Z logistiky 03.03.2022
6

Eurolicencia: Od mája 2022 budú platiť tieto nové pravidlá pre kuriérne, expresné a balíkové služby

Pevný disk, na okraji ktorého sa nachádza škatuľa, uprostred čip s lietadlom, nákladné vozidlo, vysokozdvižný vozík, mapa a stop

Cezhraničná nákladná doprava a kabotáž bez platnej eurolicencie? Čo bolo pre kuriérov a dopravu balíkov dlho na dennom poriadku, bude od 21. mája 2022 minulosťou. Dôvodom je zmena v nariadení o prístupu na trh a o povolaní, ktorá vstúpila do platnosti už 21. februára 2022. Podľa tejto zmeny musia ma eurolicenciu aj malé dodávky od celkovej prípustnej hmotnosti 2,5 tony.

V tomto článku sa dozviete, aké pravidlá musia dopravné firmy teraz dodržiavať a ako môžu o eurolicenciu požiadať.

(Niektoré pravidlá sa vzťahujú k nemeckej legislatíve. Presné znenie pravidiel pre slovenskú legislatívu nájdete na stránkach ČESMAD Slovakia.)

Povinná eurolicencia - čo platí a pre koho?

Dopravné firmy v cezhraničnej nákladnej a kabotážnej doprave s motorovými vozidlami odteraz potrebujú licenciu Spoločenstva, označovanú aj ako eurolicencia. V súčasnosti táto povinnosť platí len pre firmy, ktoré používajú motorové vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

Od 21. mája 2022 sa povinnosť mať licenciu rozširuje aj na vozidlá alebo kombinácie ťažného vozidla a prívesu s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 2,5 tony.

To znamená, že aj malé dodávky a kuriérne služby potrebujú od 21. mája pri prechode hraníc v rámci EÚ takúto eurolicenciu. Druh vozidla (osobné alebo nákladné) pritom nehrá rolu. Dôležitá je výhradne celková prípustná hmotnosť použitého vozidla spolu s prípadnými prívesmi.

Dôležité: Pre dopravné firmy, ktoré prepravujú tovar výhradne vo vlastnom štáte, sa nič nemení.

 

Čo presne eurolicencia je?

Kto chce prepravovať tovar v rámci Európy na podnikateľské účely, musí mať licenciu Spoločenstva. Pre dopravné firmy je táto eurolicencia veľmi dôležitá. Umožňuje im prevádzkovať cezhraničnú komerčnú dopravu nákladov vo svojom vlastnom štáte aj v ostatných členských štátoch EÚ.

Licenciu vystavuje príslušný miestny dopravný úrad na dobu desiatich rokov.

 

Podmienky pre podanie žiadosti o eurolicenciu

Pri podaní žiadosti o eurolicenciu treba predložiť doklady o splnení týchto kritérií pre prístup k povolaniu:

 • sídlo,
 • odbornú spôsobilosť,
 • finančnú výkonnosť,
 • osobnú spoľahlivosť.

Čo presne sa za týmito jednotlivými bodmi skrýva, vysvetlíme v nasledujúcich odsekoch.

 

Sídlo

Doklad o sídle s nebytovými priestormi slúži v prvom rade na zamedzenie firmám v podobe poštových schránok, a tiež na zaistenie riadnej obchodnej činnosti. Podľa nariadenia musia tieto priestory zabezpečiť prístup k originálom najdôležitejších firemných dokumentov, ako sú napríklad

 • prepravné zmluvy,
 • doklady k vlastným vozidlám,
 • účtovné doklady,
 • personálne podklady,
 • pracovné zmluvy,
 • podklady o sociálnom poistení,
 • dokumentácia o nasadzovaní a vysielaní vodičov a
 • dokumentácia o kabotáži, dobách riadenia vozidla a odpočinku,

a to buď v elektronickej, alebo v inej podobe.

Ďalej sa v nariadení stanovuje, že vlastné vozidlá sa musia vrátiť na filiálku vo vlastnej krajine najneskôr osem týždňov po prekročení hranice.

Odborná spôsobilosť

Dopravné firmy sú povinné zaistiť, aby aspoň jedna osoba zamestnaná vo firme bola odborne spôsobilá riadiť firmu v oblasti komerčnej nákladnej dopravy. Túto osobu treba menovite uviesť na príslušnom úrade.

Doklad o odbornej spôsobilosti možno získať odbornou skúškou zloženou v priemyselnej a hospodárskej komore v mieste bydliska. Okrem toho túto spôsobilosť možno získať aj vďaka dokončenému odbornému vzdelaniu alebo štúdiu v príslušných odboroch.

Výnimka: Osoba, ktorá sa môže preukázať desaťročnými súvislými skúsenosťami s riadením firmy v oblasti nákladnej dopravy v období pred 4. decembrom 2009, si môže nechať odbornú spôsobilosť uznať na základe dlhoročných skúseností. Uznanie je v kompetencii miestnej hospodárskej komory. Aj v tomto prípade treba splniť požiadavku, že táto firma prevádzkovala komerčnú nákladnú dopravu s vozidlami alebo s jazdnými súpravami s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony, ktorá podlieha povoleniu.

Finančná výkonnosť

Eurolicenciu získajú iba likvidné dopravné firmy, ktoré môžu preukázať určitý vlastný kapitál. Vymeriavacím základom je pritom počet vozidiel, ktoré sú k dispozícii a ktoré sa do výpočtu započítavajú ako rezervy, a to takto:

 • 9.000 € za prvé používané motorové vozidlo
 • 5.000 € za každé ďalšie motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony
 • 900 € za každé ďalšie motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou vyššou ako 2,5 tony, ale nižšou ako 3,5 tony

Výnimka: Firmy, ktoré majú iba vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony, ale s nižšou ako 3,5 tony, musia poskytnúť doklad o finančnej výkonnosti až od 21. 05. 2022. Pre tieto firmy platia nasledujúce podmienky:

 • 1.800 € za prvé používané motorové vozidlo
 • 900 € za každé ďalšie motorové vozidlo

O vydaní osvedčenia o dostupnosti kapitálu možno požiadať banku, v ktorej má firma vedený účet.

Osobná spoľahlivosť

Poslednou povinnosťou je predloženie dokladu o osobnej spoľahlivosti. Ten musí miestnemu dopravnému úradu doložiť podnikateľ aj vedúci dopravy, ak nejde o rovnakú osobu.

Na tento účel možno použiť rôzne výpisy z registrov, napr. zo spolkového centrálneho registra, centrálneho živnostenského registra alebo z registra vodičských oprávnení. Dopravný úrad sa okrem toho s otázkou obráti na ďalšie vnútroštátne a unijné registre, napríklad na evidencie dopravných firiem na Spolkovom úrade pre nákladnú dopravu.

Ak sú v centrálnom živnostenskom registri alebo v evidencii dopravných firiem uvedené záznamy o trestných činoch alebo priestupkoch, potom podmienka osobnej spoľahlivosti nie je splnená. Môže to znamenať nepriznanie osobnej spoľahlivosti, čo môže znamenať zákaz výkonu povolania.

Ak sú splnené všetky kritériá, vydaniu eurolicencie zo strany miestneho dopravného úradu nestojí nič v ceste.

Ako prebieha podanie žiadosti o eurolicenciu?

Ohľadom získania eurolicencie sa dopravné firmy musia obrátiť na príslušný schvaľovací orgán. Tento orgán poskytne kontrolný zoznam, v ktorom je podrobne uvedené, ktoré z vyššie uvedených dokladov a v akej forme musia byť pri podaní žiadosti o licenciu predložené.

Na čo musí žiadateľ dbať:

 • Platnosť dokladov: Zatiaľ čo napríklad výpisy z registrov majú veľmi krátku platnosť, získanie dokladu o odbornej spôsobilosti môže trvať niekoľko mesiacov.
 • Výpis z registra trestov a z centrálneho živnostenského registra nesmie byť v okamihu podania žiadosti starší ako tri mesiace.
 • Od podania žiadosti do vydania licencie môže uplynúť niekoľko týždňov a aj príprava na skúšku odbornosti na hospodárskej komore môže zabrať niekoľko týždňov.

Tip: Žiadosť o vydanie licencie odporúčame podať zhruba tri týždne pred vlastným termínom skúšky na hospodárskej komore. Kto skúšku úspešne absolvuje hneď na „prvý pokus“, môže úradu predložiť doklad o odborných znalostiach vystavený hospodárskou komorou ako „posledný chýbajúci doklad“. To je však možné len v prípade, ak sú iné podmienky už splnené.

Kto skúšku odbornosti nezvládne na prvýkrát, mal by sa na príslušnej hospodárskej komore hneď informovať o najbližšom možnom termíne.

 

Eurolicencia v praxi

Vybavenie žiadosti o eurolicenciu môže pre dopravnú firmu znamenať značnú výzvu. Pri správnom postupe by však úspešnému získaniu licencie nemalo nič stáť v ceste.

Aby sa získanie eurolicencie vašej firme skutočne vyplatilo, je zásadné mať dobre vybudovanú sieť s firmami z celej Európy. Práve pritom môže pomôcť Marketplace od TIMOCOM. Systém disponuje sieťou s viac ako 154.000 používateľov z viac ako 53.000 overených firiem a pomôže vám s rýchlym a úspešným získaním cezhraničných prepráv.

Systém od TIMOCOM ponúka aj možnosť uložiť k vášmu profilu novo získanú eurolicenciu. Vďaka tomu môžete potenciálnych obchodných partnerov ľahko presvedčiť o vašom serióznom a hodnovernom spôsobe práce a doložiť vaše kompetencie. Vďaka profilom ostatných používateľov navyše budete mať presný náhľad o európskej doprave a logistike. Môžete nadviazať kontakt s potenciálnymi obchodnými partnermi a rozšíriť tak vaše obchodné možnosti.

Vyskúšajte TIMOCOM Marketplace teraz nezáväzne a vyhľadajte medzinárodných partnerov, ktorí budú vhodní pre Vašu firmu!

 

Ďalšie zaujímavé články:

Štyri zásadné body, ktoré musíte poznať-Medzinárodný dohovor CMR

Dôležitejšie ako v minulosti: Supply Chain Risk Management

Ako sa stať vyhľadávaným dopravcom?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore