Z logistiky 10.02.2022
9

„Udržateľná logistika“: Päť cieľov udržateľného rozvoja pre logistiku

Zákon o dodávateľských reťazcoch a ciele udržateľného rozvoja OSN

Na obrázku je socha bohyne spravodlivosti. Drží váhu. Na ťažšej miske váh stojí zelený strom. Symbolizuje, že význam udržateľnos

Organická móda, udržateľné darčeky, klimaticky neutrálne cestovanie – správanie spotrebiteľov hovorí jasnou rečou. Bohužiaľ však Nemecko zaujíma štvrtú pozíciu medzi krajinami s najväčšou ekologickou stopou a má len päť zo 100 najudržateľnejších firiem z celého sveta. Z toho vychádza zákon o povinnej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre podnikateľov (ďalej len „zákon o dodávateľských reťazcoch“). Tento zákon ukladá nemeckým podnikom povinnosť správať sa v globálnych dodávateľských reťazcoch klimaticky neutrálne, eticky a v prvom stupni vstupuje do platnosti v roku 2023.

Už viete všetko o udržateľnosti a ste pripravení urobiť ďalší krok? Digitalizácia sa stretáva s optimalizáciou využitia na trhovisku TIMOCOM. Vytvorte si svoju sieť overených medzinárodných spoločností a znížte zbytočné prázdne jazdy.

 

Základné parametre a päť nápadov v oblasti udržateľnosti pre dopravu a logistiku

Kanadská spoločnosť Corporate Knights každoročne celosvetovo analyzuje udržateľnosť podnikov – s vyššie opísaným výsledkom pre Nemecko, ktorý je sklamaním.

Čím to je? V súčasnosti sa podniky k udržateľnému hospodáreniu hlásia na báze dobrovoľnosti. To môže byť jedným z dôvodov. Dobrovoľnosť veľmi nenavodzuje dojem naliehavosti. Firma Höveler Holzmann zaoberajúca sa manažmentom v oblasti dodávateľských reťazcov urobila v roku 2020 štúdiu medzi vedúcimi pracovníkmi nemeckých stredne veľkých firiem a podnikov kótovaných na burze. Z tejto štúdie vyplynulo, že iba desať percent podnikov, ktorých sa zákon týka, už dodržiava všetky požiadavky kladené na udržateľné dodávateľské reťazce. Veľká časť podnikov by tak ešte požiadavkám zákona o dodávateľských reťazcoch nevyhovela.

Tento článok uvádza v skratke hlavné informácie o tomto zákone, ukazuje zmeny a potenciál pre firmy z oblasti prepravy a logistiky a dáva podnety, ako môžu firmy využiť ciele udržateľného rozvoja OSN ako pomôcku pre orientáciu v súčasných zmenách.

Zákon o dodávateľských reťazcoch - základné parametre

Čas beží. Potom, čo Francúzsko, Holandsko, Veľká Británia a USA už prijali zákony o dodávateľských reťazcoch, schválila Spolková rada 25. júna 2021 príslušný zákon pre Nemecko. Ide o pravidlá pre nemeckých výrobcov a nemecké pobočky zahraničných podnikov upravujúce 

 • dodržiavanie ľudskoprávnych požiadaviek a ekologických štandardov pri vývoze a dovoze,
 • zaistenie transparentnosti v rámci globálnych dodávateľských reťazcov, počnúc surovinami.

Zákon vstúpi do platnosti v dvoch stupňoch:

 • dňa 1. januára 2023 pre podniky s viac ako 3000 zamestnancami
 • dňa 1. januára 2024 pre podniky s viac ako 1000 zamestnancami

Podnikov s menej ako 1000 zamestnancami sa zákon o dodávateľských reťazcoch priamo netýka. To však neznamená, že nemusia prijať opatrenia. Ako dodávatelia, dopravcovia a subdodávatelia veľkých firiem sú totiž priamo zapojení do dodávateľského reťazca.

Udržateľnosť musí byť preukázateľná

Kto sa hlási k udržateľnosti a komunikuje ju navonok, ten ju bude musieť v budúcnosti aj preukázať. Ak to nedokáže, musí počítať s následkami. Všetci účastníci procesu totiž budú mať povinnosť oznámiť porušovanie zákona, ak sa o ňom dozvedia. Kontrolou je poverený Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu, „BAFA“), ktorý pri porušení stanoví aj výšku trestu. Môže ísť o pokuty alebo o vylúčenie z výberových konaní. Zákon však prináša aj štátnu podporu podnikom, ktoré budú dobrovoľne prijímať opatrenia v záujme udržateľnosti

Zákon o dodávateľských reťazcoch: regulácia, ale aj motivácia

Cieľom nového zákona nie je brzdiť dodávateľské reťazce a klásť ich účastníkom do cesty prekážky. Je to presne naopak: Udržateľnosť a transparentnosť dodávateľského reťazca sa stanú povinnosťou pre všetkých zúčastnených. Tí, pre ktorých to nebude povinné, sa väčšinou pridajú dobrovoľne, aby zostali aj naďalej konkurencieschopní. Zákon je tak aj prostriedkom motivácie pre firmy, aby sa témou aktívne zaoberali a chápali ho ako šancu.

Ostatne, štát zákonom ukladá povinnosť aj sám sebe. Pretože

 1. aj na štátnej úrovni existujú globálne obchodné väzby a
 2. štát podporuje opatrenia, ktoré firmy prijímajú dobrovoľne.

Zapojenie v úlohe dopravcu: dopravné a logistické firmy

Dopravné a logistické firmy sa v novej štruktúre viac dostávajú do centra pozornosti. Vo svojej úlohe dopravcov a poskytovateľov služieb sú buď ako priami zmluvní partneri výrobných, resp. obchodných podnikov bezprostredne zapojení do ich procesu tvorby pridanej hodnoty. Alebo sa podieľajú nepriamo, napr. ako subdodávatelia.

Premeňte povinnosti včas na konkurenčné výhody – ešte to ide dobrovoľne

Konkurencia nespí. Kto bude účastníkom dodávateľského reťazca podnikov vyššie uvedenej veľkosti, musí od roku 2023 dbať aj na udržateľnosť. Pochopiteľne to bude spojené so zvýšenými nárokmi, organizačnými aj finančnými.

Jasné však aj výhody:

 • vysoká odolnosť vďaka solídnemu manažmentu rizík,
 • orientácia podnikania na budúcnosť,
 • zvýšenie reputácie vlastnej firmy u obchodných partnerov,
 • zvýšenie atraktivity ako zamestnávateľa,
 • činy v prospech ľudských práv a životného prostredia.

Všetko sa to prejaví v trvalo zvýšenej konkurencieschopnosti podnikov, ktoré sa budú správať udržateľne. Keby sme to chceli povedať inak: Firmy, ktoré neintegrujú udržateľnosť do svojich procesov a nebudú ju dôsledne realizovať, budú v dlhodobom horizonte zaostávať.

Ciele udržateľného rozvoja OSN: orientačná pomôcka pre dopravné a logistické firmy

17 cieľov udržateľného rozvoja OSN znamenajú míľnik v histórii udržateľnosti. Sformulovali sa na summite o udržateľnom rozvoji v septembri 2015 v New Yorku a zahŕňajú tri piliere udržateľnosti spoločnosť, ekológiu a hospodárstvo. Pod odkazom „Agenda 2030“ je obsah jednotlivých cieľov objasnený na internetových stránkach Spolkového ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, sú tu uvedené príklady realizácií a predstavené projekty na podporu.

Cieľovými skupinami sú

 • štáty,
 • občianska spoločnosť,
 • veda,
 • hospodárstvo,
 • každá jednotlivá osoba.

Zákon o dodávateľských reťazcoch možno hodnotiť ako jedno z opatrení z tohto katalógu.

„Udržateľná logistika“: Päť cieľov udržateľného rozvoja pre logistiku

Päť cieľov udržateľného rozvoja OSN pre dopravu a logistiku

Všeobecne je všetkých 17 cieľov poňatých tak široko, že firmy môžu pre seba odvodiť opatrenia z každého cieľa.

Tu uvádzame päť príkladov:

1. „Zdravie a kvalitný život“ (cieľ 3)

Tento cieľ sa zaoberá lekárskou starostlivosťou pre všetkých a zároveň faktormi, ktoré zlepšujú život a zdravie. K nim patrí znečistenie vzduchu, vody a pôdy.

 • Nechajte si spočítať vašu ekologickú bilanciu. Zistíte tak napríklad, koľko emisií vaša firma vypúšťa a ako môžete dosiahnuť ich zníženie. Silnou pákou v dopravných firmách sú nové technológie, ktoré napríklad nahradia spaľovacie motory v nákladných vozidlách a podporia tak cieľ „dekarbonizácie“.
 • Do tejto oblasti patria aj zdravotné ponuky pre zamestnancov. Či už pri písacom stole alebo za volantom: ľudia trávia veľa času sedením a zaťažujú si tak chrbát. Ako zamestnávateľ môžete napríklad v spolupráci so zdravotnou poisťovňou zaistiť fyzioterapiu.

2. „Kvalitné vzdelávanie“ (cieľ 4)

Cieľom je dosiahnuť kvalitné, udržateľné vzdelanie pre všetkých, bez ohľadu na pôvod a okolnosti.

 • Ak budete vzdelávať učňov, môžete predísť nedostatku odborných pracovníkov. Mnohé povolania v odvetví dopravy a logistiky patria medzi učňovské povolania; nie pre všetky je nutná maturita alebo štúdium. Nedržte sa v tomto ohľade názorov o typických mužských a ženských povolaniach. Získate tak motivovaných odborníkov pre budúcnosť.
 • Svojim zamestnancom ponúknite ďalšie vzdelávanie. Aby ste zostali konkurencieschopní a išli s dobou, mali by ste investovať do aktuálnych odborných znalostí alebo aj do ďalšieho rozvoja vašich zamestnancov. Napokon je to aj investícia do vašej firmy. Ostatne: Existuje aj ďalšie vzdelávanie na tému „udržateľnosť“.

3. „Pitná voda, kanalizácia“ (cieľ 6)

Tento cieľ okrem iného požaduje, aby všetkým bola dostupná čistá voda a sanitárne a hygienické zariadenia.

 • Počas pandémie sa ukázalo, že povolanie vodiča nákladného vozidla je fyzicky náročné a prístup k udržiavaným hygienickým zariadeniam nie je vždy k dispozícii. Ak máte možnosť ponúknuť vodičom udržiavané sanitárne zariadenia, bola by to dobrá príležitosť v rámci tohto cieľa.

4.  „Dostupná a čistá energia“ (cieľ 7)

Cieľom je uľahčiť prístup k energiám z obnoviteľných zdrojov a zaistiť, aby energie boli cenovo dostupné.

 • Nemáte na streche solárne panely, ani nevykurujete kanceláriu geotermálnou energiou? Udržateľná energia sa môže do vášho podnikania dostať aj inou cestou. Existuje veľký počet poskytovateľov zelenej elektriny a okrem toho napríklad aj poskytovatelia klimaticky neutrálnej siete, ktorú môžu používať aj pripojené firmy.

5. „Priemysel, inovácie a infraštruktúra“ (cieľ 9)

Týmto cieľom sa má dosiahnuť modernizácia a investície do udržateľných štruktúr a technológií, s prihliadnutím najmä na oblasti energetiky a dopravy.

 • Úsporné motory sú jednou z možností, predchádzanie jazdám naprázdno, konsolidácia prepráv a digitalizácia procesu prepravy sú ďalšie tri. K tomu sa ponúka používanie TIMOCOM Marketplace, kde môžete dokonca kompletne digitálne vybaviť právne záväzné objednávky prepráv.

Chápať a realizovať udržateľnosť ako šancu

Pre niektoré podniky sa začal posledný rok, keď sa môžu pripraviť na zákon o dodávateľských reťazcoch a aktívne sa chopiť zmien. Netreba mať obavy, tento proces zmien nemusí nikto absolvovať sám. Poradenské firmy vám na požiadanie pomôžu zostaviť ekologickú bilanciu, vypracovať koncepciu udržateľnosti s vhodnými opatreniami, stanoviť pre ne rozpočet a realizovať ich pri zapojení osadenstva a zákazníkov.

Etický kódex ako záväzok k udržateľnému správaniu

V prvom kroku môžete zákazníkom a partnerom poskytnúť váš vlastný etický kódex. Firmy sa na tento etický kódex svojich obchodných partnerov čoraz častejšie pýtajú, aby sa uistili, že účastníci ich dodávateľského reťazca podnikajú v súlade s udržateľnosťou. Na internete je voľne k dispozícii mnoho vzorov takéhoto kódexu, ktorý možno doplniť vaším individuálnym obsahom.

Zapojenie blízkeho podnikateľského okolia: zamestnanci, zákazníci, partneri

Nielen ťahať za jeden povraz, ale spolupodieľať sa na tvorbe zmien - to je dôležitý aspekt témy udržateľnosti, pretože sám to nezvládne nikto. Dosiahnete spoločné pochopenie, vysvetlite, prečo treba podniknúť príslušné kroky. A sami sa pýtajte: Čo si vaši zamestnanci pod touto témou vo firme predstavujú? Aké opatrenia zo súkromného života možno preniesť do vášho podnikania? Sú vaši partneri a zákazníci ochotní zaplatiť za udržateľné služby viac? Ak áno, koľko?

Je načase investovať do budúcnosti

Aktuálne čísla ukazujú, že nemeckí spotrebitelia čoraz viac zohľadňujú udržateľnosť ako kritérium pri nákupe: Plne sa podľa tohto kritéria rozhoduje 12 percent spotrebiteľov (porovnanie z roku 2017: 9,5 percent) a zhruba 29 percent z veľkej časti (porovnanie z roku 2017: 25,5 percent). Ceny výrobkov férového obchodu sa pritom často pohybujú vysoko nad priemerom. Ak spotrebitelia požadujú udržateľné výrobky, je zároveň jasné, že sú ochotní za ne zaplatiť vyššiu cenu.

Správanie spotrebiteľov, hospodárstva, úloha štátov, etika a ekologické povedomie – to všetko sa mení v prospech udržateľnosti. Zapojte sa do týchto zmien.

Podrobnosti zákona o dodávateľských reťazcoch a opravy nesprávnych údajov o tomto zákone sú dostupné na internetovej stránke Spolkového ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ). Agentúra pre hospodárstvo a rozvoj okrem toho pripravila rozsiahly katalóg otázok, ktoré sa týkajú aj pokút.

 

TIMOCOM patrí k firmám, ktoré už od svojho založenia stavajú na udržateľnosti a v tomto ohľade sa orientujú okrem iného na digitalizáciu. V TIMOCOM Marketplace možno digitálne dohodnúť prepravy, zadávať ich a plánovať. Burza nákladov a Tracking vám pomôžu pri efektívnom vyťažovaní a plánovaní trás. To chráni zdroje a optimalizuje procesy.

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

Udržateľnosť: Päť dôležitých pojmov pre logistiku a jej zásadné míľniky

Nový rok, nové šťastie: 7 tipov pre vstup do úspešného obchodného roka

Ako sa vyhnúť jazdám naprázdno a znížiť CO2

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore