Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana údajov je pre nás dôležitým nástrojom na zvýšenie bezpečnosti a transparentnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov (ďalej len "údaje"). Nižšie vás informujeme, aké údaje zhromažďujeme pri vašej návšteve našich webových stránok a využívaní našej ponuky, ako ich spracovávame alebo používame, a ďalej aké sprievodné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov sme prijali.

 

1. Správca osobných údajov

Správcom podľa čl. 4 ods. 7 GDPR je spoločnosť TIMOCOM GmbH, pozri naše impressum.

 

2. Poverená osoba na ochranu osobných údajov

Za kontrolu a dodržiavanie ochrany údajov zodpovedá nami poverený pracovník na ochranu osobných údajov. Toho nájdete pod nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

TIMOCOM GmbH

-Poverená osoba na ochranu osobných údajov-

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

e-mail: datenschutz@timocom.com

 

3. Zhromažďovanie a používanie údajov

Rozsah a spôsob zhromažďovania a používania vašich údajov sa líši podľa toho, či našu ponuku navštevujete iba za účelom získania informácií alebo tu využívate nami ponúkané služby.

 

4. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné na účely plnenia zmluvy, spracovania objednávky alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas.

Vaše osobné údaje nepredáme tretím stranám. Údaje sa odovzdávajú len štátnym inštitúciám a orgánom oprávneným prijímať takéto informácie v rámci záväzných právnych ustanovení.

 

5. Informatívne použitie

Pri informačnom používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré nám automaticky odovzdáva váš internetový prehliadač, ako je IP adresa, dátum a čas požiadavky, obsah požiadavky (konkrétna stránka), množstvo prenesených údajov v každom prípade a stav prístupu, webová stránka, z ktorej požiadavka pochádza, typ/verzia/jazyk prehliadača, operačný systém. Tieto uvedené údaje sú technicky nevyhnutné na to, aby sa naše webové stránky zobrazovali a bola zaistená ich stabilita a bezpečnosť.

 

6. Kontaktné formuláre

Na rôznych podstránkach nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných formulárov. Informácie zhromaždené v kontaktnom formulári a vašu správu použijeme len na účely odpovede na vašu požiadavku. Po ukončení spracovania sa údaje vymažú v súlade so zákonnými požiadavkami. 

Vaše údaje však budú uložené, ak s nami uzavriete zmluvu na základe toho, že ste nás kontaktovali, a spracovanie údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení. Vaše údaje vymažeme, ak uloženie vašich údajov už nie je po splnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávať vaše údaje dlhší čas.

6.1. Registrácia

Na rôznych podstránkach je nevyhnutná vaša registrácia, aby ste mohli využívať naše služby. Údaje získané v registračnom formulári ukladáme iba po dobu, počas ktorej využívate naše služby ako zákazník. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje vymažeme, ak uloženie vašich údajov už nie je pre splnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávať vaše údaje dlhší čas.

6.2. Nadviazanie kontaktu e-mailom poslaným zamestnancom

Môžete nás kontaktovať aj poslaním e-mailu. Ten môžete zaslať napríklad na info.sk@timocom.cominkasso@timocom.comjobs@timocom.com alebo na osobný pracovný e-mail nášho zamestnanca. Údaje, ktoré obdržíme, keď nám pošlete svoj e-mail, použijeme iba na účely odpovede na vašu otázku. Po ukončení spracovania sa údaje vymažú v súlade so zákonnými požiadavkami.

 

7. Spracovanie údajov v procese podávania žiadostí

Zhromažďujeme a ukladáme osobné údaje zo žiadostí o inzerované pracovné pozície a z nevyžiadaných žiadostí.

Všetky údaje z vašej žiadosti budú zhromaždené a spracované s cieľom vybrať vhodných uchádzačov na inzerovanú pozíciu. Údaje, ktoré spracúvame, si určujete sami, pretože sami iniciujete ich prenos. Údaje o žiadateľovi môžu byť tiež postúpené iným spoločnostiam a nadriadeným orgánom v skupine spoločností na účely rozhodovania.

 

8. Používanie služieb XING a LinkedIn

V rámci hľadania vhodných kandidátov vyhľadávame na portáloch XING a LinkedIn a osobné údaje, ktoré tam zverejňujú potenciálni kandidáti, používame na overenie toho, či je daná osoba pre nás vhodná, a v prípade potreby ju kontaktujeme. Základom vyhľadávania je náš oprávnený záujem obsadiť voľné pracovné miesta vhodnými osobami. Máte právo vzniesť námietku. Tieto údaje nespracúvame mimo týchto platforiem, pokiaľ nenasleduje proces podania žiadosti s vaším súhlasom s príslušným spracovaním.

V prípade pracovnoprávneho vzťahu medzi vami a nami môžeme vami poskytnuté údaje ďalej spracúvať. Spracovanie sa potom vykonáva na účely plnenia pracovnoprávneho vzťahu. 

Osobitné kategórie osobných údajov sa spracúvajú len vtedy, ak ste nám ich poskytli, aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť, alebo ak na to existuje zákonná povinnosť. Tieto informácie sa nebudú brať do úvahy v procese podávania žiadostí, pokiaľ na to nebude existovať zákonná povinnosť. 

 

9. Používanie systému správy uchádzačov "Smart Recruiters"

Na podávanie online žiadostí používame systém správy žiadostí spoločnosti Smart Recruiters GmbH na našej webovej stránke, pomocou ktorého sa môžete pohodlne uchádzať o vhodnú pozíciu. Povinné informácie, ktoré sa na to vyžadujú, sú označené osobitne, ďalšie informácie sú dobrovoľné.

Máte možnosť uchádzať sa o inzerované pozície, poslať nám nevyžiadanú žiadosť alebo sa zaregistrovať do systému Jobalert. Dostanete potvrdzujúci e-mail o kompletnej žiadosti alebo registrácii do systému Jobalert. 

 

Vaša žiadosť bude zaslaná priamo kontaktnej osobe zodpovednej za vašu pozíciu v spoločnosti TIMOCOM NG GmbH a/alebo jej dcérskych spoločnostiach. Právnym základom je náš oprávnený záujem na optimálnej distribúcii žiadosti správnym kontaktným osobám v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Prístup k vašim údajom majú v zásade len tie osoby, ktoré ich potrebujú na riadny priebeh nášho konania o žiadosti.

Ak sa proces podávania žiadosti skončí bez uzavretia pracovnej zmluvy, vaše údaje budú vymazané najneskôr do 6 mesiacov od oznámenia rozhodnutia. Dôvodom sú naše ďalšie oprávnené záujmy, napr. na zdokumentovanie povinnosti poskytnúť dôkazy a potvrdenia pre prípadné konanie podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní, čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR.

Ak by sme vás napriek vášmu odmietnutiu v procese podávania žiadosti chceli zvážiť pre ďalšie potenciálne pozície v spoločnosti, získame váš súhlas s ďalším spracovaním údajov. Údaje, ktoré ste poskytli, budú vymazané jeden rok po udelení súhlasu, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr. To isté platí pre nevyžiadané žiadosti.

 

10. Chatbot tawk.to

Návštevníkom našich webových stránok ponúkame funkciu chatu, prostredníctvom ktorej sa na nás môžete obrátiť a nadviazať (pred)zmluvný kontakt. Osobné údaje, ktoré nám uvediete v rámci vašej otázky položenej prostredníctvom chatbotu, a tiež vašu IP adresu spracujeme za účelom zodpovedania vašej otázky. Okrem chatu máte aj naďalej možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky či e-mailom. Po ukončení spracovania údaje vymažeme. Dáta sa ukladajú iba v rámci zákonom predpísaného procesu archivácie.

Aby sme vám poskytli túto možnosť kontaktu, využívame služby firmy tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (USA). 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a údaje o vašej objednávke odovzdáme spoločnosti tawk.to iba vtedy, ak v chatovacom okne potvrdíte súhlas s ich odovzdaním. 

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti tawk.to získate ďalšie informácie o druhu, rozsahu a vymazaní osobných údajov, ktoré tawk.to spracováva. Ďalšie informácie nájdete tu:

Pod Nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo odmietnuť spracovanie dát. Súhlas, ktorý ste nám výslovne udelili, máte možnosť kedykoľvek odvolať. Ak tak urobíte, ihneď vymažeme všetky osobné údaje, ktoré ste nám vo vašej otázke poskytli. V tomto prípade sa prosím obráťte na datenschutz@timocom.com.

 

11. Novinky

Pri prihlásení k našej službe zasielania noviniek e-mailom potrebujeme okrem vášho informovaného súhlasu aj meno a priezvisko a vašu e-mailovú adresu, na ktorú sa majú novinky posielať. Prípadné ďalšie údaje sa používajú na to, aby sme vás mohli osobne osloviť a upraviť obsah noviniek a aby sme mohli vyjasniť nejasnosti.

Pri zasielaní newslettera používame takzvanú double opt-in metódu, to znamená, že vám novinky pošleme až vtedy, ak vašu registráciu potvrdíte potvrdzovacím e-mailom na odkaze, ktorý sme vám za týmto účelom poslali. Týmto chceme zaistiť, aby ste sa k odberu noviniek mohli prihlásiť iba Vy ako vlastník uvedenej adresy. 

Odber newslettera, ku ktorému ste sa u nás prihlásili, môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz na konci noviniek.

 

12. HubSpot

Na našich webových stránkach používame HubSpot za účelom marketingových aktivít. HubSpot je softvérová spoločnosť z USA s pobočkou HubSpot Ireland Limited so sídlom v 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko.

Toto integrované softvérové riešenie používame na účely vlastného marketingu, generovanie potenciálnych zákazníkov a služieb zákazníkom. Patrí k nim aj e-mailový marketing, ktorý riadi zasielanie newsletterov a automatické rozosielanie, publikovanie a reportovanie na sociálnych sieťach, spravovanie kontaktov, ako je segmentácia používateľov a CRM, vstupné stránky a kontaktné formuláre.

HubSpot používa cookies. HubSpot analyzuje zhromaždené informácie (napr. IP adresu, zemepisnú polohu, typ prehliadača, trvanie návštevy a zobrazené stránky) v našom mene, aby sme mohli vytvárať správy o návšteve a navštívených stránkach.

Informácie zhromaždené spoločnosťou HubSpot a obsah našich webových stránok sú uložené na serveroch spoločnosti HubSpot. Ak ste na to udelili súhlas, prebieha spracovanie na týchto webových stránkach za účelom analýzy webových stránok.

Údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa zhromažďovali.

Proti zhromažďovaniu údajov spoločnosťou HubSpot a cookies môžete trvalo vzniesť námietku, a to tak, že v nastavení vášho prehliadača zabránite ukladaniu súborov cookie. Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku s platnosťou do budúcnosti.

 

13. Používanie cookies

Na našich stránkach využívame techniku cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré v rámci návštevy našich webových stránok posiela náš webový server vášmu prehliadaču a váš prehliadač ich uloží vo vašom počítači pri neskoršom použití.

Tieto webové stránky používajú cookies v tomto rozsahu:

 • Transient Cookies (dočasné použitie)

 • Persistent Cookies (časovo obmedzené použitie)

 • Third-Party Cookies (od tretích poskytovateľov)

 • Flash-Cookies (trvalé použitie)

Transient Cookies sa automaticky vymažú pri zavretí prehliadača. Patria sem najmä Session-Cookies. Tieto ukladajú takzvané Session-ID, s pomocou ktorého možno rôzne otázky vášho prehliadača priradiť k jednej spoločnej relácii. Vďaka tomu váš počítač rozozná, keď sa vrátite na webovú stránku. Session-Cookies sa vymažú pri zatvorení prehliadača.

Persistent Cookies sa vymažú automaticky po vopred zadanej dobe, ktorá môže byť u jednotlivých cookies rôzna. Cookies môžete v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača kedykoľvek vymazať.

Nastavenie vášho prehliadača môžete konfigurovať v súlade s vašimi požiadavkami a napríklad odmietnuť prijatie Third-Party-Cookies alebo všetkých cookies. Upozorňujeme vás však na skutočnosť, že prípadne nebudete môcť použiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Používané Flash-Cookies nezaznamená váš prehliadač, ale váš zásuvný modul Flash. Tieto cookies ukladajú nevyhnutné údaje nezávisle od vami používaného prehliadača a nemajú automatický dátum uplynutia platnosti. Ak si neprajete spracovanie Flash-Cookies, musíte inštalovať príslušný softvér, napr. BetterPrivacy pre Mozilla Firefox alebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pre Google Chrome.

V tejto súvislosti v cookies nezhromažďujeme ani neukladáme žiadne osobné údaje. A nepoužívame žiadne techniky, ktoré spájajú informácie získané pomocou cookies s údajmi o používateľovi.

Viac informácií o cookies získate na portáli Technickej univerzity Berlín: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

14. Webová analýza

Je pre nás dôležité, aby naše webové stránky boli optimálne koncipované a boli tak atraktívne pre našich návštevníkov. Preto potrebujeme vedieť, ktoré časti našich webových stránok sa našim návštevníkom páčia najviac. Za týmto účelom používame tieto uznávané technológie.

14.1. Sledovanie konverzií

Sledovanie konverzií nám umožňuje zacieliť reklamy na konkrétne cieľové skupiny v službách Google, Facebook, Microsoft a LinkedIn. Návštevníci tak môžu byť informovaní o našich ponukách na sociálnych sieťach.

Na sledovanie konverzií sa šifrované údaje používateľov (napr. mená, e-mailové adresy, adresy, identifikátory špecifické pre používateľa) zdieľajú s príslušným prevádzkovateľom platformy. Pritom vytvárame zoznamy súčasných kontaktov a nahrávame ich prevádzkovateľom platformy prostredníctvom príslušných účtov. Pred odoslaním sa zoznam zahesluje lokálne v prehliadači, až potom sa prenesie.

Ak sa používateľ zaregistruje na našich webových stránkach a má aktívne súbory cookies, prevádzkovateľ príslušnej platformy aj my môžeme zistiť, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Nezískame však žiadne informácie, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu používateľa. Od príslušného prevádzkovateľa platformy dostaneme iba štatistické vyhodnotenia, ktoré slúžia na meranie úspešnosti našich reklamných médií.

Svoj súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nástroja na odvolanie súhlasu. Zákonnosť spracovania na základe súhlasu až do jeho odvolania nie je odvolaním dotknutá. Na deaktivačnej stránke pre spotrebiteľov z EÚ môžete skontrolovať, či príslušný poskytovateľ platformy vo vašom prehliadači nastavil reklamné súbory cookies, a deaktivovať ich.

Ďalšie informácie o jednotlivých službách prevádzkovateľov platforiem nájdete tu:

(1) Google Ads Enhanced Conversions a Google Ads Offline Conversions

Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited,.

(2) Facebook Ads Offline Conversions

Poskytovateľom je die Facebook Inc.

(3) Microsoft Ads

Poskytovateľom je spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informácie o ochrane údajov nájdete na stránkach spoločnosti Microsoft tu.

(4) LinkedIn Ads Offline Conversions

Poskytovateľom je LinkedIn Corporation.

(5) Sledovanie konverzií pri službe Google AdWords

Ako zákazník služby Google AdWords používame aj sledovanie konverzií Google. Ak ste sa dostali do nášho internetového obchodu prostredníctvom reklamy Google (AdWords - reklama nad/pri výsledkoch vyhľadávania Google), Google nastaví vo vašom počítači ďalší súbor cookie, tzv. conversion-cookies. Tieto cookies neslúžia na vašu osobnú identifikáciu, ale nám umožňujú porovnať odkaz z reklám na Googli na naše webové stránky a z toho vyplývajúce rozhodnutie pre nákup nami ponúkaných produktov.

Pre tento druh cookies Google v súčasnosti neponúka žiadne opt-out-cookies. Uloženie conversion-cookies môžete deaktivovať aj nastavením vášho prehliadača alebo používaním ďalších zásuvných modulov v prehliadači.

iac informácií o sledovaní konverzií na Google AdWords nájdete na: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=sk

(6) Google Tag Manager

Google Tag Manager je nástroj pre vkladanie a spúšťanie meracích kódov, ktoré zhromažďujú dáta. Google Tag Manager nemá k týmto dátam prístup. Ak ste spustili deaktiváciu na úrovni domény alebo cookie, platí to pre všetky meracie kódy, ktoré boli pomocou Google Tag Manager implementované.

(7) Google Analytics

Na našich stránkach používame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google. Google Analytics používa cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré nám umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok. Informácie získané súbormi cookies o vašom používaní našich webových stránok sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia. Na našich webových stránkach sme aktivovali anonymizáciu IP adresy. Vďaka tomu Google v rámci členských štátov Európskej únie a v ďalších zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu najprv skráti. Google používa tieto informácie z nášho poverenia na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics odovzdá váš prehliadač, nebude spojená s ďalšími údajmi od Google. Uloženie cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookies (spolu s vašou IP adresou) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete zásuvný modul pre prehliadače, ktorý je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Používanie alternatívnych zásuvných modulov alebo deaktivovanie všetkých cookies v nastavení vášho prehliadača zabráni aj analýze vášho používania webových stránok.

Alternatívne môžete používanie vašich údajov spoločnosťou Google odmietnuť s pomocou tohto odkazu. Nastaví sa opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok. Deaktivovať Google Analytics.

Pozor: Ak vaše cookies vymažete, následkom toho dôjde aj k vymazaniu opt-out cookie, ktorý potom musíte prípadne znovu aktivovať.

14.2. Sistrix 

Na našich webových stránkach používame nástroj webovej analýzy SISTRIX GmbH. Ide o nástroj, ktorého cieľom je zlepšiť dohľadateľnosť našich webových stránok vo vyhľadávačoch. V tejto súvislosti sa zaznamenávajú a ukladajú výhradne údaje o kľúčových slovách, doménach a vyhľadávaní. Osobné údaje sa pritom nezaznamenávajú, neukladajú ani nespracúvajú. Ďalšie informácie o zaznamenávaní a používaní údajov získate na http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

14.3. Mouseflow

Na našich webových stránkach používame Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko, pomocou ktorého sa zaznamenávajú náhodne vybrané jednotlivé návštevy (len s anonymizovanou IP adresou). Týmto spôsobom vzniká protokol o pohybe myšou, kliknutí myšou a interakcii s klávesnicou, ktorého cieľom je reprodukovať individuálne návštevy týchto webových stránok formou náhodného výberu ako takzvané „session-replays" a vyhodnotiť ich v podobe takzvaných „heatmaps", z ktorých sa potom odvodzujú prípadné zlepšenia týchto webových stránok. Údaje zaznamenané nástrojom Mouseflow nie sú personalizované, ani sa neodovzdávajú tretím osobám. Takto zaznamenané údaje sa ukladajú a spracovávajú v rámci EÚ.

Ak si zaznamenávanie údajov pomocou nástroja Mouseflow neželáte, môžete ich pre všetky webové stránky, ktoré používajú Mouseflow, odmietnuť pomocou tohto odkazu: https://mouseflow.com/opt-out/.

15. Vložené služby


Pri koncipovaní našich webových stránok a za účelom poskytovania dodatočných informácií na stránky vkladáme nižšie uvedené externé služby.

15.1. YouTube

Niektoré príspevky na našich webových stránkach obsahujú aj videá z nášho YouTube kanálu. YouTube videá sa na naše stránky zásadne vkladajú v rozšírenom režime ochrany údajov (interná funkcia YouTube), takže YouTube nemôže do vášho prehliadača prenášať žiadne cookies, takže ani nemôže ukladať žiadne informácie o vás. To však platí iba dovtedy, než si videá pozriete. Nezávisle od toho, či si video pozriete alebo nie, vaša IP adresa sa prenesie do YouTube a reklamnej siete Google Doubleclick. Ak ste súčasne s návštevou našich webových stránok prihlásení aj na vašom používateľskom účte na YouTube, YouTube môže priradiť návštevu našich webových stránok k vášmu používateľskému správaniu. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ našich webových stránok nemáme informácie o obsahu odovzdávaných údajov a ich používaní zo strany YouTube a ani nemáme možnosť ďalej obmedziť odovzdávanie údajov spoločnosti YouTube a jej partnerom.

Prevádzkovateľom je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti YouTube Inc. nájdete na: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy.

15.2. Vimeo

Na naše webové stránky sme vložili videá, ktoré sú uložené na platforme Vimeo a na tejto platforme si ich môžete aj pozrieť. . Tieto videá, ktoré sme sami vyrobili a vložili, používame s takzvaným označením „Do-No-Track“. To znamená, že vaše údaje uvedené v odseku 2 sa do USA prostredníctvom prehliadača prenášajú až v okamihu, keď si video skutočne prehráte (napr. kliknutím na tlačidlo spustiť). Kliknutie na video a s tým spojené prehranie videa znamená elektronický súhlas podľa článku 7 v spojení s čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich nastavení súborov cookie na https://www.timocom.sk/#uc-central-modal-show.

Ak navštívite naše webové stránky, Vimeo dostane informácie, že ste otvorili príslušnú podstránku, a tiež údaje uvedené pod „informačné používanie“. K tomu dochádza nezávisle od toho, či máte používateľský účet na Vimeo alebo nie. Ak máte používateľský účet na Vimeo a v čase návštevy našich webových stránok ste prihlásení k vášmu účtu Vimeo, tieto údaje sa priradia priamo k vášmu používateľskému účtu. Ak si zlúčenie údajov s vaším používateľským účtom neželáte, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť.

Vimeo tieto údaje používa na vytvorenie používateľských profilov a tiež na reklamné účely, prieskum trhu a na úpravu svojich webových stránok v súlade s potrebami. Vimeo vaše údaje odovzdáva iným tretím poskytovateľom a zdieľa ich s nimi. Proti vytváraniu takýchto používateľských profilov môžete podať námietku. Túto námietku však musíte adresovať priamo spoločnosti Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com).

Vimeo sa riadi požiadavkami práva upravujúceho ochranu údajov, ktoré platia v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku o zhromažďovaní, používaní, odovzdávaní, ukladaní a ďalšom spracovaní osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. Každé odovzdanie osobných údajov tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii podlieha vhodným zárukám, ktoré sú opísané v článku 46 GDPR.

Vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Vimeo získate ďalšie informácie o druhu a rozsahu spracovaní osobných údajov. Ďalšie práva, možnosti nastavenia a ďalšie informácie o ochrane vašich údajov získate na: https://vimeo.com/privacy.

 

16. Odkazy na sociálne médiá

Na našich webových stránkach sú umiestnené odkazy na Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn a Instagram. Nejde o zásuvné moduly sociálnych médií, ale iba o prepojenie s našimi ponukami v rámci týchto médií. Ak kliknete na niektorý z týchto odkazov, prevádzkovateľom príslušnej platformy bude odovzdaná vaša IP adresa. Ak niektorú z týchto služieb použijete a zároveň ste prihlásení k vášmu príslušnému účtu, prevádzkovatelia sociálnych médií môžu za určitých okolností zhromažďovať aj informácie o vašom používaní internetu. Odovzdávanie vašej IP adresy prevádzkovateľom otvorených webových stránok je technicky nevyhnutné a platí pre všetky webové stránky.

 

17. Zásuvné moduly sociálnych médií

V súčasnosti používame tieto zásuvné moduly sociálnych médií:

17.1. Zásuvné moduly Facebooku

Zásuvné moduly Facebooku spoznáte podľa loga Facebooku a tlačidla „Like“ („To sa mi páči“) na našej webovej stránke. Prehľad zásuvných modulov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, pomocou zásuvného modulu sa vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook tak získa informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili naše stránky. Ak kliknete na tlačidlo „To sa mi páči“ alebo „Dať stránke To sa mi páči“ alebo na tlačidlo „Zdieľať“ a súčasne ste prihlásení k vášmu facebookovému účtu, môžete obsahy našich (facebookových) stránok zdieľať na vašom facebookovom profile alebo ich zdieľať s ostatnými používateľmi Facebooku. Facebook tak môže spojiť návštevu našich webových stránok s vaším používateľským účtom na Facebooku. Facebook môže vášmu prehliadaču posielať aj ďalšie cookies. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Facebooku. Ak si neprajete, aby Facebook mohol návštevu našich webových stránok priradiť k vášmu facebookovému účtu, najprv sa z Facebooku odhláste.

17.2. Instagram

Ak otvoríte niektorú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje instagramový zásuvný modul, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Instagramu. Instagram tak dostane informáciu, že váš prehliadač otvoril príslušnú stránku našej internetovej prezentácie aj vtedy, ak nemáte profil na Instagrame alebo ak práve nie ste na Instagrame prihlásení. Túto informáciu (spolu s vašou IP adresou) prenáša váš prehliadač priamo na server Instagramu v USA, kde je uložená. Ak ste prihlásení na Instagrame, Instagram môže priamo priradiť návštevu našich webových stránok k vášmu instagramovému účtu. Ak urobíte nejakú interakciu s týmito zásuvnými modulmi, napríklad kliknete na tlačidlo „Instagram“, táto informácia sa prenesie aj priamo na server Instagramu a tam sa uloží. Informácia sa okrem toho zverejní na vašom instagramovom účte, kde sa zobrazí vašim kontaktom. 

Ak si neprajete, aby Instagram spojil údaje zhromaždené o našej internetovej prezentácii s vaším instagramovým účtom, musíte sa pred vašou návštevou našich webových stránok z Instagramu odhlásiť. Nahrávaniu zásuvných modulov Instagramu môžete kompletne zabrániť pomocou prídavných doplnkov pre váš prehliadač, tzv. skript blockerov.

17.3. Twitter

Používaním Twitteru a funkcie „Re-Tweet“ sa vami navštívené webové stránky prepoja s vaším účtom na Twitteri a sú o nich informovaní ostatní používatelia. Pritom sa prenášajú aj údaje na Twitter. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Twitteru. 

17.4. XING (tlačidlo zdieľania)

Pri každom otvorení našich webových stránok, ktoré obsahujú funkcie Xing, sa vytvorí spojenie so servermi Xing. Podľa našich informácií sa pritom neukladajú osobné údaje. Vaša IP adresa sa neukladá a vaše používateľské správanie nie je analyzované.

17.5. LinkedIn

Pri každom otvorení našich webových stránok, ktoré obsahujú funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn sa tak dozvie, že ste s vašou IP adresou navštívili naše webové stránky. Ak kliknete na tlačidlo „Zdieľať“ služby LinkedIn a ste pripojení k vášmu účtu na LinkedIn, LinkedIn môže priradiť vašu návštevu našich webových stránok vám a vášmu účtu. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie spoločnosťou LinkedIn.

17.6. YouTube

Ak navštívite našu webovú stránku, na ktorej je YouTube zásuvný modul, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Prevádzkovateľ YouTube sa tak dozvie, ktorú z našich webových stránok ste navštívili.

Ak ste súčasne pripojení k účtu na YouTube, prevádzkovateľ YouTube sa dozvie, aké stránky si prezeráte. Ak si to neprajete, najprv sa z vášho účtu na YouTube odhláste. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany YouTube.

Poskytovateľom je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti YouTube Inc. nájdete na: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy

 

18. On-line prezentácia na sociálnych médiách

Na sociálnych sieťach a platformách Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing) máme on-line prezentácie. Za spracovanie údajov v rámci týchto sietí a platforiem zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia sietí a platforiem spoločne s TIMOCOM.

Ponúkame vám možnosť komentovať naše príspevky, udeľovať hodnotenie alebo nás prostredníctvom sociálnych médií kontaktovať. Vaše príspevky môžete aj sami z našej fanpage na Facebooku alebo iných platforiem kedykoľvek vymazať.

Facebook a ďalšie platformy vaše údaje uložia ako používateľské profily a použijú ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravy svojich webových stránok v súlade s potrebami používateľov. Takéto vyhodnotenie sa robí najmä (dokonca aj pri neprihlásených používateľoch) pri poskytovaní používateľsky zameranej reklamy alebo na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo s vytváraním takýchto používateľských profilov nesúhlasiť, pričom sa pri výkone tohto práva musíte obrátiť na Facebook, pozri Smernicu o osobných údajoch spoločnosti Facebook.

 

19. Ubermetrics

Ubermetrics je softvérové riešenie, ktoré plne automaticky spracováva veľké množstvo textov a filtruje ich.

Ubermetrics Delta spracováva výhradne verejne dostupné informácie. Z news feed sa do webového rozhrania programu Ubermetrics dodávajú publikované texty v súlade so zadanými kľúčovými slovami, ktoré sú relevantné pre TIMOCOM. Pritom dochádza aj k spracovaniu mien, resp. pseudonymov osôb, ktoré text zverejnili.

Špeciálne pre použitie tohto softvéru sa v TIMOCOM prijali príslušné technické a organizačné opatrenia. 

Spracovanie údajov sa okrem toho obmedzuje na dobu, ktorá je nevyhnutná pre zmysluplné použitie a vyhodnotenie údajov, takže údaje budú vymazané najneskôr na konci prvého štvrťroka v nasledujúcom roku.

K odovzdávaniu údajov, resp. hostovaniu údajov v tretích krajinách, nedochádza.

 

20. On-line reklama na základe používania

20.1 Facebook Remarketing / Retargeting

Tieto webové stránky používajú Facebook Custom Audiences zo sociálnej siete Facebook. Tento facebookový pixel vás označí anonymizovanou formou ako návštevníka našich webových stránok. Ak ste pripojení k Facebooku, môžeme túto informáciu využiť na zobrazovanie reklamných správ na Facebooku, ktoré sú zamerané na cieľové skupiny. My ako prevádzkovateľ týchto webových stránok nezískavame žiadne osobné údaje o vás ako návštevníkovi ani o vašich údajoch na Facebooku. Ako návštevník našej internetovej prezentácie máte možnosť Facebook Custom Audiences tu deaktivovať.

20.2. LinkedIn

Na našich stránkach používame technológiu analýzy a sledovania konverzií platformy LinkedIn. S vyššie uvedenou technológiou LinkedIn sa vám môže zobrazovať relevantnejšia reklama vychádzajúca z vašich záujmov. Ďalej od LinkedIn získavame agregované a anonymné správy o reklamných aktivitách a informácie o tom, v akej interakcii ste s našimi webovými stránkami. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Analýzu vášho používateľského správania zo strany LinkedIn a zobrazení odporúčaní na základe vašich záujmov môžete odmietnuť („opt-out“); kliknite na políčko „Odmietnuť na LinkedIn“ (pre členov LinkedIn) alebo „Odmietnuť“ (pre ostatných používateľov) na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

21. Spracovanie vašich osobných údajov v štátoch mimo EÚ a EHP

Vaše osobné údaje sa nespracovávajú v štátoch mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou sociálnych médií: Facebooku, Twitteru, LinkedIn a Instagramu.

 

22. Právne základy spracovania údajov

Tu nájdete prehľad právnych základov spracovania vašich údajov z oblasti ochrany osobných údajov.

22.1 Informatívne použitie

Vaše údaje, ktoré nám váš prehliadač poskytne automaticky, sa spracovávajú v rámci nášho záujmu, aby sme vám naše webové stránky mohli vôbec zobraziť.

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

22.2. Kontaktný formulár a registrácia

Spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, ktoré sa realizujú na vyžiadanie subjektu údajov.

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

22.3. Novinky

Naše novinky zasielame na základe vášho osobného súhlasu.

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

22.4. Webová analýza, on-line reklama na základe používania a začlenenie externých služieb

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a od zasielania newslettera sa tak odhlásiť.

Na účely reklamy, výskumu trhu a za účelom úpravy webových stránok v súlade s potrebami analyzujeme používateľské správanie našich návštevníkov vo vlastnom záujme.

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

22.5. On-line prezentácia na sociálnych médiách

Tento právny základ platí pre Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analýzu LinkedIn (on-line reklamu na základe používania).

Osobné údaje používateľov sa spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu na efektívne informovanie zákazníkov a komunikáciu s používateľmi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak jednotliví prevádzkovatelia požadujú od používateľov súhlas so spracovaním údajov (tzn. aby vyjadrili svoj súhlas napríklad zaškrtnutím políčka alebo potvrdením ikony), je právnym základom spracovania čl. 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 GDPR.

22.6. Bezpečnosť údajov

Zároveň sme prijali technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu nami zhromaždených osobných údajov, najmä pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením a proti napadnutiu neoprávnenými osobami. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

Prenos vašich osobných údajov pomocou kontaktných formulárov je pritom kódovaný technikou SSL (https), aby sme zamedzili prístupu neoprávnených tretích osôb.

22.7. Inkasná služba/informácie o bonite/úverové registre

(1) Našim zákazníkom v Marketplace ponúkame inkasné služby. Tieto služby poskytuje priamo TIMOCOM všetkým zákazníkom TIMOCOM ako doplnkové služby.

(2) Pomocou objednávky sú TIMOCOM odovzdané údaje o veriteľovi (názov firmy, TIMOCOM ID), údaje o dlžníkovi (názov firmy, TIMOCOM ID; ak je k dispozícii), adresa vrátane štátu (ak nie je uvedené TIMOCOM ID), číslo faktúry, dátum faktúry, neuhradená suma, mena, označenie ako zostávajúca suma (iba ak je k dispozícii) a dôvod pohľadávky, aby bolo možné poskytnúť inkasnú službu a spracovať príslušný prípad. TIMOCOM si ďalej vyžiada informácie o bonite z úverových registrov alebo zistí adresy, aby sa mohol obrátiť na dlžníka a veriteľa ochránil od výpadku platieb. Právnym základom je tu čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) a písm. f) GDPR (spracovanie údajov za účelom plnenia zmluvy, spracovanie údajov na základe oprávneného záujmu veriteľa).

Vyššie uvedené osobné údaje uložíme do doby, než sa ukončí inkasné konanie, teda na tak dlho, dokým bude existovať otvorená pohľadávka a bude sa spracovávať v rámci inkasnej činnosti. Potom údaje zablokujeme a po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie ich definitívne vymažeme. Právnym základom je tu čl. 17 ods. 3 písm. b) GDPR v spojení s § 35 ods. 3 spolkového zákona na ochranu osobných údajov.

(3) V prípade, ak dostaneme údaje od úverových registrov alebo inkasných firiem, používame v prípade potreby scoring. Pri scoringu vypočítame pravdepodobnosť toho, ako zákazník splní svoje platobné záväzky v súlade so zmluvou. Scoring sa zakladá na uznávanej a overenej matematicko-štatistickej metóde.

Spolupracujeme s týmito úverovými registrami a inkasnými firmami:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Výsledok kontroly bonity uložíme na dobu jedného roka. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) GDPR.

(4) Spoločnostiam SCHUFA Holding AG a Creditreform Düsseldorf okrem toho poskytujeme osobné údaje získané v rámci zmluvného vzťahu, ktoré sa týkajú žiadosti, priebehu a ukončenia tohto vzťahu, a tiež údaje o správaní, ktoré nie je v súlade so zmluvou a je podvodné. Právnym základom poskytnutia týchto údajov je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) a f) GDPR.

Spoločnosti SCHUFA a Creditreform Düsseldorf spracovávajú poskytnuté údaje a používajú ich aj za účelom scoringu, aby svojim zmluvným partnerom v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku a prípadne aj v ďalších tretích krajinách (ak existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti) poskytli informácie okrem iného za účelom posúdenia úveruschopnosti fyzických osôb. Nezávisle od scoringu bonity SCHUFA pomáha svojim zmluvným partnerom vytváraním profilov pri zisťovaní nápadných situácií (napr. za účelom prevencie podvodov v zasielateľstve). Za týmto účelom sa robí analýza požiadaviek zo strany zmluvných partnerov spoločnosti SCHUFA na preverenie prípadných nezrovnalostí. Do tohto výpočtu, ktorý sa pre príslušného zmluvného partnera robí individuálne, sa môžu zahrnúť aj údaje o adrese, informácie, či a v akej funkcii existuje vo všeobecne dostupných zdrojoch záznam o osobe pôsobiacej vo verejnom živote so zhodnými osobnými údajmi, a tiež agregované štatistické informácie z dát, ktoré má SCHUFA k dispozícii. Tento postup nemá vplyv na posúdenie bonity a scoring bonity. Bližšie informácie o činnosti spoločností SCHUFA a Creditreform Düsseldorf nájdete na www.schufa.de/datenschutz resp. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR.

 

23. Vaše práva: Informácie, oprava, vymazanie, obmedzenie

Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o vašich uložených osobných údajoch a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a podanie námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov, ak sú splnené podmienky práva na ochranu osobných údajov. Ak máte otázky súvisiace s vašimi právami, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás alebo e-mailom na nami povereného externého pracovníka na ochranu osobných údajov (pozri kontakt vyššie).

Súčasne máte právo podať sťažnosť k orgánu dohľadu, ktorý je príslušný pre nás. Týmto orgánom je Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Ak nám udelíte súhlas so spracovaním určitých údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas potrebujeme v zásade iba vo zvláštnych prípadoch, napr. pri posielaní noviniek.

23.1. Možnosť vzniesť námietku a vymazanie

Proti spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR. Námietku proti ukladaniu vašich údajov v správach nám prosím oznámte poslaním správy na uvedené kontaktné údaje.

Zrušením súhlasu nie je dotknutá právoplatnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo do tohto okamihu.

Upozorňujeme na skutočnosť, že TIMOCOM bohužiaľ nemôže ovplyvniť metódy sledovania webu používané platformami sociálnych médií. Ďalšie príslušné informácie nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov spravovateľov týchto platforiem. Možnosť využitia vašich práv a nepoužívanie týchto metód sledovania webu môžete uplatniť priamo voči spravovateľom sociálnych médií. Ak budete chcieť v tomto ohľade uplatniť svoje práva, TIMOCOM odovzdá vaše požiadavky priamo spravovateľom platforiem.

Voči nám a platformám máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi tieto práva:

 • právo na informácie,

 • právo na opravu a vymazanie,

 • právo na obmedzenie spracovania,

 • právo na prenositeľnosť údajov,

 • právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu na ochranu údajov.

Detailný popis príslušného spracovania a možnosti podania námietky (opt-out) odkazujeme na údaje poskytovateľov, ktoré nájdete v odkazoch uvedených nižšie.

Vo väčšine prípadov však bude rozumné kontaktovať priamo spoločnosť Facebook Ireland Ltd., resp. iné platformy, lebo nemáme prístup k všetkým údajom, ani nemáme vplyv na každé spracovanie údajov v rámci spoločnosti Facebook a ďalších. Pri uplatnení vašich práv voči Facebooku a ďalším spoločnostiam vám však radi pomôžeme.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Hore