Z logistiky 19.11.2020
5

TIMOCOM Pomoc pri štarte: Aké poistenia potrebujete ako dopravná firma?

Ktoré poistenia sú nevyhnutné?

Žena a muž rukami ochraňujú symbol nákladného vozidla

Poistenie je dôležitou súčasťou plánovania a zakladania firmy. Ak totiž dôjde k škodovej udalosti alebo právnemu sporu, takto vzniknuté náklady môžu rýchlo ohroziť existenciu firmy. Aké poistenie však potrebujem ‒ a ako nájdem to správne?

Založenie vlastnej firmy a jej zavedenie na trhu môže byť veľkou výzvou, čomu sme sa venovali v prvom diely tohto seriáli. V druhom diele sme vysvetľovali, ako optimálne kalkulovať výdavky na prepravu, aby ste pokryli náklady. V tejto časti sa budeme zaoberať témou poistenia.

Nasledujúce druhy poistenia sa priamo týkajú podnikania v doprave a bez nich sa v žiadnom prípade nezaobídete. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy alebo vznikne následná škoda, výška škody by sa mohla vyšplhať do šiestich- až sedemmiestnych čísel. Proti takémuto výdavku je nutné sa zabezpečiť.

Povinné ručenie a havarijné poistenie pre nákladné vozidlo

Ako u osobného automobilu je nutné mať povinné ručenie tiež pre nákladné vozidlo. Jedná sa o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, podľa zákona č. 381/2001 Z. z. Havarijné poistenie naproti tomu poskytuje vlastníkovi vozidla poistnú ochranu pre prípad havárie, zničenia, poškodenia, odcudzenia vozidla alebo niektorých jeho častí. Ich doplnením môžu byť rôzne doplnkové poistenia týkajúce sa napríklad. asistencie či skiel.

Poistenie zodpovednosti dopravcu

Predmetom poistenia je zodpovednosť cestného dopravcu za škodu na zásielke spôsobenú inému pri vykonávaní vnútroštátnej alebo medzinárodnej prepravy tovaru. Dopravca zodpovedá za škodu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Akonáhle vlastníte vozidlá a komerčne prepravujete tovar, je toto poistenie povinné zo zákona a zvyčajne vychádza z určitej čiastky. Ak hodnota tovaru v prepravnej objednávke túto sumu prekročí, je nutné uhradiť dodatočné poistenie práve na túto hodnotu.

Poistenie zodpovednosti zasielateľa

Bez tohto poistenia sa nezaobídete v prípade, že okrem prepráv vlastnými vozidlami, budete realizovať aj špedičnú činnosť. Poskytuje totiž komplexnú ochranu na prípad škôd vzniknutých v súvislosti s obstaraním prepravy. Hradí škodu na veci, finančnú škodu aj právne zastúpenie. Medzí príklady škôd vzniknutých pri preprave patrí poskytnutie nesprávnych dispozícií dopravcovi, chybné vyplnenie prepravných dokladov, škody, ktoré vznikli pri skladovaní, balení tovaru alebo nesprávne zaistenie zásielky na vozidle.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Nezávisle od služieb, ktoré vaša dopravná firma ponúka, potrebujete poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu, ľudovo povedané - poistku na blbosť. To vám poskytne potrebnú ochranu, ak vy alebo vaši zamestnanci spôsobíte počas realizácie prepravy ujmu na živote, zdraví či majetku, na ktorú sa nevzťahuje plnenie z "Poistenia zodpovednosti dopravcu". Môže ísť napríklad o stratený kľúč od zákazníka, o škodu, ktorá vznikne pri nakládke a vykládke na vašom dvore, alebo o porušenie zákonov na ochranu osobných údajov. Pre vás ako novo založenú firmu je dôležité vopred sa zamyslieť nad tým, aké možné riziká a výdavky treba pokryť.

Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti pre podnikateľov

Pred pracovnou neschopnosťou nie je chránený nikto, pretože choroby nemusia byť nevyhnutne spôsobené výkonom povolania a k nehodám môže dôjsť aj vo voľnom čase. Preto je v každom prípade rozumné uzavrieť  poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, ktoré vás ochráni pred stratou príjmu. Ak následkom choroby alebo nehody nie ste schopní v plnom rozsahu vykonávať svoju činnosť, má to dosah nielen na vás a vašu rodinu. Môže to mať dosah aj na vašich zamestnancov a zákazníkov. U profesionálnych vodičov, ktorí sú OSVČ, je toto riziko prípadnej pracovnej neschopnosti podstatne vyššie: dlhé hodiny sedenia, stres pre dodržanie termínov, fyzicky náročná nakládka a vykládka a nebezpečné situácie v premávke sú bežnou súčasťou ich práce. Toto povolanie preto patrí do rizikovej skupiny 4, takzvanej „vysoko rizikovej skupiny“.  Bolo by dobré uzavrieť aj úrazové poistenie. Jeho rozsah je však u rôznych poskytovateľov rôzny. Preto sa presne informujte o tom, aký druh úrazu a aké plnenie dané poistenie zahŕňa.

Poistenie právnej ochrany v logistike

Ako logistik ste každodenne v kontakte s mnohými stranami, s ktorými môže dôjsť k väčším alebo menším nezhodám. Máte prenajaté priestory, uzatvárate zmluvy so zákazníkmi a partnermi. K právnemu sporu môže dôjsť aj pri problémoch s vlastnými zamestnancami. Poistenie právnej ochrany obvykle pokrýva výdavky na právne poradenstvo a advokátov, súdne pojednávanie, znalcov a posudzovateľov.

Klaus Schäfer z poisťovne KRAVAG nám nedávno v rozhovore vysvetlil, čo je dôležité pri uzatváraní týchto poistení.

Kontrola objednávok, zosúladenie poistiek

„Vždy je nesmierne dôležité vyjasniť si detaily, ako „Kde zaparkujem na noc?“ a či ide o strážené parkovisko alebo nie,“ hovorí Schäfer. Objednávky by navyše mal skontrolovať dobrý poradca a príslušne upraviť poistnú ochranu. Lebo nestačí mať uzavreté poistenie, ak toto poistenie v prípade potreby nepokryje príslušné škody, pretože tie nie sú zahrnuté v zmluve.

Dbajte na rýchle a profesionálne vybavenie škodovej udalosti

Len ten, čo nič nerobí, nič nepokazí. Preto aj v tých „najlepších“ firmách dochádza k škodám na tovare a k nehodám. Často treba konať veľmi profesionálne ‒ či už pri nehode s nebezpečným nákladom alebo pri jeho krádeži. Čím rýchlejšie kontaktujete poisťovňu, tým skôr možno prijať opatrenia, aby škoda ďalej nerástla.

Systém poistného prispôsobiť priebehu škody

V tomto ohľade platí, že čím viac nákladných vozidiel firma má a čím percentuálne menej škody sa spôsobuje, tým vyššie by malo byť poistné. Podľa Schäfera by skúsený poisťovací poradca mal vedieť analyzovať, aké nehody a ktorých vodičov sú najčastejšie a ako im možno zabrániť.

Udržiavať poistnú ochranu v aktuálnom stave

Dôležitým faktorom pri voľbe správneho poistenia je aj administratívna náročnosť. Mnoho poskytovateľov ponúka digitálne riešenia, s ktorými môžete prípadné zmeny zadávať priamo a poistná ochrana sa tak rýchlo upraví. V novozaložených firmách sa najmä na začiatku odporúča poradiť sa priamo s vlastným poradcom. Objednávky sa od pôvodného plánu často líšia. V tom prípade treba vyjasniť, či sa na ne ešte vzťahuje poistná ochrana.

Záver

Je pravda, že každá dopravná firma je individuálna, všeobecne však možno povedať, že nasledujúce poistenia sú nevyhnutné:

  • Povinné ručenie a havarijné poistenie pre nákladné vozidlo
  • Poistenie zodpovednosti pre cestných dopravcov
  • Poistenie zodpovednosti zasielateľa
  • Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu
  • Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti pre podnikateľov
  • Poistenie právnej ochrany

Pre udržanie poistnej ochrany v aktuálnej výške treba pravidelne kontrolovať, či objednávky zodpovedajú pôvodným predstavám.

Ďalšie zaujímavé články:

TIMOCOM Pomoc pri štarte: Ako založiť dopravnú firmu?

TIMOCOM Pomoc pri štarte: Z čoho pozostávajú výdavky na dopravu?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore