skip navigation

Poskytovateľ

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

+420 412 430 430

+420 412 430 431

info.sk@timocom.com

Oprávnený konatelia spoločnosti:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Sídlo spoločnosti: Düsseldorf
Právna forma spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Registračný súd: Obvodný súd Mníchov, registračné číslo: HRB 34489
Daňové identifikačné číslo podľa § 27 a zákona o dani z predaja: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Dozorný úrad pre inkasnú činnosť:
Predseda vrchného zemského súdu Düsseldorf,
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

Poistenie zodpovednosti:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Číslo poistenia: 810.061.870.158
Územná platnosť: EU

Vylúčenie zodpovednosti

Ponuka produktov a služieb TIMOCOM je určená výlučne pre firmy a podnikateľov.

(1) Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto internetových stránok

Obsah týchto internetových stránok je vytvorený s maximálnou možnou starostlivosťou. Spoločnosť TIMOCOM GmbH (ďalej ako TIMOCOM) nepreberá záruky za to, že informácie poskytnuté na týchto internetových stránkach sú úplné, správne a v každom prípade aktuálne. Používanie vyvolaných informácií sa koná na vlastné riziko používateľa. Menom označené príspevky predstavujú názor daného autora a nie vždy odrážajú názor firmy TIMOCOM. Údaje na týchto internetových stránkach v žiadnom prípade nepredstavujú poskytnutie prísľubov či záruk týkajúcich sa služieb alebo produktov TIMOCOM, a to ani mlčky.

Dostupnosť webových stránok

TIMOCOM sa snaží ponúknuť nakoľko je to možné, službu bez prerušenia na vyžiadanie. Aj pri všetkej starostlivosti nemôžeme úplne vylúčiť doby výpadku. TIMOCOM si ponecháva právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť ponuku.

Externé odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán.
Tieto webové stránky podliehajú ručeniu terajšiemu prevádzkovateľovi. TIMOCOM z tohto hľadiska vyskúšal pri prvotnom pripojení externých odkazov cudzie obsahy, či existujú prípadné previnenia voči zákonu. K tomuto okamihu neboli zrejmé žiadne previnenia voči zákonu. TIMOCOM nemá žiadny vplyv na súčasné a ani budúce stvárnenie a na obsahy pripojených stránok. Vloženie externých odkazov neznamená, že by si TIMOCOM privlastňoval obsah skrývajúci sa za poznámkou alebo odkazom. Neustála kontrola týchto externých odkazov nie je pre poskytovateľa bez konkrétneho pokynu proti previneniu voči zákonu únosná. Pri známkach previnenia sa voči zákonu však budú takéto externé odkazy bezodkladne odstránené.

Reklamné inzeráty

Za obsah reklamných inzerátov je zodpovedný terajší autor práve tak, ako za obsah propagovaných webových stránok. Zobrazenie reklamných inzerátov neznamená prijatie firmou TIMOCOM.

Žiadny zmluvný vzťah

Používaním webových stránok firmy TIMOCOM s výnimkou núteného prijatia podmienok používania, sa neuskutočňuje žiadny zmluvný vzťah medzi používateľom a firmou TIMOCOM. Do tej miery sú vylúčené zmluvné alebo quasi zmluvné nároky voči firme TIMOCOM.

(2) Autorské právo

Na týchto stránkach zverejnené obsahy a diela sú chránené autorským právom. Každé nemeckým právom nepovolené použitie si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas daného autora alebo pôvodcu. To platí obzvlášť pre rozmnožovanie, spracovanie, preklady, ukladanie dát, spracovanie, príp. reprodukciu obsahov do databánk alebo iných elektronických médií a systémov. Obsahy a príspevky tretej strany sú pritom ako také označené. Nepovolené rozmnožovanie alebo reprodukcia jednotlivých obsahov alebo kompletných stránok pre priemyselné alebo komerčné účely nie je dovolené a je trestné.

Odkazy na stránky firmy TIMOCOM sú však kedykoľvek vítané a nepotrebujú súhlas poskytovateľa webových stránok. Zobrazenie týchto webových stránok na cudzích webových stránkach je prípustné len so súhlasom firmy TIMOCOM.

(3) Aplikovateľné právo

Vyslovene platí rozhodujúce právo Spolkovej republiky Nemecko.

(4) Zvláštne podmienky použitia

Pokiaľ sa zvláštne podmienky pre jednotlivé použitie týchto webových stránok odlišujú od už spomenutých bodov (1) až (3), tak sa to na príslušných miestach vyslovene uvedie. V tomto prípade platia pre tieto jednotlivé prípady zvláštne podmienky použitia.

(5) Obrazová dokumentácia

© Milan Noga reco - stock.adobe.com

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com

© nd3000 - stock.adobe.com

© Art_Photo – stock.adobe.com

Hore