TIMOCOM 15.09.2020
4

Čo robiť v prípade neuhradených faktúr?

Stručný prehľad vašich práv a povinností v prípade meškania platieb.

Účtovník hradí neuhradené faktúry.

Objednávka je vyexpedovaná  a faktúra vystavená. Platba na účte však chýba a vy čakáte na svoje peniaze?

V záujme urýchlenia platobného styku prijala EÚ v roku 2011 príslušnú smernicu. V rámci celej Európy upravuje, čo musí platiť v každom štáte EÚ v okamihu, keď dôjde k meškaniu platby.

Tu sa dozviete, čo môžete robiť v prípade neuhradenia platby, kedy by ste sa mali obrátiť na inkasnú kanceláriu a kto hradí inkasné poplatky.

Smernice fungujú v právnom systéme EÚ tak, že členským štátom ukladajú, aby pravidlá v nich obsiahnuté previedli do vnútroštátneho práva. Z toho vyplýva, že EÚ stanoví, čo musí Nemecko, Taliansko, Španielsko atď. uzákoniť alebo vo svojich zákonoch zmeniť. Vďaka tomu sa zaistí, že pre všetkých občanov Európskej únie platí rovnaký právny stav.

Právny stav, ktorý zakladá smernica 2011/7/EÚ a ktorý platí vo všetkých členských štátoch, stanoví jasné práva a povinnosti, čo robiť v prípade nezaplatenia faktúry. To je dôležité najmä pre také medzinárodné odvetvie, akým je logistika. Zadávateľom a dodávateľom to podstatne uľahčuje ich obchodnú prax.

Pre veriteľov a dlžníkov to znamená nasledovné:

Pohľadávky sú, ak nie je v zmluve stanovené inak, splatné hneď. Musia byť zaplatené v lehote splatnosti, v opačnom prípade po uplynutí 30 dní nastáva meškanie.

Dovtedy sa v doprave a logistike stávalo, že sa dohodla dlhšia splatnosť. Splatnosť dlhšia ako 60 dní je však dovolená už len vo výnimočných prípadoch a musí byť zakotvená v zmluve.

Veriteľ môže požadovať, aby úsilie a náklady spojené s vymáhaním peňazí zaplatil dlžník. Môže ísť o upomienku, náklady na právnika, ktorého poveril, alebo inkasnú službu. Pre veriteľa to znamená, že môže dlžníka nechať uhradiť náklady na inkasnú službu. K ďalším výdavkom, ktoré veriteľovi vznikajú, patria administratívne a režijné výdavky. Od dlžníka možno požadovať paušálnu sumu vo výške 40 eur. Ale v prípade, že sa požaduje paušálna suma 40 eur, započítajú sa do nej všetky výdavky (upomienka/inkaso/právnik).

Veriteľ potom môže uplatniť ďalšie úroky z meškania.

Podľa smernice EÚ možno dlžníkovi účtovať sadzbu deväť percent nad základnou úrokovou sadzbou. Pri meškaní platby to znamená okrem pôvodne fakturovanej sumy prípadné ďalšie úroky. To platí pri obchode medzi dvoma firmami. Ak ide o faktúru súkromnej osobe, potom toto ustanovenie neplatí.

Tieto body treba splniť, aby platili vyššie uvedené práva:

Tieto pravidlá platia pre nákupy tovarov a služieb. V prípade výdavkov, ktoré neboli vopred zmluvne dohodnuté, smernica EÚ neplatí. Ak napríklad počas prepravy vzniknú škody, ktoré majú byť uhradené, už nejde o vlastnú prepravnú službu.

Uveďme konkrétny príklad: Vodič nákladného vozidla pri vjazde na nákladnú rampu poškodí budovu. Príjemca tovaru chce túto škodu nahradiť a vystaví faktúru. Vodič nákladného vozidla vidí vec inak a túto faktúru uhradiť nechce. V našom prípade by bol dlžníkom. Vznikne spor. Veriteľ je presvedčený o svojom práve a poverí inkasnú službu.  V tomto prípade nemôžu byť prípadné výdavky na inkaso uhradené.

Ďalší príklad: Účtovníčka chybne zaúčtovala faktúru a tá bola uhradená dvakrát. Veriteľ chce, aby druhá platba bola vrátená. To sa však nestane. Veriteľ poverí inkasnú službu, aby druhú platbu vymáhala. Ani v tomto prípade by nebolo možné uplatniť nárok na poplatok za inkaso, lebo nejde o pôvodnú službu. 

Dohodnutý dátum platby je prekročený. Musí dôjsť k meškaniu platby a vy musíte jasne oznámiť, že ste po 30 kalendárnych dňoch nedostali platbu. Až potom možno podniknúť ďalšie kroky a napríklad poveriť inkasnú službu.

Upomienka alebo podobná výzva na platenie už nie je nutná, je však určite vhodná. Ak faktúra nebola uhradená v lehote 30 dní, nedbalým zákazníkom už netreba posielať upomienku. Veriteľ by v tomto prípade už mohol vec zveriť právnikovi alebo inkasnej službe.

Dlžník musí mať sídlo na území EÚ. To znamená, že ak je sídlo firmy mimo Európskej únie a vznikne spor, inkasnú kanceláriu možno samozrejme poveriť. Náklady na jej služby potom však už nemožno od dlžníka vymáhať.

Smernica EÚ poskytuje podrobný prehľad o tom, čo sa v obchodnej praxi smie, môže a musí. Treba vytvoriť jasné pravidlá, ktoré majú „zabrániť meškaniu platieb“, ako stanovuje smernica. Azda najdôležitejším aspektom tejto smernice je, že veritelia majú nárok na úhradu svojich škôd súvisiacich s meškaním platieb ‒ a to mimosúdne. Dôležité tiež je, že pre lehoty splatnosti stanoví hornú hranicu 60 dní. Jej proklamovaným cieľom je rýchlejšia úhrada faktúr.

Ak sa tak nestane, môžete využiť profesionálnu pomoc. Napríklad inkasná služba od TIMOCOM vám pomôže s nedbalými platiteľmi a v prípade potreby vystupuje ako neutrálny prostredník. Alexander Oebel, právnik spoločnosti TIMOCOM, k tomu dodáva: „Vo väčšine prípadov ide o problémy v komunikácii medzi stranami, z ktorých potom vznikajú nedorozumenia.“ Neutrálna inštancia môže byť prostredníkom, ktorý vyjasní nezrovnalosti medzi obchodnými partnermi a tí potom môžu v budúcnosti zasa dobre spolupracovať.

Zistiť viac

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Oneskorená platba: Čo robiť, ak zákazník nezaplatí?

FreightTech: Digitalizácia mení logistiku

Základom silnej Európy je logistika bez hraníc

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore