne za úhradu pohľadávky TIMOCOMa voči tomuto výberovému konaniu.
(9) TIMOCOM vyhradí zvláštny priestor pre vecné dotazy potenciálnych účastníkov týkajúce sa konkrétneho výberového konania. TIMOCOMu zostáva vyhradená možnosť predĺžiť lehotu výberového konania o dobu, o ktorú sa predĺži odpoveď nad rámec 1 pracovného dňa. TIMOCOM si ďalej vyhrádza právo vymazať také záznamy, ktoré bránia iným užívateľom v užívaní tým, že napríklad
- neslúžia na vyjasnenie vecných otázok týkajúcich sa konkrétneho výberového konania,
- sú reklamného charakteru, alebo
- môžu znevážiť iných účastníkov.
(10) Za všetky údaje a ponuky užívateľa v rámci jedného výberového konania, ktoré TIMOCOM zverejňuje alebo odovzdáva ďalej prostredníctvom aplikácie, zodpovedá výhradne tento užívateľ. TIMOCOM nepreberá žiadne záruky za tieto údaje alebo za plnenie takto vzniknutých zmlúv či dohôd o dôvernom zaobchádzaní s informáciami a sám sa nestáva zmluvnou stranou. TIMOCOM nepreberá žiadne záruky za údaje a výkonnosť účastníkov, najmä ak boli títo pozvaní na prianie zadávateľa.
(11) TIMOCOM si vyhrádza právo vymazať ponuky účastníkov alebo ich neodovzdávať ďalej, pokiaľ sa dozvie o skutočnostiach, ktoré konkrétne ohrozujú výkonnosť účastníka resp. mu zákonom či úradne zakazujú, aby výkon, ktorý je predmetom výberového konania, sám uskutočňoval. TIMOCOM smie vymazať i ponuky tých účastníkov alebo ich neodovzdávať ďalej, ktorí nekonajú vlastným menom a na vlastný účet.
(12) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obidve strany ho môžu bez udania dôvodov riadne vypovedať v lehote 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Doba platnosti zmluvy činí 1 mesiac a predlžuje sa vždy o ďalší mesiac, ak nebola zmluva predtým jednou zo strán riadne vypovedaná. Alternatívne možno zmluvu založiť jednorazovo, táto zmluva je potom platná do ukončenia výberového konania a na jej ukončenie netreba zvláštnu výpoveď. Užívacie právo účastníka, ktorý bol zadávateľom pozvaný na účasť na niektorom výberovom konaní, končí s uplynutím lehoty výberového konania, pričom nie je potrebná zvláštna výpoveď, v iných prípadoch s užívacím právom zo súčasnej licenčnej zmluvy.
(13) TIMOCOM je oprávnený zvýšiť poplatok za užívanie v prípade nárastu indexu spotrebiteľských cien pre EU (HVPI) stanovovaného Európskou komisiou (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) v súlade s nariadením EU č. 1921/2001, základ 2005 = 100 bodov, proti indexu platnému v dobe uzavretia zmluvy, a to v rovnakom (percentuálne prepočítanom) pomere, bez toho aby na to bolo potrebné zvláštne prehlásenie o zmene ceny zo strany TIMOCOMa. Rozhodujúca je vždy zmena, ktorú oznámi Európska komisia v mesiaci október. Zmena je účinná k 1. januáru nasledujúceho roku. V prípade poklesu indexu spotrebiteľských cien sa znižuje poplatok za užívanie v rovnakom (percentuálne prepočítanom) pomere automaticky s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roku.  Príslušná cena platí ako pevná cena na 1 kalendárny rok. Úprava sa uplatňuje ročne.

3f. Právo na používanie burzy skladových priestorov

(1) Platforma umožňuje užívateľovi, ak je dojednane, ponúkať skladové kapacity a nazerať do ponúkaných skladových kapacít. Ponuky sa môžu zverejňovať jednak prostredníctvom platformy, jednak prostredníctvom verejne prístupných internetových stránok TIMOCOM či stránok www.portatio.com.
(2) Neaktuálne údaje musia byť okamžite vymazané. Údaje musia byť správne zadané do určených zadávacích polí, zadanie musí byť úplné, zaznamenané obyčajným písmom bez dodatočných medzier a iných znakov určených výlučne na zvýraznenie. TIMOCOM si vyhrádza právo automaticky vymazať dáta, zadanie ktorých nespĺňa tieto kritériá resp. ustanovenie bodu 3 odsek 2.
(3) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obe strany ho môžu riadne vypovedať bez udania dôvodov v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Doba platnosti zmluvy činí 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak nebola zmluva predtým jednou zo strán riadne vypovedaná.

3g. Užívacie právo k funkcii Messenger

(1) Ak je dohodnutá funkcia Messenger, má užívateľ možnosť zasielať v rámci užívateľskej platformy správy inému užívateľovi, ktorý má túto funkciu tiež registrovanú.
(2) Funkcia Messenger nenahrádza všeobecné verejné komunikačné prostriedky a najmä nie je vhodná na zasielanie núdzových signálov alebo podobných poplachových správ príslušným orgánom a úradom.
(3) Na užívanie tejto funkcie treba zriadiť a spravovať užívateľský profil. Po zriadení funkcie Messenger sa môže na užívateľskej platforme zobraziť, že je užívateľ pripravený prijímať správy. Za obsahy zaslaných správ zodpovedá výlučne príslušný registrovaný užívateľ. Zaslané správy nepredstavujú názor firmy TIMOCOM, so zaslanými správami TIMOCOM nevyjadruje svoj súhlas, ani si ich neprivlastňuje.
(4) Spoločnosť TIMOCOM v rámci zriadenia a využívania funkcie Messenger zhromažďuje, spracováva a ukladá osobné a technické údaje užívateľa, správy a tiež informácie, ktoré užívateľ na svojom profile sám sprístupní tretím osobám. Tieto údaje bude TIMOCOM používať na nasledujúce účely:

  • kontrola identity užívateľa
  • zriadenie a poskytovanie dohodnutej služby
  • zabezpečenie dodržovania týchto podmienok užívania
  • realizácia transakcií iniciovaných užívateľom
  • plnenie zákonných povinností alebo vynútiteľných úradných alebo súdnych nariadení

(5) TIMOCOM neručí za to, že správa bude jej adresátovi doručená. Takisto neručí za to, že osoba uvedená ako odosielateľ alebo príjemca správy, je skutočne tou osobou, ktorá správy odosiela alebo prijíma.
(6) TIMOCOM si vyhrádza právo, nie je to však jeho povinnosť, kontrolovať pri dodržiavaní telekomunikačného tajomstva správy užívateľa, a v prípade porušenia bodu 3 (2) týchto podmienok tieto správy alebo údaje užívateľa blokovať, alebo mu zablokovať prístup k funkcii Messenger.
(7) Užívaním funkcie Messenger vyjadruje užívateľ svoj súhlas s tým, že správy, ktoré jej prostredníctvom odosiela, môže TIMOCOM uložiť počas minimálne 3 mesiacov na server na účely jej odovzdania príslušnému užívateľovi, ktorý má následne možnosť správu zobraziť. Pritom je TIMOCOM povinný dodržiavať telekomunikačné tajomstvo. TIMOCOM ponechá správu pre užívateľa na serveri dovtedy, dokiaľ sa na želanie všetkých užívateľov zapojených do komunikácie nevymaže, alebo dokiaľ od vytvorenia a odoslania správy neuplynú minimálne 3 mesiace, ak to nie je zákonom, súdnym alebo úradným nariadením určené, povolené alebo vykonateľne nariadené inak. Po uplynutí minimálnej doby uloženia musí užívateľ počítať s vymazaním správy bez ďalšieho upozornenia.
(8) Dodržiavanie prípadných povinností týkajúcich sa uchovávania správ prislúcha výlučne užívateľovi. Na ten účel má k dispozícii funkciu tlače, ktorá mu umožňuje oddelené ukladanie správ.
(9) Užívateľ zodpovedá za užívanie funkcie Messenger v súlade s normami upravujúcimi ochranu údajov. Užívateľ je povinný dodržiavať pri zhromažďovaní, spracovaní a používaní dát pomocou funkcie Messenger všetky relevantné ustanovenia platného práva týkajúceho sa ochrany údajov. Akékoľvek používanie dát mimo tohto účelu je neprípustné. Užívateľ zbavuje TIMOCOM všetkých nárokov, ktoré by vyplývali z nedodržania ustanovení na ochranu dát, alebo by s týmto nedodržaním súviseli.
(10) Užívateľ môže svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním, uložením a používaním dát spracovávaných funkciou Messenger kedykoľvek v TIMOCOM odvolať, pričom toto odvolanie má účinnosť do budúcnosti. Odvolanie sa nedotýka existencie zmluvy a platobnej povinnosti užívateľa. Užívateľ akceptuje, že TIMOCOM nemusí byť v dôsledku tohto odvolania schopný naďalej umožňovať užívanie funkcie Messenger.
(11) Spoplatnený zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy spoločnosťou TIMOCOM a obe strany ho môžu bez uvedenia dôvodov riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, pokiaľ ju jedna zo strán predtým riadne nevypovie.

3h. Užívacie právo k  TC Connect

(1) TC Connect umožňuje užívateľovi, ak je to dojednané, vytvoriť spojenie medzi užívateľom, ktorý používa softvér pre manažment prepráv (ďalej TMS) a platformou. TC Connect pritom plní funkciu rozhrania, pomocou ktorého prebieha výmena dát medzi TMS užívateľa a platformou.
(2) Grafické používateľské prostredie nie je súčasťou. Na zobrazenie obsahov platformy môže byť potrebné uzavretie dohody o ďalších licenciách.
(3) Prepojenie súčasného TMS užívateľa s týmto rozhraním a teda s platformou uskutoční používateľ na vlastnú zodpovednosť. TIMOCOM môže užívateľovi v tomto ohľade pomôcť tak, že mu poskytne technický popis rozhrania. Technický popis rozhrania nie je súčasťou zmluvy. Nie je zaručené, že technický popis rozhrania bude použiteľný bez predchádzajúcich znalostí o rozhraniach.
(4) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obe strany ho môžu vypovedať bez udania dôvodov v lehote 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, pokiaľ jedna zo strán zmluvu riadne nevypovie.

3i. Užívacie právo k „DMS“ (Document management system)

(1) Platforma umožňuje používateľovi, ak je to dojednané, prístup k DMS, s ktorým používateľ môže do platformy TIMOCOM ukladať vlastné dokumenty (upload) a tieto dokumenty dať k dispozícii ostatným používateľom platformy k nahliadnutiu. TIMOCOM si vyhrádza právo na obmedzenie výkonu vzhľadom na formát, objem a množstvo dokumentov.
(2) Dokumenty, ktoré používateľ nahral budú v kódovanej podobe uložené v EU. Autorizovaní používatelia môžu dáta získať ich stiahnutím, pričom práva k týmto dátam zostávajú vyhradené používateľovi, ktorý ich nahral. Používateľ, ktorý dáta nahral, súhlasí so zberom, spracovaním a používaním dát generovaných prostredníctvom DMS zo strany TIMOCOM.
(3) Technológie a funkcie DMS sú chránené autorským právom a sú výlučným vlastníctvom spoločnosti TIMOCOM a jej poskytovateľov licencií a chránené medzinárodnými zmluvami a inými zákonmi krajiny, v ktorej sa používajú.
(4) Spoločnosť TIMOCOM je voči používateľovi zbavená povinnosti plnenia, pokiaľ úložisko nebude dostupné z dôvodu, za ktorý zodpovedá tretí poskytovateľ licencie alebo za ktorý nie je zodpovedná spoločnosť TIMOCOM, a to i počas nedostupnosti podľa čísla 2 odsek 1 týchto podmienok. Používateľ bude o takýchto výpadkoch bezodkladne informovaný a za toto obdobie bude tiež zbavený povinnosti protiplnenia.
(5) Používateľ sám zodpovedá za používanie svojho prístupu k DMS, zdrží sa akéhokoľvek neoprávneného používania a každého pokusu o neoprávnené sťahovanie dát, sám alebo prostredníctvom tretích osôb, ani nebude zasahovať do systémov platformy. V takýchto prípadoch uhrádza vzniknuté náklady vrátane všetkých výdavkov ktoré spoločnosti TIMOCOM vzniknú v dôsledku kontroly zariadenia a/alebo ktoré súvisia s nedostatkami a poruchami, za ktoré zodpovedá používateľ. Používateľ musí spoločnosť TIMOCOM bezodkladne informovať o možnostiach prístupu neoprávnených tretích osôb k produktom alebo o inom jemu známom alebo predpokladanom porušení bezpečnosti dát a tiež bezodkladne a pre TIMOCOM zdarma poskytnúť všetku ďalšiu účelnú súčinnosť, najmä ak ho k tomu TIMOCOM vyzve a potrebné opatrenia nebudú prekračovať primerané náklady.
(6) Pred nahratím dokumentov musí používateľ skontrolovať, či tieto dokumenty nevykazujú škodlivé obsahy, najmä s použitím antivírových programov zodpovedajúcich aktuálnemu stavu techniky vykonať kontrolu prítomnosti škodlivého softvéru.
(7) Používateľ môže svoj súhlas so zberom, spracovaním, uložením a použitím dát spracovávaných prostredníctvom DMS kedykoľvek s účinnosťou do budúcna voči spoločnosti TIMOCOM odvolať. Odvolanie sa nedotýka existencie zmluvy a platobnej povinnosti používateľa. Používateľ uznáva, že spoločnosť TIMOCOM nebude v dôsledku takéhoto odvolania už schopná naďalej umožniť používanie DMS.
(8) Používateľ zodpovedá za zaobchádzanie s dokumentmi v súlade s predpismi na ochranu údajov a zaväzuje sa dodržiavať predpisy na ochranu údajov podľa aktuálne platného práva.
(9) V prípade porušenia ustanovení na ochranu údajov, predovšetkým porušenia hore uvedeného odseku (8), je spoločnosť TIMOCOM oprávnená vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou. Používateľ zbavuje spoločnosť TIMOCOM všetkých nárokov, ktoré vyplývajú alebo súvisia s nedodržiavaním ustanovení na ochranu údajov, zmluvných a iných zákonných ustanovení.
(10) DMS nie je náhradou elektronického archívu, predovšetkým nejde o zabezpečenú, časovo neobmedzenú úschovu dokumentov zo strany TIMOCOM. Dodržiavanie prípadných archivačných povinností týkajúcich sa oznámení prislúcha výlučne používateľovi. Pri ukončení používateľského práva musí používateľ počítať s vymazaním dokumentov, ktoré nahral bez ďalšieho oznámenia.
(11) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obe strany ho môžu vypovedať bez udania dôvodov v lehote 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy predstavuje 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, pokiaľ jedna zo strán zmluvu riadne nevypovie.

3j. Užívacie právo pre „GPS-Share“

(1) Funkcia „GPS-Share“, ak je dojednaná, umožňuje vytvoriť spojenie medzi používateľom, ktorý má k dispozícii softvér, a platformou. Funkcia „GPS-Share“ pri tom plní funkciu rozhrania, pomocou ktorého prebieha výmena dát medzi softvérom a platformou. Vzhľadom na telematické dáta sa zodpovedajúco uplatňujú ustanovenia v oblasti ochrany údajov telematickej funkcie pre TC eMap® (odseky 3 – 7).
(2) Grafické používateľské prostredie nie je súčasťou. Na zobrazenie obsahov platformy môže byť potrebné uzavretie dohody o ďalších licenciách.
(3) Prepojenie prítomného softvéru používateľa s týmto rozhraním a tým s platformou uskutočňuje používateľ na vlastnú zodpovednosť. TIMOCOM môže používateľovi pri tom pomôcť tak, že mu poskytne technický produktový popis rozhrania. Technický produktový popis nie je súčasťou zmluvy. Nie je zaručené, že technický produktový popis bude použiteľný bez predchádzajúcich znalostí o rozhraniach.
(4) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obe strany ho môžu riadne vypovedať bez udania dôvodov v lehote 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3k. Užívacie právo TC Transport Order®

(1) Ak je to dojednané, umožňuje platforma používateľovi pomocou aplikácie „TC Transport Order®“ nahrávať, spracovávať, posielať ďalej a zobrazovať vyhlásenia a dokumenty k dokumentácii a podpore uzavretia prepravnej zmluvy s druhou zmluvnou stranou. Na tento účel môže používateľ na platforme vytvárať šablóny, spracovávať formuláre, komentovať vysvetlenia a ukladať ich. TIMOCOM môže používateľovi dávať k dispozícii doterajšie transakcie v prehľadoch.
(2) Ďalšími zmluvnými stranami môžu byť používatelia platformy, ako aj samotným zadávateľom prepravy pridávané kontakty z okruhu tretích strán. Takýto kontakt z okruhu tretích strán poslaním dokumentov alebo vysvetlení nedostáva vlastné užívacie právo na platformu.
(3) Vo formulároch môžu byť z technických dôvodov určité údaje prednastavené. Prednastavenie nepredstavuje žiadne odporúčanie zo strany TIMOCOM. Používateľ si tieto údaje na vlastnú zodpovednosť prispôsobuje podľa potreby.
S pomocou individuálnych jazykových nastavení používateľa na platforme možno ovplyvniť nadpisy a popisy vo formulároch a vyhnúť sa tak vysvetľovaniu medzi odosielateľom a príjemcom. Nadpisy a popisy vo formulároch a ich preklady slúžia výlučne na zlepšenie komfortu príslušného používateľa a sú nezáväznými formuláciami navrhnutými TIMOCOM. Pokiaľ ide o výklad takýchto pojmov v nadpisoch a popisoch formulára, urobia používatelia vlastné dohody. Ako prednastavenie pre dokument označený ako „záväzný“ slúži jazykové nastavenie používateľa, ktorý formulár vytvoril.
(4) Používateľ si je vedomý, že pri odovzdaní zosúlaďujúcich vysvetlení týkajúcich sa podstatných súčastí prepravy v rámci tejto aplikácie sa realizuje účinná zmluva medzi zúčastnenými stranami s potvrdenými právami a povinnosťami.
(5) TIMOCOM môže používateľovi pomôcť pri dodržiavaní povinnej doby úschovy. Dáta, ktoré vzniknú pri transakciách, môže TIMOCOM na tieto účely zhromažďovať, ukladať a spracovávať až do uplynutia doby 10 obchodných rokov. Zodpovednosť za dodržiavanie možných povinných dôb úschovy nesie výlučne používateľ. TIMOCOM vytvoril funkciu exportu dát, ktorá umožňuje používateľovi uložiť si dáta zvlášť. TIMOCOM si vyhrádza právo obmedziť veľkosť pamäti používanú na uloženie transakcií v súlade s princípom fair-use podľa čísla 3.3 týchto podmienok, pamäťová kapacita potrebná nad tento rámec vyžaduje zvláštne dojednanie. Pokiaľ používateľ požaduje prístup k týmto uloženým dátam alebo ich vydanie po skončení zmluvy o používaní, je TIMOCOM oprávnený umožniť tento prístup, príp. dáta vydať až po úhrade primeranej náhrady výdavkov a prípadných ešte otvorených pohľadávok z tejto licenčnej zmluvy.
(6) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obidve strany ho môžu bez udania dôvodov riadne vypovedať v lehote 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak jedna zo strán zmluvu predtým riadne nevypovie.

3l. Užívacie právo na „Dopyty“

(1) Ak je to dojednané, poskytuje platforma používateľovi prístup k funkcii „Dopyty“, pomocou ktorej môže používateľ rozosielať jednotlivé dopyty po doprave vybranej cieľovej skupine (príkazca), resp. môže podávať určitú cenovú ponuku k určitému dopytu (dopravca). Funkcia umožňuje používateľovi vypisovať a spracovávať jednotlivé dopyty na dopravu, ako aj odovzdávať cenové ponuky.
(2) K cieľovej skupine môžu patriť používatelia platformy, ako aj samotným zadávateľom prepravy pridávané kontakty z okruhu tretích strán.
(3) TIMOCOM si vyhradzuje právo obmedziť množstvo voliteľných účastníkov pre jednu ponuku jednotlivej zákazky prepravy. Takisto je vyhradené obmedzovať časové obdobie medzi ponukou a plánovaným termínom dodania.
(4) Zadania prepravy nie je záväznou objednávkou, ale výzvou na predloženie ponúk a nezaväzuje k uzavretiu zmluvy. Zadávateľ prepravy berie na vedomie, že cenová ponuka sa zakaždým vzťahuje výlučne na ním ponúkanú službu. Účinná zmluva sa môže zrealizovať iba po zosúlaďujúcom vysvetlení zo strany zadávateľa prepravy a účastníka.
(5) Neaktuálne dáta sa musia bezodkladne vymazať. Údaje musia byť správne zadané do určených zadávacích polí, zadanie musí byť úplné, zaznamenané obyčajným písmom bez dodatočných medzier a iných znakov určených výlučne na zvýraznenie. TIMOCOM si vyhradzuje právo automaticky vymazať dáta, zadanie ktorých nespĺňa tieto kritériá resp. ustanovenie bodu 3 odsek 2, bez ďalšieho oznámenia.
(6) Zmluvný vzťah začína písomným prijatím alebo podpisom licenčnej zmluvy a obidve strany ho môžu bez udania dôvodov riadne vypovedať v lehote 14 dní pred koncom kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak jedna zo strán zmluvu predtým riadne nevypovie. Užívacie právo účastníka, ktorý bol zadávateľom prepravy pozvaný na odovzdanie ponuky, končí s udelením zákazky jednému z ponúkajúcich, pričom nie je potrebná zvláštna výpoveď, na rozdiel od užívacieho práva z existujúcej licenčnej zmluvy.

4. Poplatok za užívanie

(1) Poplatok za užívanie je splatný vždy vopred na začiatku obdobia užívania a TIMOCOM ho musí obdržať najneskôr k tretiemu pracovnému dňu príslušného obdobia užívania. Faktúry za dodatočné výkony poskytnuté TIMOCOM sú splatné okamžite. Náklady spojené s platbou hradí v plnej výške užívateľ s výnimkou zákonnej úpravy pre SEPA platby.
(2) Právo užívateľa na započítanie alebo zadržanie jeho platieb z dôvodu protinárokov je vylúčené, iba že by sa jednalo o nesporné protipohľadávky či protipohľadávky, o ktorých bolo právoplatne rozhodnuté.
(3) Pokiaľ TIMOCOM priznal zľavu užívateľovi, ktorý si predplatil na vopred určené časové obdobie licenčné poplatky, a pokiaľ zákazník podá pred uplynutím tohto obdobia riadnu výpoveď, bude mu zľava spätne zrušená. To isté platí, ak je zmluva vypovedaná zo strany TIMOCOM z dôležitého dôvodu.
(4) TIMOCOM je oprávnený zvyšovať každoročne primerane cenu licencie, pokiaľ nebola na príslušné obdobie výslovne dojednaná záruka ceny. TIMOCOM oznámi zvýšenie ceny v textovej podobe minimálne 4 týždne vopred. Pokiaľ zvýšenie ceny predstavuje viac ako 5 % v porovnaní s uplynulým kalendárnym rokom, má zákazník právo na mimoriadnu výpoveď s lehotou 14 dní od okamihu, od ktorého platí zvýšená cena.
Zrušenie zľavy či uplynutie časovo obmedzeného zvláštneho dojednania nie je považované za zvýšenie ceny v zmysle tohto ustanovenia. Pokiaľ TIMOCOM raz či opakovane nevyužije svoje právo na zvýšenie ceny, neznamená to, že sa vzdáva tohto práva ako takého. Zálohová platba neznamená záruku ceny na obdobie, na ktoré bola učinená.

5. Rovnoprávne jednanie, sublicencie, ochranné práva, ochrana dát

(1) Software umožňuje užívateľovi prístup k užívateľskej platforme spoločne s ďalšími užívateľmi bez nároku na uprednostnenie pred ostatnými užívateľmi.
(2) Táto licenčná zmluva neoprávňuje  udeliť sublicencie alebo  odovzdávať dáta a možnosti užívania nadobudnuté s týmto softwarom tretím osobám, najmä neoprávňuje  využívať software na vlastné ochranné práva týkajúce sa elektronického spracovania dát. Software a jeho zdrojový kód sú chránené autorskými právami. Software zostáva majetkom TIMOCOMa. Je možné, že softvér obsahuje kódy, ktoré sú v duševným vlastníctvom tretích osôb, vrátanie odkazov na tieto kódy napríklad v podobe linkov. Tieto kódy sa užívateľovi prepožičiavajú formou licencie na základe licenčných zmlúv alebo ustanovení príslušnej tretej osoby. Užívateľ akceptuje platnosť týchto licenčných zmlúv alebo ustanovení.
(3) Užívateľ je povinný informovať TIMOCOM o každom užívaní tretími osobami, o ktorom sa dozvie a ktoré je porušením pravidiel užívania podľa tejto zmluvy, či o tvrdených nárokoch tretích osôb proti jeho užívaniu alebo voči TIMOCOMu, aby umožnil okamžitú právnu obhajobu.
(4) Užívateľ nemá nárok na priebežné poradenstvo týkajúce sa softwaru, na dodávky aktualizácií alebo ďalších dátových nosičov, najmä nemá nárok na zdrojový kód, dekompiláciu, disassemblovanie alebo pozmenenie softvéru.. Užívateľovi sa zakazuje používanie licencovaného softwaru na jeho ďalší vývoj pozmenenej verzie, alebo zhotovovanie kópií v prospech tretích osôb, i iných užívateľov. Pre každé používanie nad dojednaný rámec, či už formou kópií, paralelného alebo striedavého používania na rôznych pracovných miestach či v prospech rôznych firiem a/lebo pobočiek je potrebné písomne dojednať ďalšie spoplatnené licencie.
(5) Používateľ musí TIMOCOM bezodkladne informovať o každej zmene, ktorá sa týka firmy a ktorá je relevantná pre obchodný či živnostenský register. Týka sa to predovšetkým zmien formy spoločnosti, zmien adresy či vystúpenie alebo pristúpenie osôb oprávnených zastupovať firmy a zapísaných v obchodnom alebo živnostenskom registri.
(6) Používateľ týmto vyslovuje svoj súhlas s tým, aby TIMOCOM ukladal technické údaje o používateľovi na účely jeho identifikácie a priradenia, bezpečnosti dát a pre zlepšenie prenosu dát. K tomuto môžu v závislosti od koncového zariadenia patriť anonymné dáta, ako je používaný operačný systém, rozlíšenie obrazovky, prehliadač, ID a rýchlosť procesora, fyzická pamäť a adresa MAC, ako aj dáta, ktoré za určitých okolností môžu vykazovať vzťah k osobe, ako je IP adresa, identifikácia prístroja, DNS domény, inštalačná cesta, identifikácia používateľa, nastavenie jazyka, cookies a telematické dáta.
Okrem toho TIMOCOM ukladá a spracováva osobné údaje pri prihlásení používateľa pre účet TIMOCOMu pri vytvorení jeho profilu na jeho zobrazenie na platforme, ako aj napr. meno používateľa, oslovenie, kontaktné údaje, priradenie k používateľskej firme a špecifikované jazykové znalosti.
(7) Používateľ prehlasuje, že súhlasí s tým, aby TIMOCOM uložil obchodné údaje o používateľovi za účelom uzatvorenia zmluvy a jej realizácie a tiež aby si o používateľovi vyžiadal informácie v renomovaných spoločnostiach poskytujúcich ekonomické údaje o firmách.
(8) Používateľ súhlasí s tým, že TIMOCOM môže odovzdávať osobné údaje o používateľovi dcérskym alebo partnerským firmám na účely plnenia licenčnej zmluvy alebo servisných zmlúv vzťahujúcich sa na používateľa. V súčasnosti ide o tieto firmy: TIMOCOM SAS, 153, Bolievať Businessman, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-40001 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Tieto firmy získavajú a spracovávajú údaje o používateľovi výlučne z poverenia TIMOCOMu, podľa jeho pokynov a TIMOCOM ich zaviazal k dodržiavaniu platných predpisov na ochranu údajov. Osobné údaje o používateľovi sa môžu odovzdávať tretím stranám i v prípadoch, kedy tak stanovia zákonné predpisy, v prípadoch vykonateľných úradných alebo súdnych nariadení a tiež z dôvodu zamedzenia a potierania trestnej činnosti alebo v prípade porušovania týchto licenčných podmienok. Dáta, ktoré nevykazujú žiadny vzťah k osobe, ako napr. anonymizované dáta alebo tie, ktoré sú určené na účely dosiahnutia účelu zmluvy pre používateľov z okruhu tretích strán, môže TIMOCOM ukladať a spracovávať, ako aj odovzdávať tretím stranám.
(9) Používateľ môže svoj súhlas so zberom, spracovaním, ukladaním a využívaním svojich osobných dát kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti voči spoločnosti TIMOCOM zrušiť alebo obmedziť.
Zrušenie alebo vyhlásenie k obmedzeniu možno adresovať na:

TIMOCOM GmbH
Datenschutz
Timocom Platz 1
40699 Erkrath

E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Zrušenie alebo obmedzenie sa nedotýka existencie zmluvy a platobnej povinnosti používateľa. Používateľ uznáva, že spoločnosť TIMOCOM v dôsledku takéhoto zrušenia alebo obmedzenia už možno nebude schopná naďalej umožňovať používanie platformy.
(10) TIMOCOM upozorňuje, že podľa § 28a odsek 1 č. 5 Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) sa údaje o pohľadávkach uhradených po splatnosti, dojednanej zmluvným vzťahom, odovzdávajú spoločnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, a to v prípade, že tieto pohľadávky môžu na základe zmluvného vzťahu viesť k jeho okamžitej výpovedi a dlžná suma nebola vo Vám známej lehote splatnosti uhradená. Ďalšie informácie o SCHUFA nájdete na www.meineSCHUFA.de.

6. Záruky a garancie

(1) TIMOCOM ručí výhradne za to, že platforma je vhodná na užívanie v dojednanom rozsahu. Informácie obsiahnuté v popisoch produktu, v prospektoch a v pokynoch pre užívateľa poskytnutých TIMOCOMom predstavujú nezáväzné odporučenia. Ďalšie záruky zo strany TIMOCOMa sú vylúčené. TIMOCOM najmä nepreberá záruky za aktuálnosť, správnosť a úplnosť dát vložených inými užívateľmi, ani za kompatibilitu platformy s informačnými technológiami užívateľa alebo s používanými spôsobmi dátovej komunikácie.
(2) Vytvorenie hyperlinkov a informácie na internetových stránkach tretích osôb prístupné prostredníctvom hyperlinkov z domovskej stránky TIMOCOMu nie sú súčasťou zmluvných výkonov. Tieto informácie tiež neslúžia na bližší popis povinných plnení. Vytvorené hyperlinky resp. stránky prístupné prostredníctvom týchto hyperlinkov nie sú trvale kontrolované, TIMOCOM teda nepreberá žiadne záruky za ich obsah a správnosť.
(3) TIMOCOM neručí za škody, ktoré si medzi sebou spôsobia rôzni užívatelia, či už stratou dát či chybou pri ich prenose dát alebo iným spôsobom. TIMOCOM tiež neručí za škodlivý software alebo programové kódy (víry, trojské kone, červy atď.), ktoré na užívateľskú platformu nahrajú užívatelia alebo ich sem prenesú v prílohách či popisoch svojich ponúk a odtiaľ rozšíria. Užívateľ priamo ručí za to, že nebude prenášať škodlivý software.
(4) TIMOCOM nie je zmluvným partnerom ani sprostredkovateľom zmluvy uzavretej za pomoci platformy, ani nie je poslom k nej relevantného vysvetlenia. TIMOCOM preto žiadnym spôsobom neručí za riadnu realizáciu zmlúv dojednaných medzi používateľmi alebo za dosiahnutie hospodárskeho úspechu. Používateľ v rámci vlastnej povinnosti starostlivosti kontroluje správnosť dát a údajov, ktoré prijal od tretích strán. Oznámenia používateľov poslané alebo zobrazené prostredníctvom platformy nepredstavujú žiadne vysvetlenia alebo názory zo strany TIMOCOM, ani k nim TIMOCOM nevyjadruje svoj súhlas alebo si ich neprivlastňuje. TIMOCOM nezaručuje, že oznámenie alebo notifikácia odoslané cez platformu dosiahnu svoj cieľ, resp. že sa prijímajú alebo čítajú zo strany adresovaného používateľa. Takisto neručí za to, že osoba uvedená ako odosielateľ alebo príjemca oznámenia alebo notifikácie, je skutočne tou osobou, ktorá ich odosiela alebo prijíma.
(5) Užívateľ zbavuje TIMOCOM všetkých záväzkov, ktoré vzniknú tak, že užívateľ nebude platformu používať v súlade s jej účelom podľa tejto zmluvy. TIMOCOM analogicky uzaviera rovnaké dohody s ostatnými užívateľmi a (po prednostnom uspokojení vlastných nárokov na náhradu škody TIMOCOMa) poprípade postúpi užívateľovi prípadné nároky na náhradu škody voči ostatným užívateľom  na pokrytie škody.
(6) Nebezpečenstvo neodovzdania alebo chybného odovzdania dát prechádza na užívateľa v okamihu, kedy dáta opustia oblasť vplyvu TIMOCOMa.
(7) Obmedzenia alebo výluky z ručenia za škody používateľa podľa tejto zmluvy neplatia v prípadoch
a) úmyselného alebo hrubo nedbanlivého zavinenia zo strany TIMOCOMu alebo ním poverených osôb,
b) zavineného porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti, ktoré ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy zo strany TIMOCOMu alebo ním poverených osôb,
c) ručenia zo strany TIMOCOMu z dôvodu úskoku alebo priznania záruk,
d) ručenia zo strany TIMOCOMu podľa kogentného práva, ako je napríklad Zákon o ručení za produkt alebo
e) zákonného ručenia za zavinenú ujmu na živote, tele či zdraví zo strany TIMOCOMu alebo ním poverených osôb.
(8) Ak je používateľ podnikateľom, je ručenie zo strany TIMOCOMu obmedzené na typickú škodu predvídateľnú pri uzatvorení zmluvy takto:
a) v prípadoch hore uvedeného odseku 7 a) v prípade hrubej nedbanlivosti priamo poverených osôb,
b) v prípadoch hore uvedeného odseku 7 b) v prípade jednoduchej nedbanlivosti.
Za stratu dát, programov alebo ich obnovu v dôsledku používania platformy ručí TIMOCOM v prípadoch vyššie uvedeného odseku 7 písm. a) a b) len do tej miery, pokiaľ nebolo možné sa tejto strate u užívateľa vyhnúť pomocou primeraných preventívnych opatrení, ako je napríklad pravidelné zálohovanie dát.
(9) Súčasti platformy, ktoré sú označené ako „BETA“ alebo „BETA verzia“, predstavujú zásadne nehotový produkt v zmysle vhodnosti na každodenné používanie, ktorý síce obsahuje všetky dôležité funkcie, ale jeho výkon, kompatibilita a stabilita sú ešte nedostatočné, pretože podľa skúseností nemožno pred zverejnením simulovať všetky hardvérové a softvérové prostredia resp. chovanie používateľov. TIMOCOM teda poskytuje takéto BETA súčasti platformy iba na nezáväzné účely testovania, pri ktorých sú nevyhnutné informácie od užívateľov o skúsenostiach s používaním platformy. Nemožno zaručiť vlastnosti produktu ani to, že produkt nebude vykazovať závažné chyby. Používateľ uznáva, že sú vylúčené záruky TIMOCOMu v tomto smere, a tiež je vylúčená záruka za výpadok systému, stratu dát, škody spôsobené chybou a za následné škody alebo za ujdený zisk. Užívateľ vykoná pred inštaláciou a použitím BETA súčastí platformy kompletné zálohovanie dát.

7. Reklamácia

(1) Ak obdrží TIMOCOM o užívateľovi informácie, podľa ktorých užívateľ zavinene porušil svoje povinnosti z prepravnej zmluvy, z tejto zmluvy či podľa iného platného práva (nižšie: sťažnosť), je TIMOCOM oprávnený, nie však povinný, tieto sťažnosti s alebo bez uvedenia mena sťažovateľa odovzdať dotknutému užívateľovi alebo, po jeho vypočutí a preverení, ostatným užívateľom.
(2) Používateľ, proti ktorému je zamierená sťažnosť („dotknutý používateľ“), je povinný odovzdať TIMOCOM svoje písomné stanovisko k obsahu sťažnosti bezodkladne, najneskôr však do jedného týždňa po doručení oznámenia o sťažnosti, a sťažnosť napraviť, minimálne však odôvodniť dlhší čas potrebný na vyjadrenie stanoviska.
(3) Ak sa nepodarí užívateľovi v jeho vyjadrení vyvrátiť podozrenie porušenia povinnosti obsiahnuté v sťažnosti, je TIMOCOM oprávnený – nie však povinný – vyzvať užívateľa k náprave v lehote ďalšieho jedného týždňa. Táto časovo limitovaná požiadavka nápravy nie je potrebná, ak ju nemožno od TIMOCOMa podľa okolností spravodlivo požadovať.
(4) Práva z vyššie uvedených odsekov 2 a 3 v spojení s právom na zablokovanie prístupu alebo výpoveď sú dané výhradne v záujme TIMOCOMa. Pokiaľ TIMOCOM tieto práva nevyužije, je ručenie voči ostatným užívateľom vylúčené.
(5) TIMOCOM nie je povinný prijaté sťažnosti preverovať.

8. Mimoriadna výpoveď, doba trvania licencie, záverečné ustanovenia

(1) Doba trvania užívacieho práva sa riadi individuálne dojednanými modulmi. Počas bezplatnej skúšobnej doby platí obojstranná okamžitá výpoveď.
(2) Každá zo strán je oprávnená mimoriadne vypovedať túto zmluvu bez dodržania riadnej výpovednej lehoty, ak je na to závažný dôvod. Závažný dôvod pre mimoriadnu výpoveď zo strany TIMOCOM je najmä vtedy, keď:
a) sa užívateľ dostane do platobnej neschopnosti alebo platobná neschopnosť hrozí,
b) bolo zamietnuté zahájenie konkurzného konania na majetok užívateľa z dôvodu nedostatku majetku alebo ak musí užívateľ učiniť miestoprísažné prehlásenie,
c) užívateľ zavinene poruší ustanovenie týchto podmienok, ktoré ohrozujú dosiahnutie účelu zmluvy, alebo ktoré oprávňujú  zablokovať prístup podľa čísla 3 odsek 4 alebo 5,
d) je užívateľ v meškaní dlhšom ako 14 kalendárnych dní s platbou čiastky zodpovedajúcej mesačnému poplatku za užívanie alebo
e) sa pomer medzi jednotlivými spoločníkmi firmy používateľa zmení v rozsahu 25 % a viac alebo firmu zastupujú iné osoby, vždy s ohľadom na stav pri uzavretí zmluvy.
f) používateľa, ktorého zákonní zástupcovia alebo s ním spojené firmy vstupujú do konkurencie s TIMOCOMom.
(3) Užívacie právo platí od okamihu zriadenia prístupu zo strany TIMOCOMa a končí v ten istý okamih ako zmluvný vzťah.
(4) Po ukončení zmluvy je užívateľ povinný software pri vylúčení akéhokoľvek práva na zadržanie okamžite vymazať a akékoľvek ďalšie užívanie softwaru sa zakazuje.
(5)  Ak je užívateľ podnikateľ, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny zvláštny majetok v zmysle § 310 ods. 1 veta 1 nemeckého Občianskeho zákonníka alebo ak nemá obecný príslušný súd v Nemecku, dojednáva sa ako miesto plnenia a príslušný súd Düsseldorf. Platí nemecké právo s vylúčením kúpneho práva OSN.
(6) Pokiaľ TIMOCOM dodá používateľovi preklady tejto zmluvy alebo ich súčasti, zostáva nemecká jazyková verzia rozhodujúca a právne záväzná, pokiaľ by došlo v príslušnom preklade k rozporom alebo odchýlkam od nemeckého znenia.
(7) Ak budú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinné, zostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Namiesto neúčinného ustanovenia sa za dojednanú považuje taká platná úprava, ktorá najbližšie zodpovedá účelu neúčinného ustanovenia.

Aktualizácie: 31.01.2019

Zmluvné podmienky:Užívateľské podmienky – TIMOCOM Medzinárodná inkasná služba

§1 Výkon

1. TIMOCOM GmbH bude vykonávať činnosť výlučne na podporu Objednávateľa pri vymáhaní jeho sumy faktúry netto. TIMOCOM na základe povinnosti vyzve podľa vlastného uváženia Dlžníka k podaniu stanoviska, resp. k zaplateniu otvorenej pohľadávky.
2. TIMOCOM nepreberá žiadnu záruku za úspešnosť intervencie.
3. Platby, dobropisy alebo zápočty Dlžníka po uskutočnenej intervencii platia ako úspech intervencie, ak Objednávateľ do 2 týždňov po oznámenom termíne splatnosti nepreukáže, že k vyrovnaniu pohľadávky nedošlo.
4. Objednávateľovi ostáva vyhradené právo kedykoľvek vykonať ďalšie opatrenia na vymoženie pohľadávky.

§ 2 Odmena

1. Faktúra je splatná hneď po doručení.
2. TIMOCOM môže platby,ktoré obdrží od dlžníka, započítať s vlastnými nárokmi voči zadávatelovi (kontokorentný platobný styk).
3. Spoločnosť TIMOCOM si vyhradzuje právo vymôcť sumu faktúry spoločne s inými faktúrami, pokiaľ na základe obchodného vzťahu už Objednávateľ predložil splnomocnenie na vymáhanie. Objednávateľ udeľuje spoločnosti TIMOCOM preto plnú moc na stiahnutie nespornej sumy faktúry z obchodného účtu.

§ 3 Začiatok a ukončenie

1. Objednávateľ je svojou ponukou poverenia viazaný 3 pracovné dni. Zmluva nadobúda platnosť prijatím príkazu spoločnosťou TIMOCOM. Prijatie si nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu a môže sa uskutočniť hlavne mlčky. Zmluva platí ako prijatá spoločnosťou TIMOCOM hlavne vtedy, ak spoločnosť TIMOCOM v rámci tejto lehoty dokázateľne už intervenovala u Dlžníka.
2. Príkaz môže byť Objednávateľom vypovedaný pri dodržaní lehoty 2 týždňov. Pri už uskutočnenej intervencii u Dlžníka je Objednávateľ naďalej povinný informovať o platbe z povereného procesu a spoločnosti TIMOCOM ostáva zachovaný nárok na dohodnutú odmenu.
3. Právo na mimoriadne vypovedanie pri závažnom porušení povinností ostáva pre obidve strany nedotknuté.
4. Ak by Objednávateľ alebo Dlžník v súvislosti s príkazom na intervenciu stratili alebo ukončili svoj zákaznícky stav u spoločnosti TIMOCOM, má Objednávateľ a TIMOCOM právo na odstúpenie od zmluvy. Zmluva platí potom pre budúcnosť ako zrušená.
5. Ak by počas realizácie intervencie vyplynulo, že pohľadávka je pravdepodobne nevymožiteľná, bude intervencia ukončená a táto záležitosť bude oznámená Objednávateľovi. Ako nevymožiteľná platí hlavne taká pohľadávka, ak je sporná, postúpená, litispendovaná, titulovaná alebo zaťažená právami tretích, alebo ak je Dlžník insolventný. Zmluva platí potom pre budúcnosť ako zrušená.
6. Objednávateľ je povinný pomôcť TIMOCOM poskytnutím vhodných informácií. Ak TIMOCOM nezíska ani na výzvu informácie potrebné na spracovanie zákazky do 14 kalendárnych dní, je TIMOCOM oprávnený zákazku ukončiť a vyúčtovať manipulačný poplatok resp. odmenu za úspešnú intervenciu, ktorá dovtedy vznikla.

§ 4 Ručenie

1. Ručenie zo strany TIMOCOMu za škody zadávateľa vyplývajúce z prevzatia či realizácie zmluvy sa obmedzuje na prípady
a) úmyselného alebo hrubo nedbanlivého zavinenia zo strany TIMOCOMu alebo ním poverených osôb,
b) zavineného porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti zo strany TIMOCOMu alebo ním poverených osôb, ktoré ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy,
c) ručenia zo strany TIMOCOMu z dôvodu úskoku alebo priznania záruk,
d) ručenia zo strany TIMOCOMu podľa kogentného práva, ako je napríklad Zákon o ručení za produkt alebo
e) zákonného ručenia za zavinenú ujmu na živote, tele či zdraví zo strany TIMOCOMu alebo ním poverených osôb.
2. Ak je zadávateľ podnikateľom, je ručenie zo strany TIMOCOMu obmedzené na typickú škodu predvídateľnú pri uzatvorení zmluvy takto:
a) v prípadoch hore uvedeného odseku 1 a) v prípade hrubej nedbanlivosti priamo poverených osôb,
b) v prípadoch hore uvedeného odseku 1 b) v prípade jednoduchej nedbanlivosti.
3. Objednávateľ ručí za skutočnosť, že neuhradená čiastka je splatná a nesporná a tiež za to, že TIMOCOM získa všetky potrebné podklady a informácie. Upozorňujeme, že zadávateľ môže od dlžníka požadovať náhradu odmeny za úspešnú intervenciu len vtedy, ak je dlžník so svojou platbou v meškaní a ak je k tejto platbe povinný na základe príslušného právneho poriadku. Úhradu týchto výdavkov bude objednávateľ požadovať priamo od dlžníka.
4. TIMOCOM si vyhradzuje, že všetky podklady, ktoré nemusia byť zo zákonných dôvodov archivované, skartuje po ukončení konania.

§ 5 Iné

1. Všetky dohody si vyžadujú písomnú formu.
2. Pokiaľ objednávateľ nie je spotrebiteľom, je miestom súdu a miestom plnenia Düsseldorf. Platí nemecké právo.
3. Ak by bolo niektoré zo zmluvných ustanovení neplatné, alebo by sa neplatným stalo, nebude tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení alebo dohôd. Strany sa zaväzujú, že namiesto neplatného ustanovenia prijmú účinné ustanovenie, ktoré sa najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

Aktualizácie: 01.10.2014

Súhlasím s používaním cookies na tejto stránke na zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a na účely analýzy.