Z domova 03.09.2020
4

Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Nové predpisy pre prepravu tovaru a nákladov z/do členských štátov Európskej únie.

Colné pravidlá pre Európu

Pohyb tovaru v rámci EÚ je v zásade voľný. Platia však niektoré predpisy a obmedzenia. S upraveným nariadením EÚ teraz vstúpilo do platnosti viac ako 40 zmien colných predpisov.

Tie platia od 16. júla 2020: V Úradnom vestníku Európskej únie bolo zverejnených 40 úprav colných predpisov, ktoré sa týkajú rôznych oblastí logistiky. Nižšie uvádzame zásadné zmeny, ktoré platia pre medzinárodnú prepravu tovaru za európske hranice.

Vývozné vyhlásenia čoskoro na vnútrozemskom colnom úrade

Nové pravidlá platia okrem iného pre vývozné vyhlásenia na tovar, ktorý sa do tretích krajín predáva elektronickou cestou. To sa týka aj mnohých kuriérnych a expresných balíkových služieb, u ktorých preprava jednotlivých balíkov predstavuje prevažnú časť ich obchodnej činnosti. Podľa európskej právnej úpravy bude možné odteraz vybaviť všetky vývozné formality na vnútrozemskom colnom úrade.

Analýza rizík pri dovoze tovaru hlásenom na colnom úrade vstupu

Príslušnosť pre analýzu rizík u tovaru sa doteraz riadila miestom určenia. V súčasnosti je príslušným úradom colný orgán členského štátu, v ktorom tovar vstupuje na colné územie EÚ. Prevádzkovateľ dopravného prostriedku potom musí podať žiadosť o odklon na prvom colnom úrade vstupu uvedenom vo vstupnom colnom vyhlásení.

„Ak dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie EÚ príde najprv na colný úrad v niektorom členskom štáte, ktorý nebol uvedený vo vstupnom súhrnnom colnom vyhlásení, prevádzkovateľ tohto dopravného prostriedku alebo jeho zástupca informuje uvedený colný úrad vstupu.“ Zdroj: Úradný vestník Európskej únie

Žiadosť o odklon na inom colnom úrade vstupu

Žiadosť o odklon môže alternatívne k registračnej značke dopravného prostriedku prekračujúceho hranice, dátumu a času príjazdu na prvé cieľové miesto na colnom území obsahovať iba referenčné číslo vývoznej operácie (MRN: Movement Reference Number). Colné úrady umožňujú odovzdať papierové vstupné súhrnné colné vyhlásenie alebo namiesto toho povoľujú iné písomné postupy dohodnuté medzi colnými orgánmi. V takýchto prípadoch však nestačí iba uvedenie čísla MRN.

Vstupné súhrnné colné vyhlásenie nie je na základe súčasných dohôd potrebné pre dovoz tovaru zo Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska, Nórska a Andorry.

Colné odbavenie sa viac digitalizuje

Mnoho zmien súvisí aj s tým, že v budúcnosti budú zavedené nové elektronické systémy na podporu colných úradov. Clo sa tak bude viac digitalizovať. To bude mať vplyv na administratívne procesy, ako sú vyhlásenia pre malé zásielky pred príchodom alebo odoslaním. Nové predpisy platia aj pre elektronické colné vyhlásenia na tovar, ktorý sa predáva na internete.

Aby sa ekonomické zaťaženie znížilo, pôvodne mali byť zásielky tovaru, ktorých jednotlivá hodnota neprekročí 22 eur, za určitých podmienok oslobodené od vyhlásenia pred príchodom alebo odoslaním.

Dnes napríklad musia poskytovatelia kuriérnych a expresných balíkových služieb a leteckí dopravcovia odovzdávať vstupné súhrnné colné vyhlásenia elektronickou cestou pre tovar zaslaný poštou alebo zásielky s hodnotou nižšou ako 22 eur. V prepracovanom nariadení EÚ sú za týmto účelom stanovené rôzne termíny a časové okamihy. Tie závisia od toho, či sa náklad prepravuje lietadlom, loďou, vnútrozemskou loďou, nákladným vozidlom alebo vlakom.

Pri hodnote tovaru medzi 22 a 150 eur sú síce zásielky oslobodené od cla, ale hradí sa u nich dovozná daň z obratu. S budúcou daňou z pridanej hodnoty na obchody na diaľku sa bude daň z pridanej hodnoty účtovať na všetok tovar dovážaný do EÚ, nezávisle od jeho hodnoty alebo kúpnej ceny.

Realizácia v praxi: digitalizované firmy majú výhodu

Treba počkať, ako jednotlivé pravidlá bude možné realizovať v praxi a aký vplyv to bude mať na procesy v preprave a dobu prepravy zásielok. Relativizujúce formulácie v nariadení, ako „za predpokladu, že colné orgány sú pripravené“, nechávajú úradom určitý priestor pri jeho napĺňaní.

Firmy, ktoré svoje zásielkové procesy digitalizovali už dnes, majú v tomto ohľade výhodu a ich ďalšie administratívne zaťaženie bude nízke. Napríklad pri súhrnných vyhláseniach na tovar rýchlo odovzdajú potrebné údaje. Prostredníctvom logistických systémov, ako je napríklad TIMOCOM Marketplace možno colné dokumenty, dodacie listy a ďalšie dokumenty  bez problémov vymieňať a poskytovať medzi obchodnými partnermi digitálne.  Možno tak zamedziť zbytočnému čakaniu na hraničných priechodoch a na mieste určenia.

 

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Základom silnej Európy je logistika bez hraníc

Transparentnosť: posilňovač efektivity v logistike

Balík mobility, legislatíva a kľúčové zmeny pre rok 2022

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore