skip navigation

Všeobecné obchodné podmienky

Kontakt centrála

+420 412 430 430

+420 412 430 431

info.sk@timocom.com

1. Všeobecne

(1) Pre všetky dodávky a výkony z tohto zmluvného vzťahu platia výhradne tieto podmienky. Podmienky používateľa sú nezáväzné aj vtedy, pokiaľ im TIMOCOM výslovne neodporuje.

(2) TIMOCOM si vyhrádza právo pozmeniť či doplniť tieto podmienky ku koncu každej zúčtovacej periódy. TIMOCOM informuje o zmene výslovným upozornením na formulári faktúry alebo vo Smart Logistics System. Za súhlas s týmito pozmenenými podmienkami zo strany používateľa sa považuje skutočnosť, kedy s nimi používateľ neodkladne, najneskôr však do 1 mesiaca od oznámenia nevyjadrí svoj nesúhlas. Platba faktúry bez výhrad sa považuje za súhlas.

(3) Prehlásenie k zmluve, dodatky a zmeny zmluvy musia byť uskutočnené písomnou formou. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú, že právo na používanie Smart Logistics System bude mať ďalší subjekt, udelí druhá zmluvná strana tomuto používateľovi plnú moc na prijímanie vyhlásenia spoločnosti TIMOCOM.

(4) Ak sa v tejto zmluve zmieňujú osoby (napr. používateľ), týmto označením sa myslia všetky formy tohto označenia.

2. Predmet zmluvy

(1) TIMOCOM bude používateľovi za pravidelne hradený poplatok poskytovať používateľské právo k používateľskému systému (ďalej: licencii). Rozsah licencie je dojednaný individuálnou dohodou. TIMOCOM môže používateľovi podľa vlastného uváženia umožniť prístup k tejto používateľskej platforme (ďalej len Smart Logistics System) prostredníctvom softvéru, ktorý používateľ nainštaluje pomocou kombinácie používateľského mena a hesla, pomocou webového rozhrania alebo rozhrania k pôvodnému hardvérovému a softvérovému prostrediu používateľa. Smart Logistics System sa prevádzkuje na serveroch pripojených na internet, ktoré sú dostupné výlučne pomocou online spojení.

Výnimkou je doba, kedy sú TIMOCOM používané servery z technických či iných, zo strany TIMOCOM neovplyvniteľných, dôvodov nedostupné alebo kedy TIMOCOM vykonáva na serveroch údržbu potrebnú na zaistenie zmluvného výkonu a pri ktorej sa pri aktuálnom stave techniky nemožno vyhnúť prípadným poruchám. Plánovanú údržbu a aktualizácie vykoná TIMOCOM v pracovné dni podľa možností pred 7:30 hod., resp. po 18:00 hod. (SEČ/SELČ) a cez víkendy po celý deň.

(2) Ak poskytne TIMOCOM pužívateľovi prístup ku Smart Logistics System prostredníctvom určitého softvéru, môže tak urobiť podľa vlastného uváženia, napr. ako ponuku na stiahnutie alebo prostredníctvom App Store® spoločnosti Apple®, Google Play™ atď. Sťahovanie a inštalácia softvéru nie sú súčasťou služby TIMOCOM, ale používateľ ich uskutočňuje samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Pri poskytnutí prístupového oprávnenia prostredníctvom on-line registrácie pomocou používateľského mena a hesla alebo webového prihlásenia zostáva TIMOCOM vyhradené stanoviť určité požiadavky na zloženie hesla, prepojiť osobný samostatný prístup s e-mailovou adresou uvedenou používateľom alebo použiť miestne bezpečnostné prvky, napríklad pôvodné techniky autentizácie operačného systému koncového zariadenia používateľa.

(3) Výber, nákup a inštaláciu potrebného hardvéru a softvéru zaistí výhradne užívateľ na svoje riziko.

(4) TIMOCOM je oprávnený vykonávať v rámci ďalšieho vývoja a optimalizácie svojich produktov ich zmeny, pokiaľ tým nebudú obmedzené podstatné výkonové vlastnosti produktov.

(5) TIMOCOM môže používateľovi prostredníctvom Smart Logistics System odovzdávať notifikácie k ponukám, obdržaným oznámeniam alebo transakciám. TIMOCOM zostáva vyhradená možnosť obmedzovania počtu, doby zobrazenia a uchovávania takýchto správ.

3. Užívacie právo

(1) Užívacie právo priznávané touto zmluvou platí v individuálne dohodnutom rozsahu, napr. pre určitý počet osobných samostatných prístupov alebo dohodnutý rozsah údajov vo firme používateľa pre každú pobočku, samostatnú alebo nesamostatnú, k Smart Logistics System a nie je prenosné na tretie osoby alebo iné pobočky. Pri použití prístupového oprávnenia pomocou používateľského mena a hesla alebo webového prihlásenia platí pre samostatný prístup iba jedno užívacie právo v jednom okamihu, a to vo vzťahu ku koncovému zariadeniu a/alebo k prehliadaču (konkurenčnej licencie).

(2) Užívacie právo platí len na zadávanie a získavanie špecifických komerčných dát v riadnej obchodnej činnosti. Všetky údaje musia byť uvedené pravdivo a na vyžiadanie musia byť spoločnosti TIMOCOM doložené. Zastarané alebo nazhromaždené údaje musia byť vymazané, ak nie sú stanovené príslušné zákonné povinnosti na ich uchovávanie. Neprípustné je používanie na tieto účely alebo obsahy:
a) Zasielanie nevyžiadaných správ, teda napríklad spamu, hromadných dopytov, všeobecnej reklamy a všeobecných ponúk.
b) Ilegálne účely, nepravdivé údaje, podvodné alebo klamlivé oznámenia.
c) Porušovanie práv, napríklad osobnostných práv, duševného vlastníctva alebo súkromnej sféry tretích osôb.
d) Zhromažďovanie dát, najmä takých, ktoré umožňujú vytvorenie profilu iného používateľa.
e) Vkladanie programových kódov, ktoré ovplyvňujú funkciu koncového zariadenia alebo tohto softvéru.
f) Obsahy, ktoré TIMOCOM alebo tretie osoby, napríklad iných používateľov, obmedzujú, obťažujú alebo im škodia, ako napríklad výzvy na bojkot, reťazové listy, stalking, hrozby, urážky, ohováranie, diskriminácia, prejavy nenávisti, poškodzovanie podnikateľskej činnosti, vyjadrenia sexuálneho charakteru, znázorňovanie brutality, násilia alebo nahoty.
g) Obsahy, ktoré sú v rozpore s platným právom alebo dobrými mravmi, alebo na odovzdávanie ktorých používateľ nemá oprávnenie.

(3) Dáta poskytované Smart Logistics System môžu byť extrahované výlučne prostredníctvom integrovaných funkcií export alebo tlač. Pre automatizované využívanie Smart Logistics System, či už formou rozhrania, cudzieho softvéru, robotov, skriptov alebo iných pomôcok, ktoré sú odlišné od štandardov bežných prehliadačov, ako sú napr. Chrome™, Firefox® alebo Microsoft Edge®, je potrebný písomný súhlas TIMOCOM.
Všetky ponuky zo strany TIMOCOM, ktoré poskytujú používanie v neobmedzenom rozsahu za pevnú cenu, podliehajú zásade férového používania. Prostredníctvom tejto zásady by TIMOCOM chcel všetkým používateľom zabezpečiť primeraný a vysoko kvalitný používateľský zážitok. Preto si TIMOCOM vyhradzuje právo prijímať vhodné opatrenia na obmedzenie užívacieho práva používateľa, ak tento svojím individuálnym správaním pri používaní zaťažuje zdroje TIMOCOM takým spôsobom, ktorý zhoršuje primeranú distribúciu serverovej kapacity alebo úložnej kapacity, ktoré sú k dispozícii nielen nepodstatným spôsobom. Takéto obmedzenia sa môžu uskutočňovať napr. obmedzením počtu dopytov alebo transakcií za minútu na jednu licenciu, obmedzením úložného miesta atď.

(4) TIMOCOM si vyhrádza právo prerušiť spojenie používateľa so Smart Logistics System a vymazať dáta, pokiaľ tým bude môcť predísť alebo ukončiť porušovanie platného práva či dobrých mravov. To isté platí v prípadoch, kedy je existencia softvéru, aplikácie alebo Smart Logistics System technicky ohrozovaná používateľom.

(5) Ak používateľ nedodrží zmluvnú povinnosť, najmä povinnosť podľa čísla 3 (1) alebo (2), čísla 4 (1), čísla 5 (2), alebo (4) alebo čísla 7 (2) alebo (3), alebo ak bude v omeškaní s nápravou iného porušenia zmluvy v súlade s dohodou, zbavuje táto skutočnosť TIMOCOM jeho povinnosti plnenia („Blokovania“), ponecháva však nárok na protislužbu.

(6) Za každý prípad zavineného porušenia zmluvy v číslach 3 (1) alebo (2), alebo číslach 5 (2), (4) alebo (5) uhradí používateľ zmluvnú pokutu vo výške platby za dvanásť mesiacov. Preukázanie nižšej škody zostáva používateľovi vyhradené.

(7) Používateľ musí TIMOCOM bezodkladne informovať o každej zmene, ktorá sa týka firmy a ktorá je relevantná pre obchodný či živnostenský register. Týka sa to predovšetkým zmien formy podnikania, zmien adresy či vystúpenie alebo pristúpenie osôb oprávnených zastupovať firmy a zapísaných v obchodnom alebo živnostenskom registri.

3a. Užívacie právo k aplikácii Profily firiem

(1) Aplikácia Profily firiem, ak je dojednané, poskytuje používateľovi možnosť nahliadnuť do dostupných firemných údajov používateľov Smart Logistics System.

(2) Používateľ môže do Smart Logistics System tiež vkladať údaje o svojej firme, do ktorých môžu nazerať tretie osoby. Prístup do rozšírených informácií o firmách tretích osôb získa používateľ po uložení svojich vlastných rozšírených údajov o firme.

(3) Dáta sú ponúkané na používanie v obvyklom obchodnom rozsahu v riadnej obchodnej činnosti. Kopírovanie celej databázy alebo jej podstatných častí je z dôvodu ochrany autorských práv zakázané.

(4) Údaje musia byť aktuálne. Pokiaľ TIMOCOM zistí, že údaje o používateľovi sú neúplné či chybné, môže TIMOCOM daného používateľa o týchto chybách informovať. Pokiaľ používateľ svoje údaje nedoplní alebo neopraví do 7 dní po získaní informácie od TIMOCOM, je TIMOCOM používateľom zmocnený, nie však povinný, jeho údaje jeho menom a na jeho zodpovednosť opraviť či doplniť podľa oficiálnych údajov v obchodnom či živnostenskom registri.

(5) Spoločnosť TIMOCOM si vyhrádza právo zablokovať pri porušení vyššie uvedených odsekov (3) a (4) údaje používateľa a tiež prístup používateľa k aplikácii Profily firiem.

(6) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3b. Užívacie právo k aplikáciám Prepravy a Voľné vozidlá

(1) Aplikácie Prepravy a Voľné vozidlá umožňujú používateľovi, ak je dojednané, zadávanie voľných vozidiel a ponúk prepráv aj vyhľadávanie v ponukách voľných vozidiel a prepráv pre medzinárodnú cestnú prepravu pomocou Smart Logistics System.

(2) Údaje musia byť správne zadané do určených zadávacích polí, zadanie musí byť úplné, zaznamenané obyčajným písmom bez dodatočných medzier a iných znakov určených výlučne na zvýraznenie. TIMOCOM si vyhrádza právo automaticky vymazať také vložené dáta, ktoré nezodpovedajú týmto kritériám, resp. zadaniam z čísla 3 odsek 2.

(3) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3c. Užívacie právo k aplikácii Trasy & výdavky

(1) Aplikácia Trasy & výdavky umožňuje, ak je dojednané, online prenos dát potrebných pre zobrazenie máp a výpočet trás k používateľovi. Všetky zobrazené mapy – tak isto ako všetky zemepisné mapy – podliehajú trvalým zmenám a nikdy nie sú úplným obrazom skutočnosti. TIMOCOM teda nie je povinný zabezpečiť správnosť zobrazených máp a ostatných dát. Plnenie TIMOCOM sa obmedzuje na poskytovanie, spracovanie a vizualizáciu dát pre používateľa.

(2) Dáta a informácie zobrazené v aplikácii Trasy & výdavky sa nakupujú od tretích osôb. TIMOCOM si teda vyhrádza právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že mu nebudú príslušné dáta dodané správne a včas, ibaže by používateľ preukázal zavinenie TIMOCOM.

3) Aplikácia Trasy & výdavky môže pri vyhľadávaní dať priority jednotlivým zadaným názvom obcí alebo poštovým smerovacím číslam. Výsledky vyhľadávania preto môžu obsahovať aj odlišné miestne názvy alebo názov môže byť vo výsledkoch uvedený niekoľkokrát. TIMOCOM nezaručuje, že program automaticky vyberie správne požadované miesto. TIMOCOM tiež nepreberá záruky za správnosť a úplnosť všetkých súvisiacich údajov, ako sú napríklad poštové smerovacie čísla, názvy ulíc či iné doplňujúce informácie. Mapy podliehajú trvalým zmenám, ktoré sa riadia aktuálnym stavom techniky. TIMOCOM neručí za údaje ani za bezchybnosť a kvalitu máp.

4) Mapový materiál a iné dáta podobného druhu (satelitné snímky, informácie o mýtnom, obmedzenia dopravy, body záujmu atď.) sa získavajú od poskytovateľov licencií. Mapy, súvisiace údaje a funkcie sú chránené autorským právom a sú výlučným majetkom TIMOCOM a/alebo poskytovateľa licencie a partnerov a sú chránené ďalšími zákonmi krajiny, v ktorej sa používajú. TIMOCOM poskytuje používateľovi neprenosnú, nevýlučnú sublicenciu na používanie máp, ktoré sa používajú v produktoch TIMOCOM, výlučne pre interné použitie používateľom. Používateľ nesmie mapy kopírovať, rozoberať, extrahovať, pozmeňovať alebo vyrábať produkty z nich odvodené. Používateľ nesmie úplne ani čiastočne extrahovať zdrojový kód, zdrojové súbory ani štruktúru máp alebo sa o takúto extrakciu pokúšať dekódovaním, rozkladom, dekompiláciou či inými spôsobmi. Používateľ nesmie produkty používať na prevádzkovanie firmy poskytujúcej služby ani na iné účely, ktoré zahŕňajú spracovanie máp inými osobami alebo jednotkami. Používateľ nezískava žiadne vlastnícke práva, tieto práva zostávajú poskytovateľom licencií. Odkazy na autorské právo, údaje o zdroji dát alebo o výlučnosti vlastníctva v mapách alebo na nich nesmú byť zmenené, skryté alebo odstránené.

(5) Ak zvýšia dodávatelia voči TIMOCOM ceny platné pri uzatvorení tejto zmluvy, vyhrádza si TIMOCOM právo zvýšiť voči používateľovi zodpovedajúcim spôsobom ceny spoplatnených licencií. Zvýšenie ceny nadobúda účinnosť 4 týždne k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po získaní prehlásenia. Ak prekročí zvýšenie ceny za používanie aplikácie Trasy & výdavky 10 % v priebehu jedného kalendárneho roku, má používateľ právo na mimoriadnu výpoveď, ktorú môže využiť do 2 týždňov po oznámení informácie o zvýšení ceny.

(6) TIMOCOM si vyhrádza právo kedykoľvek podľa vlastného posúdenia upravovať, rozširovať, mazať zobrazenie máp a dátové prvky a meniť ich kategorizáciu, vrátane schopností a špecifikácií pre zobrazenie máp a doplnkových funkcií vzťahujúcich sa k mapám. TIMOCOM nie je povinný dodávať či uskutočňovať údržbu, odstraňovanie chýb, opravy (patch), aktualizácie (updates) alebo vylepšenia (upgrades).

(7) Súčasne platia tiež tieto podmienky pre koncových používateľov (Podmienky používania služieb HERE)

(8) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3d. Užívacie právo k aplikácii Tracking

(1) Aplikácia Tracking poskytuje používateľovi, ak je dojednané, prístup k telematickej funkcii, pomocou ktorej môže používateľ prenášať prítomné rádiovo alebo satelitne podporované dáta o svojich vlastných vozidlách, ako napr. údaje o polohe zo systému GPS (Global Positioning System), z lokalizačných prístrojov alebo senzorových dát ďalších vozidlových systémov do Smart Logistics System (ďalej: prenos údajov). Tieto si navyše môže neobmedzene zobrazovať sám a povoľovať ostatným používateľom systému (ďalej: pozorovateľom) zobrazovanie týchto dát formou časovo obmedzeného oprávnenia. Zároveň aplikácia Tracking umožňuje pozorovateľom, aby si zobrazili takéto údaje z telematických systémov vo vozidlách ostatných používateľov po tom, čo pre takéto zobrazenie získajú príslušné oprávnenie. Bezpodmienečnou podmienkou pre zobrazovanie týchto dát je zmluva s niektorým z poskytovateľov telematických služieb na prenos údajov, ako aj licencia k aplikácii Trasy & výdavky alebo porovnateľného vhodného zobrazovacieho nástroja pre zobrazenia máp, ktorý podporuje rozhranie Tracking TIMOCOM.

(2) Používateľ sa zaväzuje, že ak niektorému pozorovateľovi prisľúbi zobrazovanie údajov z telematického systému svojho vozidla, zabezpečí nepretržité poskytovanie týchto dát v priebehu celého obdobia v rámci aktuálneho stavu techniky. Používateľ sám zodpovedá za správne a včasné odovzdanie dát TIMOCOM.

(3) Používanie a spracovanie dát z telematických systémov v cudzích vozidlách, ktoré nie sú v trvalom nájme alebo lízingu používateľa, je zakázané, pokiaľ k nemu nedochádza v rámci oprávnenia podľa hore uvedeného odseku 1 medzi dvomi používateľmi Smart Logistics System. Upload telematických dát od subdodávateľov, ktorí trvale alebo s podobnou pravidelnosťou poskytujú služby používateľovi, musí byť odsúhlasená TIMOCOM. V prípade previnenia proti tomuto odseku je TIMOCOM oprávnený dáta príslušného telematického systému zablokovať.

(4) Predovšetkým platí, že telematické dáta sa smú používať výlučne na koordináciu nasadenia dotknutých vozidiel, resp. telematických systémov v rámci účelov sledovaných poskytovanou službou. V rámci tejto služby je neprípustné označovať napojené telematické systémy menami fyzických osôb (napr. menom vodiča).

(5) Používateľ informuje všetky osoby vybavené telematickým systémom pred začatím používania o udelení súhlasu na spracovanie dát spoločnosťou TIMOCOM, o druhu spracovávaných dát, účele a dobe trvania spracovania, o firmách podieľajúcich sa na spracovaní dát a tiež o možnosti ukončenia prenosu dát.
Ak je podľa zákonov, ktorým používateľ podlieha, potrebný súhlas osôb vybavených telematickým systémom, potom používateľ zabezpečí, aby boli v písomnej podobe k dispozícii všetky potrebné súhlasy alebo ich prípustné alternatívy podľa príslušného platného práva (napr. podnikové zmluvy). Používateľ musí uschovať príslušné doklady po dobu dvoch rokov od ukončenia platnosti zmluvy a na vyžiadanie poskytnúť originál TIMOCOM.

(6) Pokiaľ používateľ poruší predpisy na ochranu údajov, predovšetkým hore uvedené ustanovenia odsekov 4 alebo 5, je TIMOCOM oprávnený s okamžitou platnosťou zmluvu s používateľom vypovedať. Používateľ zbavuje TIMOCOM všetkých nárokov, ktoré vyplynú z nedodržania predpisov na ochranu údajov používateľom, najmä z nedodržania hore uvedených odsekov 4 alebo 5, alebo s takýmto nedodržaním budú súvisieť.

(7) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3e. Užívacie právo k aplikácii Výberové konania

(1) Aplikácia Výberové konania, ak je dojednané, poskytuje používateľovi možnosť ponúkať pevné zákazky z oblasti prepravy a logistiky cieľovej skupine, ktorú si zvolí (ďalej len zadávateľ) resp. odovzdávať ponuky k výberovému konaniu (ďalej len účastník). Aplikácia Výberové konania umožňuje používateľovi opísať ponuky a z dôvodu prípravy zmluvy, ktorú uzaviera na vlastnú zodpovednosť, tieto ponuky zhromažďovať, spracovávať a odovzdávať ďalej.

(2) Zadávateľovi vzniká používateľské právo v okamihu prijatia platby za prvú faktúru TIMOCOM alebo poskytnutím prístupu k aplikácii Výberové konania zo strany TIMOCOM.

(3) Výberové konanie nie je záväznou objednávkou, ale výzvou na predloženie ponúk a nezaväzuje k uzavretiu zmluvy. Zadávateľ berie na vedomie, že cenová ponuka sa zakaždým vzťahuje výlučne na ním ponúkanú službu. Účinná zmluva sa môže zrealizovať iba po zosúlaďujúcom vysvetlení zo strany zadávateľa prepravy a účastníka.

(4) Účastník je svojou ponukou viazaný po dobu 1 mesiaca po uplynutí platnosti výberového konania.

(5) TIMOCOM si vyhrádza právo preveriť právoplatnosť, úplnosť a presvedčivosť ponúk výberových konaní po dobu 2 celých pracovných dní od ich vloženia, tak isto ako ponúk účastníkov. Ponuka nebude uznaná ako právoplatná najmä vtedy, ak bude v rozpore s platným právom alebo úradnými zákazmi, s ochrannými právami tretích osôb či s dobrými mravmi. Ponuka bude považovaná za neúplnú, ak v nej budú chýbať dôležité súčasti zmluvy alebo nutné informácie, ako napríklad informácie o potrebných povoleniach či licenciách nutných pre realizáciu. Ponuka bude napríklad považovaná za nepresvedčivú, ak v nej prevažuje reklamný charakter alebo ak ponúka len jednu jednotlivú prepravu.

(6) Ak TIMOCOM zistí i keď len dodatočne, že zadávateľ alebo účastník porušili odsek 5, je TIMOCOM oprávnený ponuku z aplikácie Výberové konania vymazať, zastaviť ju či ju vôbec nezverejniť, ponecháva si však právo na protiplnenie.

(7) TIMOCOM si vyhrádza zverejniť v aplikácii Výberové konania len takého zadávateľa, ktorý disponuje minimálne priemerným hodnotením bonity renomovaného poskytovateľa ekonomických informácií a o ktorom nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by konkrétne ohrozili finančnú realizáciu ponúk. Priemerné hodnotenie bonity zodpovedá napríklad indexu vyššiemu ako 300 združenia Creditreform e.V. v Nemecku, hodnotenie „B“ spoločnosti Euler Hermes Kreditversicherungs-AG alebo „R“ spoločnosti Coface AG v Európe. Pokiaľ bonita zadávateľa počas doby platnosti ponúk klesne pod túto hodnotu alebo jej ekvivalent alebo ak sa TIMOCOM dozvie o okolnostiach, ktoré konkrétne ohrozujú neskoršiu platbu za zadávané výkony, môže TIMOCOM ponuku v okamihu zistenia tohto horšieho hodnotenia ukončiť či do doby odstránenia obmedzenej bonity suspendovať.

(8) TIMOCOM je oprávnený odovzdávať ponuky na určité výberové konanie alebo vyhodnotenie výberového konania postupne za úhradu pohľadávky TIMOCOM voči tomuto výberovému konaniu.

(9) TIMOCOM vyhradí zvláštny priestor pre vecné dotazy potenciálnych účastníkov týkajúce sa konkrétneho výberového konania. TIMOCOM zostáva vyhradená možnosť predĺžiť lehotu výberového konania o dobu, o ktorú sa predĺži odpoveď nad rámec 1 pracovného dňa. TIMOCOM ostáva vyhradené tiež možnosť vymazať také záznamy, ktoré porušujú podmienky stanovené v bode 3 odseku 2.

(10) Za všetky údaje a ponuky užívateľa v rámci jedného výberového konania, ktoré TIMOCOM zverejňuje alebo odovzdáva ďalej prostredníctvom aplikácie Výberové konania, zodpovedá výhradne tento používateľ. TIMOCOM nepreberá žiadne záruky za tieto údaje alebo za plnenie takto vzniknutých zmlúv či dohôd o dôvernom zaobchádzaní s informáciami a sám sa nestáva zmluvnou stranou. TIMOCOM nepreberá žiadne záruky za údaje a výkonnosť účastníkov, najmä ak boli títo pozvaní na prianie zadávateľa.

(11) TIMOCOM si vyhrádza právo vymazať ponuky účastníkov alebo ich neodovzdávať ďalej, pokiaľ sa dozvie o skutočnostiach, ktoré konkrétne ohrozujú výkonnosť účastníka, resp. mu zákonom či úradne zakazujú, aby výkon, ktorý je predmetom výberového konania, sám uskutočňoval. TIMOCOM smie vymazať i ponuky tých účastníkov alebo ich neodovzdávať ďalej, ktorí nekonajú vlastným menom a na vlastný účet.

(12) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Alternatívne možno zmluvu založiť jednorazovo, táto zmluva je potom platná do ukončenia výberového konania a na jej ukončenie netreba zvláštnu výpoveď. Užívacie právo účastníka, ktorý bol zadávateľom pozvaný na účasť na niektorom výberovom konaní, končí s uplynutím lehoty výberového konania, pričom nie je potrebná zvláštna výpoveď, v iných prípadoch s užívacím právom zo súčasnej licenčnej zmluvy.

3f. Užívacie právo k aplikácii Skladovanie

(1) Aplikácia Skladovanie umožňuje používateľovi – ak je dojednané – ponúkať skladové kapacity a nazerať do ponúkaných skladových kapacít. Ponuky sa môžu zverejňovať jednak prostredníctvom Smart Logistics System, jednak prostredníctvom verejne prístupných internetových stránok TIMOCOM či ďalších platforiem TIMOCOM.

(2) Neaktuálne údaje musia byť okamžite vymazané. Údaje musia byť správne zadané do určených zadávacích polí, zadanie musí byť úplné, zaznamenané obyčajným písmom bez dodatočných medzier a iných znakov určených výlučne na zvýraznenie. TIMOCOM si vyhrádza právo automaticky vymazať také vložené dáta, ktoré nezodpovedajú týmto kritériám, resp. zadaniam z čísla 3 odsek 2.

(3) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3g. Užívacie právo k funkcii Messenger

(1) Messenger umožňuje používateľovi, ak je dojednané, zasielať v rámci Smart Logistics System správy inému používateľovi, ktorý má túto funkciu tiež registrovanú.

(2) Messenger nenahrádza všeobecné verejné komunikačné prostriedky a najmä nie je vhodný na zasielanie núdzových signálov alebo podobných poplachových správ príslušným orgánom a úradom.

(3) Na používanie tejto funkcie treba zriadiť a spravovať používateľský profil. Po zriadení funkcie Messenger sa môže v Smart Logistics System zobraziť, že je používateľ pripravený prijímať správy. Za obsahy zaslaných správ zodpovedá výlučne príslušný registrovaný používateľ. Zaslané správy nepredstavujú názor firmy TIMOCOM, so zaslanými správami TIMOCOM nevyjadruje svoj súhlas, ani si ich neprivlastňuje.

(4) TIMOCOM neručí za to, že správa bude jej adresátovi doručená. Takisto neručí za to, že osoba uvedená ako odosielateľ alebo príjemca správy, je skutočne tou osobou, ktorá správy odosiela alebo prijíma.

(5) TIMOCOM si vyhrádza právo, nie je to však jeho povinnosť, kontrolovať pri dodržiavaní telekomunikačného tajomstva správy používateľa, a v prípade porušenia bodu 3 (2) týchto podmienok tieto správy alebo údaje používateľa blokovať, alebo mu zablokovať prístup k Messengeru.

(6) Používaním Messengera vyjadruje používateľ svoj súhlas s tým, že správy, ktoré prostredníctvom Messengera odosiela, môže TIMOCOM uložiť na server na dobu minimálne 3 mesiacov za účelom ich odovzdávania príslušnému používateľovi, ktorému je následne umožnené správu zobraziť. Pritom je TIMOCOM povinný dodržiavať telekomunikačné tajomstvo. TIMOCOM ponechá správu pre používateľa na serveri dovtedy, dokiaľ sa na želanie všetkých používateľov zapojených do komunikácie nevymaže, alebo dokiaľ od vytvorenia a odoslania správy neuplynú minimálne 3 mesiace, ak to nie je zákonom, súdnym alebo úradným nariadením určené, povolené alebo vykonateľne nariadené inak. Po uplynutí minimálnej doby uloženia musí používateľ počítať s vymazaním správy bez ďalšieho upozornenia.

(7) Dodržiavanie prípadných povinností týkajúcich sa uchovávania správ prislúcha výlučne používateľovi. Na ten účel má k dispozícii funkciu tlače, ktorá mu umožňuje oddelené ukladanie správ.

(8) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3h. Užívacie právo k rozhraniam

(1) TIMOCOM môže pre používateľa zaistiť prepojenie tretích systémov používaných používateľom so Smart Logistics System prostredníctvom rozhrania.

(1.1) Rozhranie Burza nákladov, ak je dohodnuté, umožňuje používateľovi výmenu údajov medzi softvérom pre manažment prepráv používaným používateľom a Smart Logistics System.

(1.2) Rozhranie Tracking, ak je dojednané, umožňuje vytvoriť spojenie medzi používateľom, ktorý má k dispozícii softvér a Smart Logistics System. Ustanovenia o ochrane dát týkajúce sa aplikácie Tracking sa zodpovedajúcim spôsobom uplatnia na telematické dáta.

(1.3) Rozhranie Objednávky, ak je dojednané, umožňuje používateľovi výmenu dát medzi tretím systémom používaným používateľom a Smart Logistics System.

(2) Grafické používateľské prostredie nie je súčasťou. Na zobrazenie obsahov Smart Logistics System môže byť potrebné uzavretie dohody o ďalších licenciách.

(3) Prepojenie používaného tretieho systému používateľa s rozhraním a teda so Smart Logistics System uskutoční používateľ na vlastnú zodpovednosť. TIMOCOM môže používateľovi pri tom pomôcť tak, že mu poskytne technický produktový popis rozhrania. Technický produktový popis nie je súčasťou zmluvy. Nie je zaručené, že technický produktový popis bude použiteľný bez predchádzajúcich znalostí o rozhraniach.

(4) TIMOCOM zamýšľa trvale ďalej rozvíjať svoje rozhrania, čo môže mať vplyv na spätnú kompatibilitu rozhrania. Pri ďalšom vývoji systému od TIMOCOM zohľadní obvyklý stav techniky. Pri uvedení novej verzie bude TIMOCOM používateľov novej verzie rozhrania patrične informovať. TIMOCOM na vyžiadanie pošle aktuálny technický popis rozhrania.
Používateľ po písomnom oznámení od TIMOCOM prejde na najnovšiu verziu rozhrania najneskôr 6 mesiacov po zaslaní tohto oznámenia.

(5) Prepojenie používaného tretieho systému používateľa s rozhraniami, teda so systémom od TIMOCOM, urobí používateľ na vlastnú zodpovednosť. Zaistí vytvorenie technických podmienok pre napojenie vlastného tretieho systému na zmenené rozhranie. Obaja partneri sa zaväzujú, že rozhranie bude čo najstabilnejšie a bezúdržbové. Úpravy a zmeny rozhrania urobí TIMOCOM tak, aby boli čo najkompatibilnejšie a nároky na úpravy u používateľa boli čo najnižšie.

(6) TIMOCOM používateľa písomne vyrozumie o zmene 6 mesiacov pred deaktiváciou pôvodného rozhrania.
Ak používateľ neurobí potrebné úpravy, nemožno vylúčiť, že túto funkciu nebude možno ďalej využívať. V tomto prípade nie je TIMOCOM povinný poskytnúť plnenie, vyhradzuje si však nárok na príslušné dohodnuté protiplnenie. Ak zákonné požiadavky budú vyžadovať realizáciu skôr, teda že bude treba urobiť bezpečnostné úpravy na ochranu systému používateľa alebo TIMOCOM a opraviť chyby, čo obnoví prisľúbený rozsah plnenia, môže dôjsť k odchýlkam vyššie uvedenej doby reakcie.

(7) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3i. Užívacie právo k „DMS“ (Document management system)

(1) Smart Logistics System, ak je dojednané, poskytuje používateľovi prístup do databázy „document management system“ (ďalej len DMS), s ktorým môže prenášať do Smart Logistics System vlastné dokumenty (ďalej len upload) a umožniť ostatným používateľom do týchto dokumentov nahliadať. TIMOCOM si vyhrádza právo na obmedzenie výkonu vzhľadom na formát, objem a množstvo dokumentov.

(2) Dokumenty, ktoré používateľ nahral budú v kódovanej podobe uložené v EU. Autorizovaní používatelia môžu dáta získať ich stiahnutím, pričom práva k týmto dátam zostávajú vyhradené používateľovi, ktorý ich nahral.

(3) DMS nie je náhradou elektronického archívu, predovšetkým nejde o zabezpečenú, časovo neobmedzenú úschovu dokumentov zo strany TIMOCOM. Dodržiavanie prípadných archivačných povinností týkajúcich sa oznámení prislúcha výlučne používateľovi. Pri ukončení používateľského práva musí používateľ počítať s vymazaním dokumentov, ktoré nahral bez ďalšieho oznámenia.

(4) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3j. Užívacie právo k aplikácii Objednávky

(1) Aplikácia Objednávky, ak je dojednané, umožňuje prenos údajov, spracovanie, posielanie a zobrazovanie vysvetlení a dokumentov k dokumentácii a podporu uzatvorenia prepravnej zmluvy s ďalšou zmluvnou stranou. Na tento účel môže používateľ v Smart Logistics System vytvárať šablóny, spracovávať formuláre, komentovať vysvetlenia a ukladať ich. TIMOCOM môže používateľovi dávať k dispozícii doterajšie transakcie v prehľadoch.

(2) Ďalšími zmluvnými stranami môžu byť používatelia Smart Logistics System, ako aj zadávateľom prepravy pridávané kontakty z okruhu tretích strán. Takýto kontakt z okruhu tretích strán poslaním dokumentov alebo vyhlásení nedostáva vlastné užívacie právo na Smart Logistics System.

(3) Vo formulároch môžu byť z technických dôvodov určité údaje prednastavené. Prednastavenie nepredstavuje žiadne odporúčanie zo strany TIMOCOM. Používateľ si tieto údaje na vlastnú zodpovednosť prispôsobuje podľa potreby. S pomocou individuálnych jazykových nastavení používateľa v Smart Logistics System možno ovplyvniť nadpisy a popisy vo formulároch a vyhnúť sa tak vysvetľovaniu medzi odosielateľom a príjemcom. Nadpisy a popisy vo formulároch a ich preklady slúžia výlučne na zlepšenie komfortu príslušného používateľa a sú nezáväznými formuláciami navrhnutými TIMOCOM. Pokiaľ ide o výklad takýchto pojmov v nadpisoch a popisoch formulára, urobia používatelia vlastné dohody. Ako prednastavenie pre dokument označený ako „záväzný“ slúži jazykové nastavenie používateľa, ktorý formulár vytvoril.

(4) Používateľ si je vedomý toho, že pri odovzdávaní zodpovedajúcich vyhlásení týkajúcich sa podstatných súčastí prepravy v rámci aplikácie Objednávky vzniká medzi stranami platná zmluva s príslušnými právami a povinnosťami.

(5) TIMOCOM môže používateľovi pomôcť pri dodržiavaní povinnej doby úschovy. Dáta, ktoré vzniknú pri transakciách, môže TIMOCOM na tieto účely zhromažďovať, ukladať a spracovávať až do uplynutia doby 10 obchodných rokov. Zodpovednosť za dodržiavanie možných povinných dôb úschovy nesie výlučne používateľ. TIMOCOM vytvoril funkciu exportu dát, ktorá umožňuje používateľovi uložiť si dáta zvlášť. TIMOCOM si vyhrádza právo obmedziť veľkosť pamäti používanú na uloženie transakcií v súlade s princípom fair-use podľa čísla 3.3 týchto podmienok, pamäťová kapacita potrebná nad tento rámec vyžaduje zvláštne dojednanie. Pokiaľ používateľ požaduje prístup k týmto uloženým dátam alebo ich vydanie po skončení zmluvy o používaní, je TIMOCOM oprávnený umožniť tento prístup, príp. dáta vydať až po úhrade primeranej náhrady výdavkov a prípadných ešte otvorených pohľadávok z tejto licenčnej zmluvy.

(6) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3k. Užívacie právo k aplikácii Dopyty

(1) Aplikácia Dopyty, ak je dojednané, poskytuje používateľovi možnosť ponúkať jednotlivé zákazky na prepravy cieľovej skupine, ktorú si zvolí (ďalej len zadávateľ) resp. ponúkať k ponuke určitú cenu (ďalej len účastník). Aplikácia Dopyty umožňuje popisovať a spracovávať jednotlivé prepravné objednávky, prípadne podávať cenové ponuky.

(2) K cieľovej skupine môžu patriť používatelia Smart Logistics System, ako aj samotným zadávateľom prepravy pridávané kontakty z okruhu tretích strán.

(3) TIMOCOM si vyhradzuje právo obmedziť množstvo voliteľných príjemcov pre odoslanie ponuky jednotlivého dopytu po doprave. Takisto je vyhradené obmedzovať časové obdobie medzi ponukou a plánovaným termínom dodania.

(4) Zadanie prepravy nie je záväznou objednávkou, ale výzvou na predloženie ponúk a nezaväzuje k uzavretiu zmluvy. Zadávateľ prepravy berie na vedomie, že cenová ponuka sa zakaždým vzťahuje výlučne na ním ponúkanú službu. Účinná zmluva sa môže zrealizovať iba po zosúlaďujúcom vysvetlení zo strany zadávateľa prepravy a účastníka.

(5) Spoplatnený zmluvný vzťah začína podpisom licenčnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedať v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnosť zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie. Užívacie právo účastníka, ktorý bol zadávateľom prepravy pozvaný na odovzdanie ponuky, končí s udelením zákazky jednému z ponúkajúcich, pričom nie je potrebná zvláštna výpoveď, na rozdiel od užívacieho práva z existujúcej licenčnej zmluvy.

4. Poplatok za užívanie

(1) Poplatok za užívanie je splatný vždy vopred na začiatku obdobia užívania a TIMOCOM ho musí obdržať najneskôr k tretiemu pracovnému dňu príslušného obdobia užívania. Faktúry za dodatočné výkony poskytnuté TIMOCOM sú splatné okamžite. Náklady spojené s platbou hradí v plnej výške používateľ s výnimkou zákonnej úpravy pre SEPA platby. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, TIMOCOM má právo vystavovať a posielať faktúry elektronicky. Ak používateľ neposkytne vhodnú e-mailovú adresu na prijímanie faktúr, alebo ak požaduje faktúru v papierovej podobe, budú mu účtované s tým súvisiace skutočné viacnáklady.

(2) Právo používateľa na započítanie alebo zadržanie jeho platieb z dôvodu protinárokov je vylúčené, iba že by sa jednalo o nesporné protipohľadávky či protipohľadávky, o ktorých bolo právoplatne rozhodnuté.

(3) Pokiaľ TIMOCOM priznal zľavu používateľovi, ktorý si predplatil na vopred určené časové obdobie licenčné poplatky, a pokiaľ zákazník podá pred uplynutím tohto obdobia riadnu výpoveď, bude mu zľava spätne zrušená. To isté platí, ak je zmluva vypovedaná zo strany TIMOCOM z dôležitého dôvodu.

(4) TIMOCOM je oprávnený zvyšovať každoročne primerane cenu licencie, pokiaľ nebola na príslušné obdobie výslovne dojednaná záruka ceny. TIMOCOM oznámi zvýšenie ceny v textovej podobe minimálne 4 týždne vopred. Pokiaľ zvýšenie ceny predstavuje viac ako 5 % v porovnaní s uplynulým kalendárnym rokom, má zákazník právo na mimoriadnu výpoveď s lehotou 14 dní od okamihu, od ktorého platí zvýšená cena. Zrušenie zľavy či uplynutie časovo obmedzeného zvláštneho dojednania nie je považované za zvýšenie ceny v zmysle tohto ustanovenia. Pokiaľ TIMOCOM raz či opakovane nevyužije svoje právo na zvýšenie ceny, neznamená to, že sa vzdáva tohto práva ako takého. Zálohová platba neznamená záruku ceny na obdobie, na ktoré bola učinená.

5. Neutralita, ochranné práva, dôvernosť

(1) Licencia umožňuje používateľovi prístup k Smart Logistics System spoločne s ďalšími používateľmi bez nároku na uprednostnenie pred ostatnými používateľmi. TIMOCOM je vo vzťahu medzi zasielateľmi, poskytovateľmi logistických služieb, špedičnými a prepravnými firmami neutrálny.

(2) Táto licenčná zmluva neoprávňuje udeliť sublicencie alebo odovzdávať dáta a možnosti užívania nadobudnuté Smart Logistics System tretím osobám, najmä neoprávňuje k využívaniu softvéru používaného v Smart Logistics System (ďalej len softvér) pre vlastné ochranné práva týkajúce sa elektronického spracovania dát. (3) Softvér a jeho zdrojový kód je chránený autorským právom a je výlučným vlastníctvom spoločnosti TIMOCOM a jej poskytovateľov licencií a chránené medzinárodnými zmluvami a inými zákonmi krajiny, v ktorej sa používajú.

(3) TIMOCOM môže vo svojich produktoch používať takzvaný open source softvér, ktorý má vlastné licenčné podmienky. Na vyžiadanie poskytne TIMOCOM príslušný prehľad.

(4) Používateľ nemá nárok na priebežné poradenstvo týkajúce sa softvéru, na dodávky aktualizácií alebo ďalších dátových nosičov, najmä nemá nárok na zdrojový kód, dekompiláciu, disassemblovanie alebo pozmenenie softvéru. Používateľovi sa zakazuje používanie softvéru na jeho ďalší vývoj, pozmenené verzie, alebo zhotovovanie kópií v prospech tretích osôb vrátane iných používateľov. Pre každé používanie nad dojednaný rámec, či už formou kópií, paralelného alebo striedavého používania na rôznych pracovných miestach či v prospech rôznych firiem a/lebo pobočiek je potrebné písomne dojednať ďalšie spoplatnené licencie. Používanie samostatného prístupu z nahláseného bydliska oprávneného používateľa je súčasťou licencie pre prihlásenie z webového rozhrania.

(5) Používateľ v rámci spolupráce prenáša údaje do systému od TIMOCOM. Okrem iného sú to údaje o adrese, zmluvné údaje a GPS súradnice. TIMOCOM by na základe týchto údajov mohol získať informácie o konkrétnych obchodných a zákazníckych vzťahoch používateľov, napríklad identifikovať konkrétnych zákazníkov. Takéto informácie sa považujú za obchodné tajomstvo a nakladá sa s nimi ako s dôvernými, hoci nie sú označené za dôverné.
Pri dodržaní zákonných pravidiel možno údaje v anonymizovanej podobe používať na štatistické účely. TIMOCOM nepoužíva údaje zhromaždené prostredníctvom Smart Logistics System pri vykonávaní konkurenčnej činnosti ako poskytovateľ služieb v logistike, špedičná alebo dopravná firma.

6. Záruky a garancie

(1) TIMOCOM ručí výhradne za to, že Smart Logistics System je vhodný na používanie v dojednanom rozsahu. Informácie obsiahnuté v popisoch produktu, v prospektoch a v pokynoch pre používateľa poskytnutých TIMOCOM predstavujú nezáväzné odporučenia. Ďalšie ručenie TIMOCOM je vylúčené. TIMOCOM najmä nepreberá záruky za aktuálnosť, správnosť a úplnosť dát vložených inými používateľmi, ani za kompatibilitu Smart Logistics System s informačnými technológiami používateľa alebo s používanými spôsobmi dátovej komunikácie. Používateľ berie na vedomie, že komplexný on-line systém, ako je Smart Logistics System, podľa aktuálneho stavu techniky nikdy nemôže byť úplne bezchybný. TIMOCOM preto nezaručuje, že systém bude úplne zbavený takýchto chýb.

(2) Vytvorenie hyperlinkov a informácie na internetových stránkach tretích osôb prístupné prostredníctvom hyperlinkov z domovskej stránky TIMOCOM nie sú súčasťou zmluvných výkonov. Tieto informácie tiež neslúžia na bližší popis povinných plnení. Vytvorené hyperlinky, resp. stránky prístupné prostredníctvom týchto hyperlinkov nie sú trvale kontrolované, TIMOCOM teda nepreberá žiadne záruky za ich obsah a správnosť.

(3) TIMOCOM neručí za škody, ktoré si medzi sebou spôsobia rôzni používatelia, či už stratou dát či chybou pri ich prenose dát alebo iným spôsobom. TIMOCOM tiež neručí za škodlivý softvér alebo programové kódy (víry, trojské kone, červy atď.), ktoré na Smart Logistics System nahrajú používatelia alebo ich sem prenesú v prílohách či popisoch svojich ponúk a odtiaľ rozšíria. Používateľ priamo ručí za to, že nebude prenášať škodlivý softvér.

(4) TIMOCOM nie je zmluvným partnerom ani sprostredkovateľom zmluvy uzavretej za pomoci Smart Logistics System, ani nie je poslom k nej relevantného vysvetlenia. TIMOCOM preto žiadnym spôsobom neručí za riadnu realizáciu zmlúv dojednaných medzi používateľmi alebo za dosiahnutie hospodárskeho úspechu. Používateľ v rámci vlastnej povinnosti starostlivosti kontroluje správnosť dát a údajov, ktoré prijal od tretích strán. Oznámenia používateľov poslané alebo zobrazené prostredníctvom Smart Logistics System nepredstavujú žiadne vysvetlenia alebo názory zo strany TIMOCOM, ani k nim TIMOCOM nevyjadruje svoj súhlas alebo si ich neprivlastňuje. TIMOCOM nezaručuje, že oznámenie alebo notifikácia odoslané cez Smart Logistics System dosiahnu svoj cieľ, resp. že sa prijímajú alebo čítajú zo strany adresovaného používateľa. Takisto neručí za to, že osoba uvedená ako odosielateľ alebo príjemca oznámenia alebo notifikácie, je skutočne tou osobou, ktorá ich odosiela alebo prijíma.

(5) Používateľ zbavuje TIMOCOM všetkých záväzkov, ktoré vzniknú tak, že používateľ nebude Smart Logistics System používať v súlade s jeho účelom podľa tejto zmluvy. TIMOCOM analogicky uzaviera rovnaké dohody s ostatnými používateľmi a (po prednostnom uspokojení vlastných nárokov na náhradu škody TIMOCOM) poprípade postúpi používateľovi prípadné nároky na náhradu škody voči ostatným používateľom na pokrytie škody.

(6) Nebezpečenstvo neodovzdania alebo chybného odovzdania dát prechádza na používateľa v okamihu, kedy dáta opustia oblasť vplyvu TIMOCOM.

(7) Obmedzenie a výluky záruk za škody používateľa podľa tejto zmluvy neplatia v prípadoch
a) úmyselného alebo hrubo nedbalého zavinenia zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb,
b) zavineného porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti na strane TIMOCOM alebo ním poverených osôb, ktorá musí byť splnená v súlade so zmyslom a účelom tejto zmluvy alebo ktorej splnenie umožňuje riadne plnenie zmluvy a na splnenie ktorej sa možno spravidla spoliehať,
c) zákonnej zodpovednosti TIMOCOM nezávislej od zavinenia, napríklad zákon o zodpovednosti za produkt, poskytnutie záruky,
d) zákonnej zodpovednosti za ujmu na živote, tele alebo zdraví zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb.

(8) Ak je zadávateľ podnikateľom, je zodpovednosť TIMOCOM obmedzená na typickú škodu predvídateľnú pri uzavretí zmluvy:
a) v prípadoch vyššie uvedeného odseku 7 a) pri hrubo nedbalom zavinení zo strany priamo poverených osôb,
b) v prípadoch vyššie uvedeného odseku 7 b) pri ľahkej nedbalosti.
Za stratu údajov, programov a ich obnovu v dôsledku používania Smart Logistics System zodpovedá TIMOCOM v prípadoch vyššie uvedeného odseku 7 písm. a) a b) iba v prípade, že tejto strate nebolo možné u používateľa zabrániť primeranými preventívnymi opatreniami, napríklad pravidelným zálohovaním údajov.

(9) Súčasti Smart Logistics System, ktoré sú označené ako „BETA“ alebo „BETA verzia“, predstavujú zásadne nehotový produkt v zmysle vhodnosti na každodenné používanie, ktorý síce obsahuje všetky dôležité funkcie, ale jeho výkon, kompatibilita a stabilita sú ešte nedostatočné, pretože podľa skúseností nemožno pred zverejnením simulovať všetky hardvérové a softvérové prostredia, resp. chovanie používateľov. TIMOCOM teda poskytuje takéto BETA súčasti Smart Logistics System iba na nezáväzné účely testovania, pri ktorých sú nevyhnutné informácie od používateľov o skúsenostiach s používaním softvéru. Nemožno zaručiť vlastnosti produktu ani to, že produkt nebude vykazovať závažné chyby. Používateľ uznáva, že sú vylúčené záruky TIMOCOM v tomto smere, a tiež je vylúčená záruka za výpadok systému, stratu dát, škody spôsobené chybou a za následné škody alebo za ujdený zisk. Používateľ vykoná pred inštaláciou a použitím BETA súčasti Smart Logistics System kompletné zálohovanie svojho lokálneho systému vrátane dát.

(10) Používateľ sám zodpovedá za používanie svojho prístupu k Smart Logistics System, zdrží sa akéhokoľvek neoprávneného používania a každého pokusu o neoprávnené sťahovanie dát, sám alebo prostredníctvom tretích osôb, ani nebude zasahovať do Smart Logistics System. V takýchto prípadoch uhrádza vzniknuté náklady vrátane všetkých výdavkov ktoré spoločnosti TIMOCOM vzniknú v dôsledku kontroly zariadenia a/alebo ktoré súvisia s nedostatkami a poruchami, za ktoré zodpovedá používateľ. Používateľ musí spoločnosť TIMOCOM okamžite informovať o možnostiach prístupu neoprávnených tretích osôb, o inom jemu známom alebo domnelom porušení bezpečnosti údajov alebo o tvrdených nárokoch tretích osôb proti používaniu Smart Logistics System a proti TIMOCOM a tiež okamžite a pre TIMOCOM zdarma poskytnúť všetku inú účelnú súčinnosť, najmä ak bude na to zo strany TIMOCOM vyzvaný a potrebné opatrenia nebudú prekračovať primerané náklady, aby umožnil účinnú právnu obranu.

7. Reklamácia

(1) Ak obdrží TIMOCOM o používateľovi informácie, podľa ktorých používateľ zavinene porušil svoje povinnosti z prepravnej zmluvy, z tejto zmluvy či podľa iného platného práva (nižšie: sťažnosť), je TIMOCOM oprávnený, nie však povinný, tieto sťažnosti s alebo bez uvedenia mena sťažovateľa odovzdať dotknutému používateľovi alebo, po jeho vypočutí a preverení, ostatným používateľom.

(2) Používateľ, proti ktorému je smerovaná sťažnosť (ďalej len dotknutý používateľ), je povinný odovzdať TIMOCOM svoje písomné stanovisko k obsahu sťažnosti bezodkladne, najneskôr však do jedného týždňa po doručení oznámenia o sťažnosti, a sťažnosť napraviť, minimálne však odôvodniť dlhší čas potrebný na vyjadrenie stanoviska.

(3) Ak sa nepodarí dotknutému používateľovi v jeho vyjadrení vyvrátiť podozrenie porušenia povinnosti obsiahnuté v sťažnosti, je TIMOCOM oprávnený – nie však povinný – vyzvať používateľa k náprave v lehote ďalšieho jedného týždňa. Táto časovo limitovaná požiadavka nápravy nie je potrebná, ak ju nemožno od TIMOCOM podľa okolností spravodlivo požadovať.

(4) Práva z vyššie uvedených odsekov 2 a 3 v spojení s právom na zablokovanie prístupu alebo výpoveď sú dané výhradne v záujme TIMOCOM. Pokiaľ TIMOCOM tieto práva nevyužije, je ručenie voči ostatným používateľom vylúčené.

(5) TIMOCOM nie je povinný prijaté sťažnosti preverovať.

(6) Používateľ určí kvalifikovanú kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená prijímať všetky zmluvné rozhodnutia a prijímať a robiť vyhlásenia. TIMOCOM má právo, nie však povinnosť, odmietať vyhlásenia iných osôb z firmy používateľa.

8. Mimoriadna výpoveď, doba trvania licencie, všeobecné ustanovenia

(1) Doba trvania užívacieho práva sa riadi individuálne dojednanými licenciami. Počas bezplatnej skúšobnej doby platí obojstranná okamžitá výpoveď.

(2) Každá zo strán je oprávnená mimoriadne vypovedať túto zmluvu bez dodržania riadnej výpovednej lehoty, ak je na to závažný dôvod. Závažný dôvod pre mimoriadnu výpoveď zo strany TIMOCOM je najmä vtedy, keď:
a) sa používateľ dostane do platobnej neschopnosti alebo platobná neschopnosť hrozí,
b) bolo zamietnuté zahájenie konkurzného konania na majetok používateľa z dôvodu nedostatku majetku alebo ak musí používateľ učiniť miestoprísažné prehlásenie,
c) používateľ zavinene poruší ustanovenie týchto podmienok, ktoré ohrozujú dosiahnutie účelu zmluvy, alebo ktoré oprávňujú zablokovať prístup podľa čísla 3 odsek 4 alebo 5,
d) je používateľ v meškaní dlhšom ako 14 kalendárnych dní s platbou čiastky zodpovedajúcej mesačnému poplatku za užívanie alebo
e) sa pomer medzi jednotlivými spoločníkmi firmy používateľa zmení v rozsahu 25 % a viac alebo firmu zastupujú iné osoby, vždy s ohľadom na stav pri uzavretí zmluvy.
f) používateľa, ktorého zákonní zástupcovia alebo s ním spojené firmy vstupujú do konkurencie s TIMOCOM.

(3) Používacie právo platí od okamihu zriadenia prístupu zo strany TIMOCOM a končí v ten istý okamih ako zmluvný vzťah.

(4) Po ukončení zmluvy je používateľ povinný akýkoľvek softvér, ktorý kúpil v TIMOCOM a inštaloval u seba, pri vylúčení akéhokoľvek práva na zadržanie okamžite vymazať a Smart Logistics System nesmie ďalej používať. Používateľ potom musí zastaviť ďalšie zasielanie dát na príp. dojednanej rozhranie.

(5) Ak je používateľ podnikateľ, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny zvláštny majetok v zmysle § 310 ods. 1 veta 1 nemeckého Občianskeho zákonníka alebo ak nemá obecný príslušný súd v Nemecku, dojednáva sa ako miesto plnenia a príslušný súd Düsseldorf. Platí nemecké právo s vylúčením kúpneho práva OSN.

(6) Pokiaľ TIMOCOM dodá používateľovi preklady tejto zmluvy alebo ich súčasti, zostáva nemecká jazyková verzia rozhodujúca a právne záväzná, pokiaľ by došlo v príslušnom preklade k rozporom alebo odchýlkam od nemeckého znenia.

(7) Ak budú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinné, zostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Namiesto neúčinného ustanovenia sa za dojednanú považuje taká platná úprava, ktorá najbližšie zodpovedá účelu neúčinného ustanovenia.

8. Ochrana údajov

(1) Používateľ týmto vyslovuje svoj súhlas s tým, aby TIMOCOM ukladal technické údaje o používateľovi na účely jeho identifikácie a priradenia, bezpečnosti dát a pre zlepšenie prenosu dát. To môže zahŕňať anonymné údaje týkajúce sa koncového zariadenia, napríklad používaný operačný systém, rozlíšenie obrazovky, prehliadač, ID a rýchlosť procesora a fyzickú pamäť, ako aj údaje, ktoré sa môžu za určitých okolností vzťahovať na konkrétnu osobu, ako je IP a MAC adresa, ID zariadenia, DNS domény, cesta inštalácie, ID používateľa, nastavenie jazyka, súbory cookie a telematické údaje.
TIMOCOM spracováva pri nastavení a používaní Smart Logistics System používateľove osobné údaje, ako je používateľské meno, oslovenie, e-mailová adresa, kontaktné údaje, priradenie k používateľskému podniku a zadané jazykové znalosti, údaje, oznámenia, ako aj informácie, ktoré používateľ sám sprístupní vo svojom profile, alebo sprístupnenie možností používania Smart Logistics System tretími osobami. Tieto údaje bude TIMOCOM používať na nasledujúce účely:
- poskytovanie a zachovanie dohodnutého plnenia
- realizáciu transakcií iniciovaných používateľom
- kontrolu identity používateľa
- zaistenie dodržiavania týchto podmienok používania
- plnenie zákonných povinností alebo vynútiteľných úradných alebo súdnych nariadení.
Doba, počas ktorej sa tieto údaje uchovávajú, sa riadi dĺžkou a účelom príslušnej zmluvy, ak neexistujú prevažujúce záujmy spracovateľa alebo zákonné povinnosti uchovávania.

(2) Používateľ prehlasuje, že súhlasí s tým, aby TIMOCOM spracúval obchodné údaje o používateľovi za účelom uzatvorenia zmluvy a jej realizácie a tiež aby si o používateľovi vyžiadal informácie v renomovaných spoločnostiach poskytujúcich ekonomické údaje o firmách.

(3) Používateľ súhlasí s tým, že TIMOCOM môže odovzdávať osobné údaje o používateľovi dcérskym alebo partnerským firmám na účely plnenia licenčnej zmluvy alebo servisných zmlúv vzťahujúcich sa na používateľa. V súčasnosti ide o tieto firmy:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Tieto firmy získavajú a spracovávajú údaje o používateľovi výhradne z poverenia TIMOCOM, podľa jeho pokynov a TIMOCOM ich zaviazal dodržiavať platné predpisy na ochranu údajov. Osobné údaje o používateľovi sa môžu odovzdávať tretím stranám i v prípadoch, kedy tak stanovia zákonné predpisy, v prípadoch vykonateľných úradných alebo súdnych nariadení a tiež z dôvodu zamedzenia a potierania trestnej činnosti alebo v prípade porušovania týchto licenčných podmienok. Dáta, ktoré nevykazujú žiadny vzťah k osobe, ako napr. anonymizované dáta alebo tie, ktoré sú určené na účely dosiahnutia účelu zmluvy pre používateľov z okruhu tretích strán, môže TIMOCOM spracovávať, ako aj odovzdávať tretím stranám.

(4) Používateľ má voči TIMOCOM kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o jeho uložených osobných údajoch a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a podanie námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov, ak sú splnené podmienky práva na ochranu osobných údajov. Používatelia môžu kedykoľvek smerovať otázky týkajúce sa ich práv, vyhlásenia o odvolaní alebo obmedzení spracovanie osobných údajov na:

TIMOCOM GmbH
poverenec na ochranu údajov (Datenschutzbeauftragter)
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Odvolanie alebo obmedzenie nemá vplyv na existenciu zmluvy a platobnú povinnosť používateľa. Používateľ uznáva, že spoločnosť TIMOCOM v dôsledku takéhoto zrušenia alebo obmedzenia už možno nebude schopná naďalej umožňovať používanie Smart Logistics System.
Používateľ má súčasne právo podať sťažnosť k orgánu dohľadu, ktorý je príslušný pre TIMOCOM. Týmto orgánom je Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Používateľ zodpovedá za používanie Smart Logistics System v súlade s normami upravujúcimi ochranu údajov. Používateľ sa zaväzuje, že bude pri spracovaní dát prostredníctvom Smart Logistics System dodržiavať všetky relevantné ustanovenia na ochranu údajov podľa platného práva. Používateľ zbavuje spoločnosť TIMOCOM všetkých nárokov, ktoré vyplývajú alebo súvisia s jeho nedodržiavaním ustanovení na ochranu údajov, zmluvných a iných zákonných ustanovení.

(6) Používateľ informuje všetky osoby dotknuté používaním Smart Logistics System pred začiatkom jeho používania o udelení súhlasu na spracovanie dát spoločnosťou TIMOCOM, o druhu spracovávaných dát, účelu a dobe trvania spracovania, o firmách podieľajúcich sa na spracovaní dát a tiež o možnosti prenášanie dát ukončiť. Ak je podľa zákonov, ktorým používateľ podlieha, potrebný súhlas osôb dotknutých používaním Smart Logistics System, potom používateľ zabezpečí, aby boli v písomnej podobe k dispozícii všetky potrebné súhlasy alebo ich alternatívy prípustné podľa príslušného platného práva (napr. podnikové zmluvy). Používateľ musí uschovať príslušné doklady po dobu dvoch rokov od ukončenia platnosti zmluvy a na vyžiadanie poskytnúť originál TIMOCOM.

(7) TIMOCOM upozorňuje, že podľa § 31 Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) sa údaje o pohľadávkach uhradených po splatnosti, dojednanej zmluvným vzťahom, odovzdávajú spoločnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, a to v prípade, že tieto pohľadávky môžu na základe zmluvného vzťahu viesť k jeho okamžitej výpovedi a dlžná suma nebola vo vám známej lehote splatnosti uhradená. Ďalšie informácie o SCHUFA nájdete na www.meineSCHUFA.de.

Aktualizácia: 01.01.2021

§ 1 Výkon

1. TIMOCOM GmbH bude vykonávať činnosť výlučne na podporu Objednávateľa pri vymáhaní jeho sumy faktúry netto. TIMOCOM na základe povinnosti vyzve podľa vlastného uváženia Dlžníka k podaniu stanoviska, resp. k zaplateniu otvorenej pohľadávky.

2. TIMOCOM nepreberá žiadnu záruku za úspešnosť intervencie.

3. Platby, dobropisy alebo zápočty Dlžníka po uskutočnenej intervencii platia ako úspech intervencie, ak Objednávateľ do 2 týždňov po oznámenom termíne splatnosti nepreukáže, že k vyrovnaniu pohľadávky nedošlo.

4. Objednávateľovi ostáva vyhradené právo kedykoľvek vykonať ďalšie opatrenia na vymoženie pohľadávky.

§ 2 Odmena

1. Faktúra je splatná hneď po doručení.

2. TIMOCOM môže platby, ktoré obdrží od dlžníka, započítať s vlastnými nárokmi voči zadávateľovi (kontokorentný platobný styk).

3. Spoločnosť TIMOCOM si vyhradzuje právo vymôcť sumu faktúry spoločne s inými faktúrami, pokiaľ na základe obchodného vzťahu už Objednávateľ predložil splnomocnenie na vymáhanie. Objednávateľ udeľuje spoločnosti TIMOCOM preto plnú moc na stiahnutie nespornej sumy faktúry z obchodného účtu.

§ 3 Začiatok a ukončenie

1. Objednávateľ je svojou ponukou poverenia viazaný 3 pracovné dni. Zmluva nadobúda platnosť prijatím príkazu spoločnosťou TIMOCOM. Prijatie si nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu a môže sa uskutočniť najmä mlčky. Zmluva platí ako prijatá spoločnosťou TIMOCOM hlavne vtedy, ak spoločnosť TIMOCOM v rámci tejto lehoty dokázateľne už intervenovala u Dlžníka.

2. Príkaz môže byť Objednávateľom vypovedaný pri dodržaní lehoty 2 týždňov. Pri už uskutočnenej intervencii u Dlžníka je Objednávateľ naďalej povinný informovať o platbe z povereného procesu a spoločnosti TIMOCOM ostáva zachovaný nárok na dohodnutú odmenu.

3. Právo na mimoriadne vypovedanie pri závažnom porušení povinností ostáva pre obidve strany nedotknuté.

4. Ak by Objednávateľ alebo Dlžník v súvislosti s príkazom na intervenciu stratili alebo ukončili svoj zákaznícky stav u spoločnosti TIMOCOM, má Objednávateľ a TIMOCOM právo na odstúpenie od zmluvy. Zmluva platí potom pre budúcnosť ako zrušená.

5. Ak by počas realizácie intervencie vyplynulo, že pohľadávka je pravdepodobne nevymožiteľná, bude intervencia ukončená a táto záležitosť bude oznámená Objednávateľovi. Ako nevymožiteľná platí hlavne taká pohľadávka, ak je sporná, postúpená, litispendovaná, titulovaná alebo zaťažená právami tretích, alebo ak je Dlžník insolventný. Zmluva platí potom pre budúcnosť ako zrušená.

6. Objednávateľ je povinný pomôcť TIMOCOM poskytnutím vhodných informácií. Ak TIMOCOM nezíska ani na výzvu informácie potrebné na spracovanie zákazky do 14 kalendárnych dní, je TIMOCOM oprávnený zákazku ukončiť a vyúčtovať manipulačný poplatok, resp. odmenu za úspešnú intervenciu, ktorá dovtedy vznikla.

§ 4 Ručenie

1. Ručenie zo strany TIMOCOM za škody zadávateľa vyplývajúce z prevzatia či realizácie zmluvy sa obmedzuje na prípady:
a) úmyselného alebo hrubo nedbanlivého zavinenia zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb,
b) zavineného porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb, ktoré ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy,
c) ručenia zo strany TIMOCOM z dôvodu úskoku alebo priznania záruk,
d) ručenia zo strany TIMOCOM podľa kogentného práva, ako je napríklad Zákon o ručení za produkt alebo
e) zákonného ručenia za zavinenú ujmu na živote, tele či zdraví
zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb.

2. Ak je zadávateľ podnikateľom, je ručenie zo strany TIMOCOM obmedzené na typickú škodu predvídateľnú pri uzatvorení zmluvy takto:
a) v prípadoch hore uvedeného odseku 1 a) v prípade hrubej nedbanlivosti priamo poverených osôb,
b) v prípadoch hore uvedeného odseku 1 b) v prípade jednoduchej nedbanlivosti.

3. Objednávateľ ručí za skutočnosť, že neuhradená čiastka je splatná a nesporná a tiež za to, že TIMOCOM získa všetky potrebné podklady a informácie. Upozorňujeme, že zadávateľ môže od dlžníka požadovať náhradu odmeny za úspešnú intervenciu len vtedy, ak je dlžník so svojou platbou v meškaní a ak je k tejto platbe povinný na základe príslušného právneho poriadku. Úhradu týchto výdavkov bude objednávateľ požadovať priamo od dlžníka.

4. TIMOCOM si vyhradzuje, že všetky podklady, ktoré nemusia byť zo zákonných dôvodov archivované, skartuje po ukončení konania.

§ 5 Iné

1. Všetky dohody si vyžadujú písomnú formu.

2. Pokiaľ objednávateľ nie je spotrebiteľom, je miestom súdu a miestom plnenia Düsseldorf. Platí nemecké právo.

3. Ak by bolo niektoré zo zmluvných ustanovení neplatné, alebo by sa neplatným stalo, nebude tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení alebo dohôd. Strany sa zaväzujú, že namiesto neplatného ustanovenia prijmú účinné ustanovenie, ktoré sa najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

Aktualizácia: 01.10.2014

Hore