TIMOCOM 16.02.2021
4

Dôležitejšie ako v minulosti: Supply Chain Risk Management pre priemysel a obchod

Kocky so symbolmi manažmentu dodávateľského reťazca

Súčasťou moderného, niekoľkostupňového dodávateľského reťazca sú často až stovky dodávateľov. Nepredvídané slabé miesta v rámci týchto dodávateľských reťazcov stoja firmy každý rok milióny eur. Práve v období koronavírusovej pandémie povýšila logistika na centrálnu riadiacu jednotku všetkých firiem a odvetví. Spolu s tým výrazne vzrástol aj význam manažmentu rizík pre dodávateľský reťazec. V dnešnom príspevku sa budeme zaoberať témou riadenia rizík dodávateľského reťazca (Supply Chain Risk Management).

Stiahnuť white paper o Supply Chain Management

Čo znamená Supply Chain Risk Management?

Supply Chain Risk Management opisuje použitie stratégií a opatrení, ale aj technológií a procesov, ktoré znižujú riziká v celom dodávateľskom reťazci. V zásade ide o zaistenie kontinuity a spoľahlivosti. Keď v roku 2010 bola európska letecká doprava ochromená výbuchom islandskej sopky, znamenalo to prvú zaťažkávaciu skúšku celosvetovej závislosti od dodávateľských reťazcov just-in-time. Zmena v riadení rizík sa potom zamerala na zvyšovanie flexibility a odolnosti globálnych reťazcov pri tvorbe pridanej hodnoty. Cieľom bolo lepšie predpokladať riziká a optimalizovať rámcové podmienky pre krízové situácie. Z dotazníka spoločnosti Deloitte  vyplynulo, že dokonca aj pri bežnej činnosti sa nejaká porucha vyskytne v 85 percentách globálnych dodávateľských reťazcov. Koronavírusová kríza tieto zmeny nepochybne ešte posilní.

Známe a neznáme riziká v dodávateľskom reťazci

Pre úspešný manažment rizík je vhodné sa cielene zamerať na jednej strane na „známe“ a na druhej strane na „neznáme“ riziká. Pod „známymi rizikami“ sa rozumejú také nebezpečenstvá, ako je meškanie dodávok, zmena materiálových nákladov a výpadky u dodávateľov. Pri správnej príprave a znalosti trhu možno tieto riziká nielen predvídať, ale ich aj systematicky kategorizovať a už vopred pre ne stanoviť jasné odporúčania pri riešení. Všeobecne obľúbenými príkladmi v oblasti regionálnej analýzy rizík pre dopravcov sú výkyvy počasia a dopravné zápchy na vysoko frekventovaných trasách. Tu je možné problém jednoducho opísať a vyhodnotiť. Pre každý scenár možno stanoviť aj príslušný postup riešenia (napr. obchádzku). Presne podľa hesla: Ak platí A, potom nasleduje B. Akokoľvek sú tieto príklady jednoduché, zároveň je jasné, že práve známe riziká treba pravidelne preverovať, lebo napríklad vznikajú nové staveniská alebo dochádza k sezónnym zmenám počasia. Napriek tomu platí: Aktívny manažment minimalizuje riziko.

V oboch prípadoch treba vytvoriť rámec pre manažment rizík. V tomto rámci sa kalkuluje s pravdepodobnosťou, že takáto situácia nastane, a tiež očakávaný dosah na firmu a zvyšok dodávateľského reťazca. Prvú pomoc prinesie už jednoduchý systém so semaforom od nízkeho rizika po vysoké riziko s typickými scenármi a príslušnými odporúčaniami, ako postupovať.

Stiahnuť white paper o Supply Chain Management

„Neznáme riziká“ naopak opisujú ťažko predvídateľné udalosti, ako sú živelné pohromy, náhle politické nepokoje alebo pandémie, ako je COVID-19. Supply Chain Risk Management sa pre oba scenáre obvykle delí na fázu identifikácie, hodnotenia, riadenia a dohľadu. V ideálnom prípade treba identifikovať a zdokumentovať riziká v každom kroku dodávateľského reťazca. Vďaka tomu možno odvodiť závery a odporúčané riešenia pri budúcich dodávkach. Pre neznáme riziká treba samostatnú štruktúru a prípravu. V prvom rade treba pripraviť a vybaviť vlastný personál. Pomocou školení zamestnancov, stanovenia štandardov služieb a vytvorenia štruktúrovaného dohľadu, analýz a reportovania možno vo firme posilniť povedomie o možných rizikách. Zamestnanci by sa napríklad mali stretnúť s pozitívnou reakciou, ak otvorene zmieňujú možné riziká v dodávateľskom reťazci. Okrem toho treba jasne komunikovať o zodpovednosti a očakávaniach. Týmto spôsobom si budú všetci zúčastnení vedomí dosahov a hraníc tolerancie rizika v rámci firmy - a prípadné riziká budú mať rýchle riešenie.

Minimalizácia rizík v digitálnom veku

Obrovské riziko je spojené s nakladaním s právne záväznými zmluvami, dokumentmi a predpismi. Práve dnes v období koronavírusovej krízy sa vyostruje permanentný zápas medzi digitálnym a analógovým svetom. Veľký počet rôznych IT systémov a telematických systémov plus nejasné pravidlá ochrany údajov a ich ukladania stavia najmä malé podniky pred veľké výzvy.

Pre zamedzenie všetkých týchto rizík by podniky mali čo najskôr implementovať jednotné, komplexné a užívateľsky prívetivé riešenia, ktorých cieľom je presne toto.  

Digitálni pomocníci v Supply Chain Risk Management

Zmeškané časové okná na nákladnej rampe, dopravné zápchy, neočakávané problémy s formulármi v cudzom jazyku, drahé jazdy naprázdno – typické riziká pre dopravcov sú dostatočne známe. Smart Logistics System od TIMOCOM pomáha výrazne minimalizovať tieto riziká v dodávateľskom reťazci špeditérom, šoférom a tým aj firmám z priemyslu a obchodu. Okrem spomínaných rizík možno z interných firemných štatistík odvodiť aj obchodné rozhodnutia. Budúce rozhodnutia bude potom možné prijímať objektívne, zlepšovať súčasné obchodné vzťahy a v prípade potreby vybrať nových obchodných partnerov. 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Umelá inteligencia a automatizácia ponúka veľkým a malým firmám konkurenčné výhody

Práca v logistike – Supply Chain Manager

Logistika očkovania proti covidu ako gigantická úloha pre dopravu

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore