Impressum

Poskytovatel

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath
 +420 412 430 430

 +420 412 430 431

 info.sk@timocom.com

Oprávnený konatelia spolocnosti:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Sídlo spolocnosti: Düsseldorf
Právna forma spolocnosti: Spolocnost s rucením obmedzeným (s.r.o.)
Registracný súd: Obvodný súd Mníchov, registracné císlo: HRB 34489
Danové identifikacné císlo podla § 27 a zákona o dani z predaja: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Dozorný úrad pre inkasnú cinnost:
Predseda vrchného zemského súdu Düsseldorf,
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

Poistenie zodpovednosti:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Císlo poistenia: 810.061.870.158
Územná platnost: EU

Vylúcenie zodpovednosti

Ponuka produktov a služieb TIMOCOM je urcená výlucne pre firmy a podnikatelov.

(1) Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto internetových stránok

Obsah týchto internetových stránok je vytvorený s maximálnou možnou starostlivostou. Spolocnost TIMOCOM GmbH (dalej ako TIMOCOM) nepreberá záruky za to, že informácie poskytnuté na týchto internetových stránkach sú úplné, správne a v každom prípade aktuálne. Používanie vyvolaných informácií sa koná na vlastné riziko používatela. Menom oznacené príspevky predstavujú názor daného autora a nie vždy odrážajú názor firmy TIMOCOM. Údaje na týchto internetových stránkach v žiadnom prípade nepredstavujú poskytnutie príslubov ci záruk týkajúcich sa služieb alebo produktov TIMOCOM, a to ani mlcky.

Dostupnost webových stránok

TIMOCOM sa snaží ponúknut nakolko je to možné, službu bez prerušenia na vyžiadanie. Aj pri všetkej starostlivosti nemôžeme úplne vylúcit doby výpadku. TIMOCOM si ponecháva právo kedykolvek zmenit alebo prerušit ponuku.

Externé odkazy

Táto webová stránka môže obsahovat odkazy na webové stránky tretích strán.
Tieto webové stránky podliehajú ruceniu terajšiemu prevádzkovatelovi. TIMOCOM z tohto hladiska vyskúšal pri prvotnom pripojení externých odkazov cudzie obsahy, ci existujú prípadné previnenia voci zákonu. K tomuto okamihu neboli zrejmé žiadne previnenia voci zákonu. TIMOCOM nemá žiadny vplyv na súcasné a ani budúce stvárnenie a na obsahy pripojených stránok. Vloženie externých odkazov neznamená, že by si TIMOCOM privlastnoval obsah skrývajúci sa za poznámkou alebo odkazom. Neustála kontrola týchto externých odkazov nie je pre poskytovatela bez konkrétneho pokynu proti previneniu voci zákonu únosná. Pri známkach previnenia sa voci zákonu však budú takéto externé odkazy bezodkladne odstránené.

Reklamné inzeráty

Za obsah reklamných inzerátov je zodpovedný terajší autor práve tak, ako za obsah propagovaných webových stránok. Zobrazenie reklamných inzerátov neznamená prijatie firmou TIMOCOM.

Žiadny zmluvný vztah

Používaním webových stránok firmy TIMOCOM s výnimkou núteného prijatia podmienok používania, sa neuskutocnuje žiadny zmluvný vztah medzi používatelom a firmou TIMOCOM. Do tej miery sú vylúcené zmluvné alebo quasi zmluvné nároky voci firme TIMOCOM.

(2) Autorské právo

Na týchto stránkach zverejnené obsahy a diela sú chránené autorským právom. Každé nemeckým právom nepovolené použitie si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas daného autora alebo pôvodcu. To platí obzvlášt pre rozmnožovanie, spracovanie, preklady, ukladanie dát, spracovanie, príp. reprodukciu obsahov do databánk alebo iných elektronických médií a systémov. Obsahy a príspevky tretej strany sú pritom ako také oznacené. Nepovolené rozmnožovanie alebo reprodukcia jednotlivých obsahov alebo kompletných stránok pre priemyselné alebo komercné úcely nie je dovolené a je trestné.

Odkazy na stránky firmy TIMOCOM sú však kedykolvek vítané a nepotrebujú súhlas poskytovatela webových stránok. Zobrazenie týchto webových stránok na cudzích webových stránkach je prípustné len so súhlasom firmy TIMOCOM.

(3) Aplikovatelné právo

Vyslovene platí rozhodujúce právo Spolkovej republiky Nemecko.

(4) Zvláštne podmienky použitia

Pokial sa zvláštne podmienky pre jednotlivé použitie týchto webových stránok odlišujú od už spomenutých bodov (1) až (3), tak sa to na príslušných miestach vyslovene uvedie. V tomto prípade platia pre tieto jednotlivé prípady zvláštne podmienky použitia.

(5) Obrazová dokumentácia

© Milan Noga reco - stock.adobe.com 

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com 

© nd3000 - stock.adobe.com 

© Art_Photo – stock.adobe.com 

(6) Ochrana oznamovateľov

Oznamovatelia nás môžu kontaktovať prostredníctvom anonymnej e-mailovej adresy whistleblowing@timocom.com alebo poštou.

Hore