Úspešná realizácia:

DOPRAVA ZÁRUBA M & K a Vertex

Telematické údaje možno ľahko a bezpečne odovzdávať dôveryhodným partnerom.

K takýmto firmám patrí aj špedícia Vertex z Rakúska a DOPRAVA ZÁRUBA M & K z Ceskej republiky. Používajú Tracking od TIMOCOM - rovnomennú aplikáciu a rozhranie, vdaka comu sa im podarilo znížit cas realizácie svojich prepravných procesov na minimum. V tejto prípadovej štúdii sa docítate, ako sa týmto dvom firmám podarilo získat túto konkurencnú výhodu.

Prepojenie v sieti TIMOCOM

TIMOCOM: prevádzkovatel Marketplace

FreightTech spolocnost TIMOCOM prostredníctvom Marketplace ponúka svojim zákazníkom digitálne riešenia, ktoré logistickým firmám umožnia uvedené problémy ideálne zvládat. Prostredníctvom tohto systému spája svojich zákazníkov do siete pozostávajúcej zo 55.000 potenciálnych obchodných partnerov. S jeho pomocou realizuje svoje logistické procesy aj špedícia Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K.

Vertex: špeditér a zadávatel

Firma založená v roku 2008 disponuje viac ako 1.000 vozidlami a môže realizovat kompletné prepravy až do celkovej hmotnosti 25 ton. Ako špeditér chce mat Vertex telematické údaje o vozidlách, s ktorými jazdia jeho subdodávatelia. Týmto spôsobom zaistí svojim zadávatelom v podstate plošnú transparentnost.

DOPRAVA ZÁRUBA M & K: subdodávatel a dodávatel

Táto firma s 50 zamestnancami má sídlo v Ceskej republike a od roku 1995 pôsobí v celej Európe. Jej flotila má cca 29 vozidiel. V súcasnosti prebieha fúzia so spolocnostou B&Bartoni. Ako subdodávatel poskytuje DOPRAVA ZÁRUBA M & K svoje údaje potrebné na sledovanie, aby tak svojim zákazníkom a zadávatelom ponúkla transparentnost a spolahlivost.

GPS Force: poskytovatel telematiky

Ceská firma ponúkajúca komplexný systém pre GPS sledovanie. Ten umožnuje urcit polohu nákladného vozidla. Vdaka tomu môžu dopravcovia a špeditéri ako Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K bezpecne a transparentne odovzdávat údaje zákazníkom. Systém bol vyvinutý tak, že telematické údaje sa prenášajú prostredníctvom rozhrania. Vdaka tomu ho možno na želanie zákazníka spojit s inými systémami.

Ako však toto spojenie presne vyzerá a ako môžu vyzerat pracovné procesy?

Úspešná realizácia: Ako spoločnosti Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K získavajú s TIMOCOM čas a zákazníkov

Komunikácia medzi partnermi bez prekážok vdaka prepojeniu

Kde je tovar? Kedy bude dorucený? Aby disponenti mohli odpovedat na tieto otázky, musia mat prehlad o svojej flotile a pravidelne informovat zákazníkov. Zadávatelia si totiž želajú transparentnost - co je casto hektická a casovo nárocná záležitost. Všetky prekážky v komunikácii bolo treba odstránit. Tri firmy našli jednoduché a cenovo výhodné riešenie, pomocou ktorého spolocne tento problém odstránili.

Vertex používa systém riadenia prepráv translogica. Aby mohol efektívnejšie spolupracovat so svojimi subdodávatelmi, ako je spolocnost DOPRAVA ZÁRUBA M & K, tento špeditér používa rozhranie Tracking. Na želanie firmy Vertex nahral subdodávatel svoje vozidlá do aplikácie Tracking a povolil zdielanie údajov. 29 vozidiel je vybavených systémom GPS-Force. Vdaka tomu môže Vertex údaje z týchto vozidiel importovat cez rozhranie a spojit ich s príslušnými objednávkami prepráv. Rakúšania tak môžu tieto telematické údaje jednoducho odovzdat dalej svojim zákazníkom.

Toto spojenie umožnuje porovnat údaje, ktoré prichádzajú od GPS Force, s dohodnutým termínom dodania. V dalšom kroku možno vypocítat ETA. Pre transparentnost a istotu plánovania je to velký prínos. Skutocnost, že Vertex pri riadení prepráv používa systém translogica a DOPRAVA ZÁRUBA M & K poskytovatela GPS Force, nezohráva žiadnu úlohu. Všetky údaje sa zbiehajú v TIMOCOM a tam sa bezpecne spracujú. Agregované informácie 299 poskytovatelov telematiky sa používatelom TIMOCOM Marketplace zobrazia v používatelskom rozhraní, na ktoré sú zvyknutí.

Štíhle digitálne procesy sú konkurencnou výhodou pre všetkých zúcastnených

API v logistike vlastne nie sú žiadnou novinkou. Pre rozhranie musí interné IT oddelenie firiem vytvorit väcšinou drahé dvojstranné prepojenia - pre každú partnerskú firmu. To vyžaduje príslušné IT znalosti, cas a peniaze. Zákazníci TIMOCOM môžu použit jednoduchšie riešenie. Prepojenie vytvorí v Marketplace od TIMOCOM iba niekolkými kliknutiami.

To im ušetrí nielen vytvorenie IT infraštruktúry ku každému partnerovi, ale má to aj dalšiu výhodu: Vdaka velkej sieti TIMOCOM s viac ako 55.000 zákazníkmi tak vzniká velký pocet príležitostí na uzavretie obchodov a prepojení. Firmy sú vdaka tomu pri volbe svojho partnera ovela nezávislejšie.

Zákazníci získajú prístup k velkému súboru možných obchodných partnerov, ktorých transparentnost v dopravnom retazci bude coraz dôležitejšia. Aj vo Vertexe zákazníci dávali coraz viac najavo, že by chceli vidiet údaje o nákladných vozidlách v reálnom case. „To je funkcia, ktorú velkí zákazníci jednoducho požadujú.“

Požiadavka koncových zákazníkov na transparentnost je dalej delegovaná na subdodávatelov. Ak tí môžu zadávatelovi poskytnút údaje o polohe, získajú tak konkurencnú výhodu. Slavomír Vinš, riaditel spolocnosti DOPRAVA ZÁRUBA M & K potvrdzuje: „Pre velkých zákazníkov, ako je Vertex, sme vdaka výmene údajov atraktívnejší, vdaka comu môžeme zlepšit naše postavenie na dopravnom trhu. Táto výmena údajov je argument, na ktorý noví zákazníci dobre reagujú.“

Okrem toho je komunikácia medzi zadávatelom a dodávatelom vdaka tomuto spojeniu výrazne jednoduchšia. Matthias Wallmann z Vertexu to môže potvrdit: „Ked dnes chceme vediet, ci bolo vyložené nejaké nákladné vozidlo, naši disponenti to nemusia zistovat zvlášt a manuálne zadávat do nášho programu. Vdaka súhlasu s poskytovaním údajov už máme tieto informácie k dispozícii. Táto automatizácia nám ušetrí obrovské množstvo casu. Tento cas potom môžeme využit na to, aby sme komunikovali so špedíciami, posilnili väzbu s našimi obchodnými partnermi a uzatvárali dalšie obchody.“

Žiadne manuálne zadávanie, lepšia spolupráca partnerov

Pre firmy Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K je od používania aplikácie a rozhrania práca podstatne jednoduchšia. „Tam, kde sa používajú rozhrania, kde dochádza k automatizácii, sa len zriedka stávajú chyby,“ zdôraznuje Matthias Wallmann z firmy Vertex.

Navyše je v celom procese zaistená bezpecnost údajov, lebo súcastou siete sú iba overení zákazníci TIMOCOM. Telematické údaje sa tak odovzdávajú dôveryhodným partnerom. Zákazníci TIMOCOM však sami rozhodnú o tom, voci ktorým obchodným partnerom chcú vystupovat transparentne. „V TIMOCOM sme našli partnera, ktorý má dlhorocné skúsenosti v bezpecnom spájaní mnohých aktérov. Preto sme sa rozhodli pre túto FreightTech spolocnost,“ vysvetluje riaditel firmy DOPRAVA ZÁRUBA M & K Slavomír Vinš.

Odpadávajú každodenné prekážky, ktoré sú spojené so súbežným používaním niekolkých systémov.

Matthias Wallmann má radost, že pracovný cas, ktorý sa takto ušetrí, možno využit inak. Odkedy táto rakúska spolocnost používa aplikáciu, zaznamenala nárast príjmov.

DOPRAVA ZÁRUBA M & K sa vdaka úspore casu viac zamerala na další rozvoj firmy. „Konkrétne to znamená dalšie rozširovanie našich vlastných služieb a možnost získat viac zákazníkov,“ hovorí riaditel ceskej špedície

Firma DOPRAVA ZÁRUBA M & K získala ešte jednu výhodu. V uplynulých šiestich mesiacoch bolo v dôsledku koronavírusovej krízy pre túto špedíciu rozhodujúce, že rozšírila siet partnerov. A to vdaka velkej sieti v TIMOCOM Marketplace dobre fungovalo. Slavomír Vinš uistuje: „Odkedy používame Marketplace, sme každopádne expandovali a získali zákazníkov, ktorých by sme predtým nezískali.“

Pre zákazníkov TIMOCOM, ktorí si želajú väcšiu transparentnost pri realizácii prepravy alebo chcú údaje GPS dalej spracovávat, je aplikácia Tracking ideálnym riešením. Z týchto údajov možno odvodzovat potrebné informácie, ktoré napríklad umožnujú výpocet ETA. Prepojenie s dalšími partnermi ponúka velké výhody pre všetkých zúcastnených. Je to situácia, ktorá je obojstranne výhodná - pre špeditérov, aj pre ich subdodávatelov. Všetci totiž ušetria kopu casu, teda aj penazí, a majú možnost získat dalších obchodných partnerov.

Firmy Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K si používaním Marketplace od TIMOCOM zaistili konkurencnú výhodu.

Ak ju chcete mat tiež, skúste aplikáciu Tracking zdarma:

Hore