20.11.2023

Napriek silnému septembru: Dopyt po doprave zostáva pod úrovňou predchádzajúceho roka, ale blíži sa roku 2019

Dopravný barometer od TIMOCOM za tretí štvrťrok 2023

Pomer prepráv a voľných vozov v Európe

Pomer prepráv a voľných vozov sa upravil na úroveň roku 2019, ale stále je výrazne pod hodnotami z predchádzajúceho roka. 

Celkovo boli ponuky nákladnej dopravy v 3. štvrťroku 2023 o 21 % nižšie ako v minulom roku. Pomer prepráv a voľných vozov sa vyrovnáva s hodnotami pred pandémiou v roku 2019. Zvýšený dopyt po preprave v septembri viedol k nárastu priemernej ceny prepravy. 

Dopravný barometer vykazoval v rokoch pandémie mimoriadne nízke aj vysoké hodnoty. V tomto roku sa opäť ustálil na úrovni roku 2019. Napriek miernemu oživeniu v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi však dopravný trh naďalej oslabuje. 

Po tom, čo v prvých dvoch štvrťrokoch tohto roka boli ponuky nákladnej dopravy v celej Európe výrazne pod úrovňou minulého roka (1. štvrťrok -51 %; 2. štvrťrok -46,3 %), sa v treťom štvrťroku tento rozdiel znížil, ale stále predstavoval 21 %. September bol mesiacom s najväčším počtom ponúk nákladnej dopravy v tomto štvrťroku, ale stále to bolo o 13 % menej ako v septembri 2022. Počet ponúk v Nemecku bol v treťom štvrťroku dokonca o 32 % nižší ako v rovnakom štvrťroku minulého roka.

Dopyt po dopravných kapacitách sa po letných prázdninách podľa očakávania opäť zvýšil. V septembri bol na TIMOCOM Marketplace opäť viditeľný výrazne vyšší dopyt po preprave: V tejto oblasti bolo v Európe vytvorených o 46 % viac ponúk na prepravu tovaru ako v auguste. V Nemecku bolo ponúk o 57 % viac. V júli bol pomer prepráv a voľných vozov v Európe 64 ku 36, v auguste 57 ku 43 a v septembri bol menej vyrovnaný, 69 ku 31.

Ponuka prepráv v Európe

Vývoj ekonomiky dopyt na dopravnom trhu znižuje

Napriek klesajúcej inflácii slabnúce hospodárstvo naďalej vyvíja tlak na dopravný priemysel. Jedným z dôvodov je napríklad výrazná slabosť v stavebníctve, ktorá má negatívny vplyv na stav objednávok dopravcov. Ale aj obmedzená spotreba a nedostatok investícií v mnohých oblastiach sú pravdepodobnými dôvodmi, prečo sa nepodarilo dosiahnuť hodnoty z predchádzajúceho roka - tak v súkromnom sektore, ako ukazuje index spotrebiteľskej klímy GfK, ako aj v podnikateľskom prostredí. Potvrdzuje to aj index podnikateľskej klímy ifo, ktorý za posledné tri mesiace klesol z 87,4 na 85,7, hoci očakávania respondentov sa naposledy v septembri mierne zlepšili. 

Maloobchodný sektor týmto vývojom trpí. Podľa Spolkového štatistického úradu sa obrat v auguste 2023 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom naposledy reálne znížil o 1,2 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom dokonca o 2,3 %. Podľa indexu spotrebiteľských cien ceny potravín vzrástli nadpriemerne o 9,0 % a spolu s cenami energií udržiavali vysokú mieru inflácie. 

„Vzhľadom na hospodársky vývoj sa celkový dopyt po nákladnom priestore v Európe v porovnaní s rokom 2022 znížil, aj keď minulý mesiac bolo možné pozorovať mierny nárast ponuky nákladnej dopravy.“ povedal Gunnar Gburek, Head of Business Affairs spoločnosti TIMOCOM. „Dopravný trh v Nemecku sa správa opatrne a odráža celkový hospodársky vývoj. Hlavnými dôvodmi sú slabý zahraničný dopyt a domáca hospodárska konjunktúra.“ Gburek dodáva, že v tomto nemožno očakávať výrazný nárast dopytu po doprave. „Ak sa bude dopravný trh naďalej vyvíjať na rovnakej úrovni ako v roku 2019, dopyt po nákladnom priestore vo štvrtom štvrťroku 2023 opäť klesne. Vzhľadom na hospodársku situáciu v Európe a najmä v Nemecku sa to zdá byť reálne.“

Ponuky prepráv v Nemecku

Priemerná cena za prepravu dosiahla doterajšie ročné maximum

V nadväznosti na rast ponuky prepráv sa priemerná cena za kilometer v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšila o 6,5 %. Celkovo je táto hodnota dokonca o 21,3 % vyššia ako tohtoročné minimum z februára. Napriek tomuto nárastu v priebehu roka sú však všetky ceny stále hlboko pod maximami z roku 2022, keď bol dopyt oveľa vyšší. 

Ďalšie ponuky prepravy zo Švédska a do Švédska

Pozoruhodné zmeny v ponuke nákladnej dopravy bolo možné pozorovať okrem iného na trase medzi Nemeckom a Švédskom. Najmä ponuky z Nemecka do Švédska sa v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka zvýšili o 70 %. Zo Švédska do Nemecka bolo stále o 38 % viac ponúk prepráv. Medzi vývozné položky Švédska patria vozidlá, výrobky z dreva, farmaceutické výrobky, ako aj železo a oceľ. Pokiaľ ide o dovoz tovaru, Nemecko je pre Švédsko obchodným partnerom číslo jeden. Podľa údajov Nemecko-švédskej obchodnej komory je Nemecko na druhom mieste po Nórsku, pokiaľ ide o vývoz. Dovoz aj vývoz by tiež prekročili úroveň obchodu pred pandémiou. Z Nemecka sa dovážajú najmä stroje a farmaceutické výrobky. 

Nižší dopyt po preprave do Švajčiarska

Na mnohých trasách smerom do Švajčiarska sa dopyt po prepravnej kapacite v 3. štvrťroku znížil, a to aj napriek prerušeniu železničnej dopravy spôsobenému Gotthardským tunelom, ktoré malo viesť k nárastu cestnej nákladnej dopravy. Napríklad na trase z Rakúska do Švajčiarska bolo o 55 % menej ponúk na prepravu tovaru a z Francúzska do Švajčiarska o 51 % menej ponúk na prepravu tovaru ako v predchádzajúcom štvrťroku. Z Nemecka do Švajčiarska prišlo o 42 % menej ponúk ako v predchádzajúcom roku a z Talianska o 29 % menej ponúk na prepravu tovaru. V dôsledku prerušenia železničného spojenia, ktoré by malo zostať uzavreté niekoľko mesiacov, možno vo štvrtom štvrťroku očakávať nárast cestnej nákladnej dopravy v okolí Švajčiarska.

Ponuky prepráv z Belgicka a Holandska do Nemecka sa tiež znížili (BE-DE -52 %; NL-DE -25 %). Jedným z dôvodov je pokles vnútrozemskej prepravy z námorných prístavov. Prekládky kontajnerov v prístavoch ZARA od začiatku roka naďalej klesali. 

Zmeny v ponukách prepravy v Q3 2023

O dopravnom barometri

S pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 vývoj ponuky a dopytu prepráv na burze nákladov, ktorá je súčasťou Marketplace. Viac ako 154.000 používateľov tu generuje denne až jeden milión medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel.

Stiahnuť tlačovú správu

Hore